Er dreigt grote werkeloosheid. Ouderen – die al een zeer moeilijke positie op de arbeidsmarkt hebben – dreigen daar extra de dupe van te worden. 50PLUS vraagt – niet voor het eerst – om een plan van aanpak voor het einde van dit jaar!

Werkzoekend - Foto: Pixabay

Er zijn twijfels of economische en financiële steunregelingen nu niet te snel afgebouwd worden. Er is nog géén concreet plan en géén concrete infrastructuur opgebouwd voor massale omscholings- en ‘van werk naar werk’-trajecten. Grote werkloosheid dreigt daardoor. 50PLUS vraagt om een plan van aanpak voor het einde van dit jaar.

50PLUS pleit - onder meer - voor:
Betere borging ‘werkzekerheid’ (van werk naar werk / van uitkering naar werk).
 Tijdelijke verruiming vervroegde uittreding (oud biedt ruimte voor jong)
  Bij NOW ook mee laten wegen of bedrijven zich inzetten voor inclusieve arbeidsmarkt;
  Voorkomen dat TOZO-voorwaarden zo zwaar worden aangescherpt dat veel kwetsbare maar levensvatbare zelfstandig ondernemers buiten de boot gaan vallen;
 Aandacht voor groepen die nog steeds niet of nauwelijks aanspraak kunnen maken op het steunpakket, waaronder ouderen.

‘De honden lusten er geen brood van’

“Deze mail ontving ik tijdens de Algemene Beschouwingen”, zei Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat in de Tweede Kamer over het derde steunpakket met de bewindslieden Wiebes, Hoekstra en Koolmees:

‘Vanmiddag confronteerde u premier Rutte terecht, en ik waardeer dat zeer, met de moeilijke positie van de oudere werkzoekende.

De premier ‘snapt maar niet’ waarom organisaties, waaronder zeer zeker ook de overheid, de oudere werkzoekende met veel leef- en werkervaring niet aanneemt. Stuitend...

Dan heeft hij de rapporten onder ander van UWV en SCP ten tijde van de kredietcrisis niet gelezen over dit onderwerp. Immers, het gaat niet alleen om mogelijk hogere salariskosten; organisaties zijn zeer bevooroordeeld dat de oudere werknemer sneller ziek wordt en dat zijn/haar productiviteit laag zal zijn!

Ik ben nu als 60-jarige man geruime tijd bijstandsgerechtigd; verloor door bezuinigingen in de rechtspraak mijn baan. Schreef inmiddels 3000 sollicitatiebrieven, doe veel vrijwilligerswerk, netwerkte veel, gaf zelfs als vrijwilliger door mij zelf vervaardigde trainingen aan werkzoekenden binnen de sociale dienst van gemeenten.’

Voorzitter, ik zal u allen de opsomming verder besparen, maar wil wel de afsluiting van de mail delen:

‘De honden lusten er geen brood van, maar de karavaan met mooie woorden van de premier voorop (en eerder van de ex-minister van Sociale Zaken, de heer L. Asscher) trekt verder.’

Voorzitter, Ik had óók de mail van een 55-jarige flexwerker kunnen voorlezen van wie het contract in november afloopt en die zich nú al het hoofd breekt hoe hij de feestdagen doorkomt.

Ouderen die hun baan gaan verliezen, of een uitkering hebben, zijn onzeker, missen perspectief. Wát heeft dit steun- en herstelpakket hén gericht, ik zeg ‘gerícht’ te bieden?

De timing van de maatregelen
De grootste zorg van 50PLUS op dit moment is de timing van het maatregelenpakket: Wáárom steun voor bedrijven, werk en inkomen fors afschalen vóórdat begeleiding ‘van werk- naar werk’ en scholing goed zijn opgetuigd voor jong en oud? Wij vragen de minister: pak regie, presenteer vóór het einde van dit jaar een concreet plan van aanpak. Ook de Raad van State vraagt daar om. Ervaringen in Zweden met intersectorale ‘baanzekerheidsfondsen’ bieden prima aanknopingspunten. Wij zijn daar enthousiast over. Gaat de minister daarnaar kijken? En welke plaats krijgen ouderen in het ‘aanvullend sociaal pakket’?

Perspectief op behoud of krijgen van werk
Wij verwachten van het kabinet een uiterste inspanning om de overgang naar kansrijk werk beter te borgen, in de vorm van een plan van aanpak, met serieuze afspraken over werkbehoud. Wij steunen ideeën van de PvdA voor een vorm van ‘werk-naar-werkgarantie’ of -borging.

50PLUS pleit verder voor het tijdelijk verruimen van vervroegde uittreding, zodat jongeren werk kunnen behouden óf krijgen (oud-voor-jong-regeling). Werk zo’n regeling uit! Kunnen wij de voorgenomen verlaging van de RVU-boete per 1 januari 2021, niet naar voren halen naar 1 oktober? Wij overwegen een motie.

NOW3
Is de minister bereid bij de toekenning van staatssteun via NOW ook of meer mee te laten wegen in welke mate bedrijven zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt, en voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)? Kwetsbare groepen mogen niet nog meer het kind van de rekening worden!

TOZO3
Door de vermogenstoets gaat het beroep op Tozo liefst één derde lager uitvallen. Het gaat om 45.000 zelfstandigen. Wordt de Tozo op die manier niet een ‘vergiet’? Gaat daardoor niet onnodig waardevolle levensvatbare bedrijvigheid verloren?

Groepen die niet of nauwelijks gesteund worden door het derde noodpakket
50PLUS vraagt heel grondig in te gaan op de positie van door corona getroffen groepen die nauwelijks of géén beroep kunnen doen op een van de steun- en herstelregelingen. Hoe gaat het kabinet hen helpen?

Bedrijfsinvesteringen en innovaties
50PLUS vindt dat investeringen tot werk moeten leiden, en dat bijvoorbeeld de Baan-gerelateerde investeringskorting (BIK) inderdaad moet resulteren in nieuwe banen en nieuwe investeringen. Het moet ook bijdragen aan sociale gelijkheid en een duurzame economie. Komen daar waarborgen voor? Waarom in belang van werk niet ook gekozen voor tijdelijk versneld afschrijven van investeringen, of beter nog: (óók) arbeidskosten verder verlagen?

Alle steun- en herstelpakketten zijn weggegooid geld als we besmettingen niet consequent indammen! 10% van de getraceerde besmettingen is terug te voeren op het werk, méér dan de horeca. Maak van thuiswerken als dat mogelijk is een recht. Maak consequent werk van inspectiemeldingen van corona-onveilige werksituaties en meldingen van mensen die met klachten moeten werken. Kunnen wij rekenen op de minister?”
  
© 24 september 2020