50PLUS heeft een amendement ingediend om vijfhonderd miljoen euro vrij te maken voor een ‘Deltaplan Werk’.

Werk en geld - Beeld: Geralt (Pixabay)

Vandaag diende 50PLUS-Kamerlid Corrie van Brenk in een debat met minister Koolmees over het verlengde steunpakket voor werk en inkomen wegens corona een amendement in om vijfhonderd miljoen euro vrij te maken voor een ‘Deltaplan Werk’.

Mensen van werk naar werk helpen
Met massale financiële steunpakketten van de ministers van Sociale Zaken, Economische Zaken en Financiën wordt geprobeerd bedrijvigheid, banen en inkomenszekerheid van mensen te beschermen. “Deze ongekende en tot nu succesvolle financiële overheidssteun kan meer blijvend effect hebben als wij nu met net zo’n ‘offensief’ mensen van werk naar werk gaan helpen en voorkomen dat mensen massaal en langdurig werkloos worden”, stelt Corrie van Brenk, fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer.

Persoonlijke begeleiding fors opvoeren
Het ingediende amendement is op te vatten als aanmoediging en aansporing voor het kabinet op een al ingeslagen weg. Beoogd wordt om de inspanningen voor her-, om- en bijscholing, arbeidsbemiddeling en intensieve persoonlijke begeleiding samen met alle maatschappelijke partijen planmatig fors op te voeren.

Snelheid is geboden
“Van de vorige crisis hebben wij kunnen leren dat snelheid geboden is om dit soort flankerend beleid systematisch en op grote schaal in te zetten. Als mensen langduriger in een uitkeringssituatie komen, is het véél lastiger weer aan het werk te komen”, weet Corrie van Brenk.

Deltaplan Werk
De huidige coronacrisis leidt tot grote verschuivingen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Die verschuivingen gaan onvermijdelijk ook gepaard met toenemende (kans op) werkloosheid, zoals wij nu al zien. Met een groot en samenhangend ‘Deltaplan werk’ kunnen mensen naar kans-beroepen en groeisectoren van de economie begeleid worden. Daarmee kan ook het economisch herstel ná corona bespoedigd worden en worden uitkeringslasten beperkt.


De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat over de derde incidentele begroting inzake noodpakket banen en economie met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

“50PLUS constateert dat in het tweede noodpakket de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) beperkt is tot drie maanden: maart, april en mei. Wij pleiten ervoor deze zwaar door corona getroffen groep van onzekere werkers - overwegend jong en in de opbouw van hun maatschappelijk bestaan - niet af te laten vloeien naar de bijstand. Dit zet hun inkomenszekerheid zwaar onder druk en verhoogt alleen maar hun afstand tot de arbeidsmarkt. Voorkom dat!

Wij hebben véél brieven gehad over bedrijfsovername en het recht op NOW. Is er nu een goede oplossing gekomen voor de vele knelgevallen? Graag een grondige toelichting.

Wij vragen de minister nógmaals: leg ons uit waarom het rechtvaardig is dat een zelfstandig ondernemer ónder AOW leeftijd via TOZO voor bijzondere bijstand géén vermogenstoets heeft en een dito ondernemer bóven de AOW-leeftijd en die daarvoor aanspraak moet maken op de AIO wél ?

De eerste klappen voor werkenden en bedrijven zijn opgevangen met indrukwekkende noodmaatregelen, zoals het eerste en dit tweede noodpakket banen en economie. Bent u eens met 50PLUS dat deze zeer kostbare pakketten alleen maar echt effectief kunnen zijn in combinatie met een buitengewone inspanning om mensen intensief persoonlijk te begeleiden naar werk, van werk naar werk, of om te scholen naar kans-beroepen en -sectoren? Daarmee voorkom je langdurige werkloosheid en hoge uitkeringslasten en help je de economische transitie als gevolg van corona. Een ‘Deltaplan werk’ is daarvoor nodig, zoals bijvoorbeeld voorgesteld door Oval. Is de minister bereid zijn schouders daaronder te zetten? Een aanjaagsubsidie, zoals ‘NL leert door’ is welkom, maar volstrekt onvoldoende. Deze crisis is niet het moment om investeringen in om- en bijscholing over te laten aan private partijen. Bedrijven kúnnen nu niet fors extra daarin investeren. Laat niet zoals in de vorige crisis tijd verloren gaan met invoeren van ‘massief’ flankerende arbeidsmarktbeleid! Pak nu regie, is onze dringende oproep aan deze minister en het kabinet!”

© 24 juni 2020