Gerrit Jan van Otterloo op het spreekgestoelte in de Tweede Kamer“Dit kabinet wacht eerst tot de huidige generatie gepensioneerden die de afgelopen twaalf jaar geen indexatie heeft gehad dood is, voordat er eindelijk geïndexeerd zal worden”, constateert Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo. “Wat heeft deze generatie misdaan dat zij zo wordt behandeld?”

Vandaag werd er in de Tweede Kamer gesproken over de Voorjaarsnota van het kabinet. Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo (foto) prees de regering om de stevige maatregelen die het heeft durven nemen om de economie op gang te houden tijdens de coronacrisis. “Zeer jammer dat op sommige punten de zuinigheid er nog vanaf spat”, zei het Kamerlid van 50PLUS wel. “Duizend euro voor zorgmedewerkers steekt schril af tegen wat de KLM aan staatssteun krijgt per medewerker. Daar zouden wij toch echt een andere maatvoering hanteren. Wij constateren over de hele linie een zeer scheve benadering, waarbij voor sommige sectoren en bedrijven het geld rijkelijk vloeit en anderzijds het ouderwetse wijze van de rekening neerleggen bij de burger en niet de bedrijven in stand blijft.”

Enkele vragen die Gerrit Jan bij de minister neerlegde: “Wat is precies de laatste status van het Investeringsfonds? Hoe staat het met investeringsselectie en met het versnellen van de processen en procedures? Wij willen straks niet horen dat het geld niet weggezet kan worden of dat andere overheden niet willen meewerken. Maar is het ook niet tijd om in het licht van deze coronacrisis opnieuw te kijken naar wat de samenleving als geheel nodig heeft?”

Pensioenen

Over de pensioenen zei Gerrit Jan van Otterloo: “Het aangekondigde pensioenakkoord schaft de rekenrente af en vervangt die door geprognotiseerd rendement. Wat kunnen gepensioneerden nu verwachten? Niets, als het aan de minister van Sociale Zaken ligt. In antwoorden op de mondelinge vragen van mijn fractiegenoot Corrie van Brenk gaf hij toe dat na de aangekondigde afschaffing van de rekenrente nog vele jaren duurt voordat er voor de huidige generatie sprake kan zijn van echte indexering en dat die altijd minder zal zijn dan die voor de jongere generaties.”

Minister Koolmees gaf toe dat als dit stelsel al de afgelopen 12 jaar had gefunctioneerd zoals hij nu voorstelt de pensioenen gewoon geïndexeerd zouden zijn geweest. “Dit kabinet wil eerst wachten tot de huidige generatie gepensioneerden die de afgelopen twaalf jaar geen indexatie heeft gehad dood is, voordat er wel geïndexeerd zal worden! Ik vraag de minister wat deze generatie heeft misdaan dat zij zo wordt behandeld.

Belastingen en toeslagen

“De problemen met belastingen zijn niet alleen de problemen bij de Belastingdienst, maar ook bij de inrichting van ons stelsel”, zei Gerrit Jan van Otterloo in het debat. “We hebben dit jaar een grote hoeveelheid bouwstenen ontvangen voor een modern en nieuw belastingstelsel. Maar de snelheid waarmee de politiek tot op heden in staat is om het schrijnende probleem met de kinderopvangtoeslag op te lossen, belooft niet veel goeds. Het is natuurlijk ook een veel breder probleem dan alleen kinderopvangtoeslag.”

Binnen 50PLUS is ook nagedacht over alternatieven. Gerrit Jan van Otterloo: “Wij zagen de berichten over voorstellen van de heer Van Weyenberg van D66. Interessant en op sommige punten bevatten die overeenkomsten met wat vanuit 50PLUS al is doorgerekend door het CPB. Doorgerekend op het niveau van het individu komen onze plannen er op veel punten beter tot veel beter uit dan bij D66. Bij de plannen van D66 gaat in ieder geval nu 50 procent van de ouderen er op achteruit. Volgende week vrijdag zullen deze plannen met de bijbehorende doorrekening gepubliceerd worden zodat iedereen de zaken kan vergelijken.”

“Met verkiezingen en een nieuw regeerakkoord in aantocht hebben we een kans om veel verloren tijd in te halen. Dat zijn de momenten waarop programma’s worden geschreven en coalitieafspraken worden gemaakt. Het regent klachten, niet alleen over ingewikkelde pensioenen, maar ook over de ingewikkelde belastingen. Ik vermoed dat een derde van alle e-mails die wij van burgers ontvangen gaan over belastingen, kortingen, premies en toeslagen. Al jarenlang. Het is een doolhof voor de mensen.”

De kosten van de zorg

Over de kosten van de zorg haalde het Kamerlid van 50PLUS twee zaken aan: “Het niet uitgeven van de beschikbare middelen voor de wijkverpleging en die 341 miljoen dan toedelen aan de Wet Langdurige Zorg vindt 50PLUS onjuist. Er zijn allerlei twijfels of zorgverzekeraars door middel van het verlagen van indicaties niet doelbewust dit overschot creëert. Mensen moeten langer thuisblijven, het verzorgingshuis als alternatief is verdwenen. En dan dit doen is onverklaarbaar.”

De kosten van de zorg staan ook los nog van de coronacrisis ter discussie. “Dankzij de marktwerking die ervoor zorgt dat overal in de zorg de administratieve afdelingen een groot deelbeslag legt op de kosten. Al in 2015 kon Nederland zich laten kronen tot vicewereldkampioen kosten bureaucratie in de zorg. Geld voor de zorg moet vooral besteed worden aan de kosten van echte zorg en niet aan de kosten van de administratieve afhandeling en verantwoording.

Door de groei van het aantal echte en pseudo ZZP’ers in de afgelopen jaren zien we dat de zorgbijdragen vanuit de werkgevers niet zijn meegegroeid met de kostenstijging van de zorg. Daarmee komen die terecht bij de burgers via de premies en belastingen. Graag een inhoudelijke reactie van de minister over de bijdragen vanuit het bedrijfsleven.”

© 1 juli 2020