50PLUS heeft het kabinet gevraagd om nou eens één jaartje te stoppen met belastingdiscriminatie van ouderen. “Laat de ouderenkorting en de arbeidskorting eens een keer in ongeveer dezelfde mate stijgen. Dat is toch niet te veel gevraagd?”, zei Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo.

Rekenmachine - Foto: Br-nO (Pixabay)

“Gepensioneerden worden gediscrimineerd, vooral met de fiscale kortingen.” Deze spijkerharde conclusie wierp Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo het kabinet voor de voeten. “En dat voor het zoveelste jaar op rij”, zei hij. “Het is staande praktijk geworden. Het kabinet gaat door met het tegen elkaar opzetten van groepen belastingbetalers.” Gerrit Jan vroeg het kabinet dat nou eens één jaartje niet te doen. Om de ouderenkorting en de arbeidskorting eens een keer in ongeveer dezelfde mate te laten stijgen. “Dat is toch niet te veel gevraagd?”, vroeg het Kamerlid aan het kabinet. “In het kader van het Belastingplan 2021 probeer ik het nogmaals; 50PLUS geeft de Kamer de mogelijkheid om de discriminatie van gepensioneerden met belastingkortingen voor één jaar achterwege te laten.”

Box 3: ‘vreselijk dossier’

Het ‘vreselijke dossier’ Box 3 blijft voortslepen, maar 50PLUS blijft bij het aloude, heldere standpunt: een eerlijke heffing gebaseerd op het werkelijk genoten of gemaakte rendement. “Voor spaarders is dat nu nul procent”, rekende Gerrit Jan van Otterloo het kabinet voor. Als de overheid 30 procent heft over nul procent rente, dan is de uitkomst van de rekensom ook gewoon nul euro.” 50PLUS wil Box 3 het liefst grondig hervormen. “Wij hopen dat de verkiezingsuitslag daar straks aanleiding voor zal geven”, aldus het Tweede Kamerlid, dat ook aangaf dat het verhogen van de BPM (Belasting op Personenauto's en Motorrijwielen) mensen niet verleidt tot het kopen van een nieuwe auto.

Lees ook: Teleurstelling over uitblijven rechtvaardige belasting op spaargeld 

Differentiatie van de overdrachtsbelasting

50PLUS wil ook de discriminerende en zelfs perverse nadelen van de differentiatie van de overdrachtsbelasting hersteld zien, nog voordat deze maatregel ingaat. “Want anders zitten we er straks wie weet hoe lang aan vast”, waarschuwde Gerrit Jan. “Alsof er boven de 35 jaar geen starters bestaan die soms al jaren sparen om een huis te kunnen kopen. En alsof er onder de 35 geen rijke starters zijn die een groot douceurtje van het kabinet helemaal nodig hebben.”

De volledige inbreng van Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo bij het debat over het Pakket Belastingplan 2021 met minister Hoekstra van Financiën:

“Belastingdiscriminatie. lk zei het al tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen: als het kabinet niets doet aan de oneerlijke aanpassing van de belastingkortingen, dan moet ik u dat kenmerk opspelden. Want gepensioneerden worden gediscrimineerd, vooral met de fiscale kortingen. Voor het zoveelste jaar op rij. Het is staande praktijk geworden. Wij hebben met een fiscale verkenning afgelopen zomer al eens laten zien dat het in principe niet nodig is, al dat onderscheid tussen leeftijden en leefstijlen. Maar het kabinet bouwt liever voort op het onderscheid. Op het tegen elkaar opzetten van groepen belastingbetalers. Met een motie heb ik het kabinet bij de Algemene Financiële Beschouwingen netjes gevraagd om ‘de ouderenkorting en de arbeidskorting in ongeveer dezelfde mate te laten stijgen’. Minister Hoekstra begreep deze motie ‘vanuit de ideologische achtergrond van 50PLUS’. Maar hij ontraadt de motie. Gelijke behandeling wordt ‘ontraden’. Nou bedankt! Maar goed om te weten waar het kabinet stond, staat en blijft staan. In het kader van het Belastingplan 2021 probeer ik het nogmaals en 50PLUS geeft de Kamer nu twee opties om de discriminatie van gepensioneerden met belastingkortingen voor één jaar achterwege te laten. Wij vragen niet eens om reparatie voor eerdere jaren. Geen terugwerkende kracht, ook al zou ik daar zelf best iets voor voelen. Nee, alleen voor 2021 vragen wij om een gelijke verhoging van kortingen voor werkenden en voor gepensioneerden. En zoals ik al aangaf geven wij de twee opties. U kunt kiezen voor eerlijkheid met dekking of eerlijkheid zonder dekking. Als u ook vindt dat de kortingen (ongeveer) in gelijke mate zouden moeten stijgen, dan kunt u ervoor kiezen om de ouderenkorting gewoon iets meer te verhogen. Dat kost 182 miljoen die ten laste gaat van het emu-saldo. Maar u kunt er ook voor kiezen om de kosten eerlijk te delen en in dat geval gaat de maximale arbeidskorting met drie tientjes minder omhoog. Maar wel nog steeds omhoog! Alleen niet meer op een oneerlijke manier. Me dunkt dat 50PLUS hier een redelijk verzoek doet.

lk heb, zowel bij de AFB als bij het wetgevingsoverleg Belastingplan, ook geklaagd over het weer afpakken van de verlaging van de eerste belastingschijf, via de (inkomensafhankelijke) ZVW-premies. Tenminste als u gepensioneerd bent. Ook hier heb ik een amendement overwogen, maar ik doe mezelf geen plezier als ik op teveel paarden wed. De Kamer kan zich over deze cumulatieve oneerlijkheid uitspreken door een van mijn twee amendementen inzake de ouderenkorting te steunen. Zoals gezegd maakt het mij niet uit welke van de twee uw voorkeur heeft. U kunt ook voor allebei de moties stemmen. Dat kan geen kwaad. Dat leidt in geen geval tot een dubbele verhoging van de ouderenkorting, maar misschien kan de minister toch aangeven wat hij doet als mijn beide amendementen worden aangenomen?

Box 3
Wat een vreselijk dossier is dat toch! Voor 50PLUS is het helder wat er moet gebeuren. Een eerlijke heffing gebaseerd op het werkelijk genoten of gemaakte rendement. Voor spaarders is dat nu nul procent. En als de overheid 30% heft over nul procent rente, dan is de uitkomst van de rekensom ook nul euro. Niet leuk voor de schatkist, maar als mensen meer moeten betalen dan de werkelijk genoten rente, dan fungeert dat in feite als een extra belasting op het inkomen. Het is onrechtvaardig. Vier jaar Rutte 3, de hoogste stand van de techniek aller tijden. Maar de ambitie voor Box 3 is er eentje geweest van een stap vooruit en dan weer twee terug. Wij willen Box 3 zoals gezegd het liefst grondig hervormen en wij hopen dat de verkiezingsuitslag daar straks aanleiding voor zal geven. Moties en/of amendementen die een stap zetten in de juiste richting kunnen rekenen op de steun van 50PLUS.

Differentiatie overdrachtsbelasting
Ook starters van boven de 35 jaar worden gediscrimineerd. Dat gebeurt met de differentiatie van de overdrachtsbelasting. Bij de Financiële Beschouwingen heb ik daar veel aandacht aan besteed en ook een motie ingediend die nog behoorlijk veel steun kreeg, maar die het helaas niet heeft gehaald. Sindsdien is er echter veel bijval gekomen voor dit punt. De oneerlijkheid van deze hervorming is opgepikt. lk noem de PvdA en de SP. En terecht. Alsof er boven de 35 jaar geen starters bestaan die soms al jaren sparen om een huis te kunnen kopen. En alsof er onder de 35 geen rijke starters zijn die een groot douceurtje van het kabinet helemaal nodig hebben. Wij zullen uiteraard de moties en/of amendementen van andere partijen op dit punt steunen. Het zou heel mooi zijn als we ook dit veel eerlijker zouden kunnen regelen.

Als laatste kernpunt voor vandaag: de woningcorporaties en wooncoöperaties uitzonderen van de differentiatie in de overdrachtsbelasting. Voor 50PLUS staat het als een paal boven water dat de sociale volkshuisvesting in Nederland is afgeknepen sinds de invoering van de verhuurderheffing in 2012. Economische en sociaal was dat zeker één van de domste maatregelen van het toenmalige kabinet. Maar deze fout uit het verleden is nog steeds niet met een groots gebaar hersteld. Wat gerommel in de marge, maar niet de krachtige impuls voor de sociale woningbouw die we willen zien. 50PLUS zal het amendement van de heer Nijboer om de verhuurderheffing of te schaffen steunen; al vinden wij het wel een beetje jammer dat dit amendement geen enkele druk bij de corporaties legt om de lastenverlichting ook daadwerkelijk in te zetten voor investeringen. Dat moet dan in sommige gevallen wellicht nog geregeld worden. Daarnaast heeft 50PLUS een amendement ingediend waarmee woningcorporaties en wooncoöperaties worden uitgesloten van de hogere verhuurderheffing van 8%. Voor sociale volkshuisvesting blijft het tarief dan 2%. Daarmee dus ook voor speciale woonvormen voor ouderen en andere speciale doelgroepen. lk reken eigenlijk op brede steun van de kamer voor dit amendement. We gaan het toch niet meemaken dat we miljonairs van 34 jaar een forse lastenverlichting geven, terwijl we de sociale volkshuisvesting weer laten bloeden?”

© 10 november 2020