Taken en profielen afdelingsbestuursleden 50PLUS
Aanvullend op het Huishoudelijk Reglement van 4 juni 2016 Artikel 4
 
Profielschets afdelingsbestuursleden:
 
Een bestuurslid van 50PLUS neemt plaats in een onbezoldigd werkbestuur en moet in staat zijn om op
collegiale wijze samen met de overige afdelingsbestuursleden 50PLUS verder vorm te geven.
 
> is tenminste 18 jaar oud
> stemt volledig in met de beginselverklaring en de doelstellingen van 50PLUS
> bij voorkeur al enkele jaren (actief) lid van 50PLUS
> dient goed op de hoogte te zijn van wat er in het werkgebied speelt met betrekking tot de
   provinciale en landelijke speerpunten van 50PLUS
> beschikt over uitstekende bestuurlijke en communicatieve vaardigheden
> heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, teamspirit en enthousiasme
> is van onbesproken gedrag
> is woonachtig in het gebied waarin het afdelingsbestuur actief is
 
Benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij de
totale zittingstermijn in functie blijven.
 
Het afdelingsbestuur heeft tenminste tot taak:
 
> vertegenwoordigen van de afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten
> vertegenwoordigen van de afdeling in de Adviesraad
> het tijdig bijeenroepen van de jaarlijkse Provinciale Vergadering en overige vergaderingen en
   bijeenkomsten indien noodzakelijk of gewenst
> het verzorgen van de communicatie met de leden in het werkgebied enerzijds en andere
   partijorganen anderzijds
> de organisatie van de afdeling goed laten functioneren binnen de door de partij gestelde kaders
   in o.a. de statuten en reglementen
> het bevorderen van de ondersteuning van de provinciale, gemeentelijke en waterschap fractie(s)
   van 50PLUS
> het volgen van de 50PLUS fractie(s) en het verbinden van de fractie(s) met de afdeling
> scouting van nieuw potentieel voor de partij zowel voor bestuurlijke als ook voor politieke
   functies en bij resultaat hiervan onmiddellijk melding doen bij het partijkantoor
> het voeren van verkiezingscampagnes in geval van deelname aan verkiezingen en het daarbij
   betrekken van de leden, fracties en kandidaten
> ledenwerving en ledenbehoud
> het motiveren en stimuleren van actieve leden om concrete activiteiten te ontplooien
> de communicatie ‘naar buiten toe’ over de activiteiten van de partij in het werkgebied
> het opstellen en uitvoeren van het jaarplan alsmede het opstellen van een jaarverslag met
   overzicht en behaalde resultaten van activiteiten
> in overleg met de commissie talent scouten en ontwikkelen cursussen organiseren in het
   werkgebied voor ontwikkelen van politieke kennis
 
Taken afdelingsvoorzitter:
De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en de afdeling. Taken die de voorzitter heeft zijn onder
andere het voorzitten van de bestuursvergaderingen, het voeren van verkiezingscampagnes, het zorg
dragen voor ledenbindende activiteiten en het initiëren van activiteiten om de partij lokaal en
regionaal te profileren. Ook werft de voorzitter nieuw potentieel voor de partij en stimuleert
gekwalificeerde leden hun bestuurlijke en politieke ambities waar te maken. De voorzitter is het
bindend element tussen de verschillende fracties en de afdeling. Daartoe onderhoudt de voorzitter
nauw contact met de gekozen volksvertegenwoordigers. De voorzitter is in beginsel
eindverantwoordelijk voor de in- en externe communicatie aangaande het werkgebied. De voorzitter
is te typeren als daadkrachtig en besluitvaardig en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 
Taken afdelingssecretaris:
Taken van de secretaris bestaan uit het inhoudelijk voorbereiden van de vergaderingen samen met de
voorzitter, het voeren van verkiezingscampagnes en het zorg dragen voor ledenwerving en
ledenbinding. Ook werft de secretaris gekwalificeerde leden en stimuleert hen hun politieke ambities
waar te maken en initieert activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. De secretaris is
de contactpersoon voor mensen en organisaties buiten de afdeling en behandelt in- en uitgaande
correspondentie. Verder draagt de secretaris zorg voor de voorbereiding en verslaglegging van de
vergaderingen (notulen) en ziet toe op de opvolging van acties. De juiste kandidaat is nauwkeurig,
zakelijk en kan goed organiseren. De secretaris heeft een heldere en zakelijke schrijfstijl.
 
Taken afdelingspenningmeester:
De penningmeester is specifiek belast met het opstellen van de jaarlijkse begroting en ziet toe op de
realisatie ervan. Verder verwerkt de penningmeester de financiële mutaties zoals declaraties ten
laste van het onkostenbudget en verzorgt aanvragen voor variabele projectbudgetten. Jaarlijks stelt
de penningmeester een financieel jaaroverzicht op. De penningmeester beschikt over daadkracht,
besluitvaardigheid en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. De penningmeester is accuraat en heeft
affiniteit met financiële werkzaamheden.
 
Taken afdelingsafgevaardigde adviesraad (kan gecombineerd worden):
De afgevaardigde adviesraad dient alle bijeenkomsten van de adviesraad te bezoeken en hiervan
verslag te doen aan de afdeling, bij voorkeur schriftelijk. De afgevaardigde adviesraad beschikt over
uitstekende bestuurlijke en communicatieve vaardigheden, daadkracht, besluitvaardigheid en
politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 
Taken algemeen bestuurslid afdeling:
De taken van een algemeen bestuurslid bestaat naast het ondersteunen van andere bestuursleden, in
ieder geval uit het bijdragen aan verkiezingscampagnes en het zorg dragen voor ledenwerving en
ledenbinding. Ook werft een algemeen bestuurslid gekwalificeerde leden en stimuleert hen hun
bestuurlijke en politieke ambities waar te maken en initieert activiteiten om de partij lokaal en
regionaal te profileren. Een algemeen bestuurslid moet In ieder geval goed kunnen organiseren en
heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
Algemeen bestuursleden kunnen tot taak krijgen specifieke deelgebieden te coördineren, zoals: de
politieke lobby, de communicatie of de organisatie van activiteiten in het werkgebied.
                                                                 
                                                                    ****************
Het afdelingsbestuur kan zich laten bijstaan door deskundigen.