Begin mei werd Corrie van Brenk door haar collega’s gekozen als voorzitter van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS. Ze volgt Henk Krol op, die tot dat moment het gezicht van de partij was. Al snel blijkt: de nieuwe fractievoorzitter van 50PLUS kiest niet voor de gemakkelijke weg, maar voor pittige uitdagingen. En ze toont lef. Ze laat in 100 dagen meer denkwerk en originaliteit zien dan menig Kamerlid in een volle zittingstermijn van vier jaar.

Corrie van Brenk (50PLUS) in de Statenpassage in de Tweede Kamer - Foto: Adri van Esch

Corrie van Brenk is geen nieuwkomer in de wereld van politiek en bestuur. Ze is al ruim drie jaar lid van de Tweede Kamer en voor haar Kamerlidmaatschap was ze onder meer voorzitter van de vakbond Abvakabo, de grootste vakbond voor zorg, welzijn en de publieke sector. Meteen na haar benoeming tot fractievoorzitter komen niettemin veel nieuwe dingen vanuit een andere rol op haar af, zoals overleg met de eigen fractie- en partijorganisatie, met andere fractievoorzitters, met de eigen achterban en met kiezers in het land. Het gewone werk als Kamerlid gaat ondertussen gewoon door.

Voor Corrie van Brenk schieten een aantal dingen er meteen uit als ze na drie maanden gevraagd wordt terug te denken aan die eerste 100 dagen. Ze noemt zonder aarzelen: het zeer onvolkomen pensioenakkoord, het onderzoek naar rekenfouten bij pensioenfondsen, het baanbrekende voorstel van 50PLUS voor een nieuw belastingstelsel en het mee op orde brengen van de interne partijorganisatie.

Pensioenakkoord

Het hoofdlijnenakkoord over de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel medio juni is voor Corrie tegelijk een kleine triomf als een punt van zorg. Eindelijk wordt erkend wat 50PLUS al sinds zijn oprichting heeft beweerd: de keuze voor een risicovrije rente is het probleem. Daarom moet de rekenrente omhoog.

“Nu ook de sociale partners, de minister en de toezichthouders toegeven dat van de risicovrije rente kan worden afgestapt, blijken de pensioenfondsen over genoeg middelen te beschikken”, vertelt ze. “De dreigende kortingen blijken nooit nodig te zijn geweest.”

Corrie van Brenk pleit in het debat met minister Koolmees dan ook voor herberekening van de uitkeringen van gepensioneerden en uitbetaling met terugwerkende kracht. ‘Herstelbetaling’ noemt ze het in het debat, dat op haar initiatief in het zomerreces wordt gehouden. “Als het nieuwe stelsel gebaseerd wordt op premie en rendement dan hebben natuurlijk ook de gepensioneerden daar recht op. We kunnen niet voorbijgaan aan de rendementen die de afgelopen jaren wel behaald zijn, maar niet zijn uitgekeerd.”

De fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer vindt het niet meer dan fair dat het nieuwe systeem onmiddellijk wordt ingevoerd en dat daarmee niet wordt gewacht tot 2027. “Anders heeft straks een hele generatie gepensioneerden ten onrechte nooit indexering van de pensioenen meegemaakt.” Ook wil ze meer formele invloed van de seniorenorganisaties op de implementatie van het nieuwe stelsel.

Corrie van Brenk biedt het rapport over pensioenfondsen aan aan minister Koolmees - Foto: Adri van Esch

Fouten pensioenfondsen

Eind juni biedt Corrie van Brenk minister Koolmees de resultaten aan van een onderzoek naar administratieve fouten door pensioenfondsen (foto), dat op haar initiatief tot stand kwam. De aanleiding voor het onderzoek waren mediaberichten over fouten bij de berekening van pensioenuitkeringen, herstelacties van pensioenuitvoerders en klachten van deelnemers die werden voorgelegd aan de Tweede Kamerfractie van 50PLUS.

“Op basis van het volledig onderzoek kan niet geconcludeerd worden dat er veel en grote fouten gemaakt worden bij de berekening van de individuele pensioenuitkeringen”, zegt Corrie. “Wel wordt door dit onderzoek duidelijk dat vragen van deelnemers door pensioenfondsen vaak veel te snel worden afgedaan als klacht. Met meer empathie aan de kant van pensioenfondsen kan heel veel wantrouwen bij de deelnemers worden weggenomen.”

Corrie van Brenk vraagt minister Koolmees en de pensioenfondsen dan ook extra te letten op de communicatie van pensioenfondsen naar hun deelnemers. “De invoering van het nieuwe pensioenstelsel zal gepaard moeten gaan met optimale communicatie, anders is het werk voor de pensioenfondsen, de fractie van 50PLUS en de Ombudsvrouw Pensioenen straks niet meer te overzien.”

Corrie van Brenk biedt premier Rutte het baanbrekende belastingplan van 50PLUS aan

Belastingplan

Een denktank van 50PLUS onder leiding van Corrie van Brenk publiceerde medio juli een baanbrekend plan voor een nieuw belastingstelsel dat kan leiden tot een spectaculaire vereenvoudiging van de belastingheffing. Het plan maakt een eind aan 22 bestaande heffingen, aftrekposten, kortingen en toeslagen. Daarvoor in de plaats komt een inkomensafhankelijke basiskorting van maximaal 10.200 euro voor iedere volwassene en een bedrag per kind via een ouderschapsbudget.

Corrie ziet in het door de denktank ontwikkelde belastingplan ‘een belangrijke bouwsteen voor de programma’s van alle politieke partijen’. Daarom stuurt ze het plan niet alleen aan de programmacommissie van haar eigen partij, maar ook aan de programmacommissies en fiscale deskundigen van alle andere politieke partijen en aan de minister en staatssecretarissen van Financiën. Minister-president Rutte ontvangt het baanbrekende belastingplan van 50PLUS persoonlijk uit handen van Corrie (foto).

De interne organisatie

De Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 zijn vanaf haar start meteen ook al een punt van aandacht van de nieuwe fractievoorzitter. “Het belangrijkste is natuurlijk successen boeken in de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Maar Kamerfracties kunnen niet optimaal functioneren zonder goede verbinding met de partij.” Dat heeft meteen ook een weerslag op haar agenda. Het op 1 augustus door de leden gekozen nieuwe hoofdbestuur zal al snel spijkers met koppen moeten slaan. Het partijprogramma moet worden geüpdatet, er moet een profiel worden opgesteld voor Kamerkandidaten en het selectieproces moet doorlopen worden. Dat laatste is vooral een zaak voor het bestuur, maar de nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer speelt daarbij ook een belangrijke rol.

Door het tussentijds vertrek van partijvoorzitter Dales en fractievoorzitter Krol valt er kostbare tijd in te halen. “Het is altijd jammer als je tijdens het seizoen medestrijders verliest”, zegt Corrie daarover. “Maar ik citeer graag wat ik een bestuurder van een voetbalclub ooit hoorde zeggen: Niemand is groter dan de club. De club dat zijn de leden en de supporters. De poppetjes op het veld kunnen wisselen, maar de club blijft bestaan!”

© 11 augustus 2020