AOW - Beeld: Unsplash50PLUS is fel tegen fiscalisering van de AOW. “Het gevolg zou zijn dat AOW’ers netto niks van hun AOW-uitkering overhouden”, waarschuwt Martin van Rooijen. “Zij moeten dan 18 procent gaan betalen over het aanvullend pensioen.”

De inbreng van senator Martin van Rooijen in de Eerste Kamer bij het wetgevingsoverleg Verandering koppeling AOW aan levensverwachting:

“De vergrijzing is de politieke toverbal en mantra voor besluiten die ouderen raken. Ouderen zijn dan het kind van de rekening.

Ik geef een voorbeeld: werkenden betalen effectief steeds minder AOW-premie. Uit de antwoorden van de minister op onze vragen blijkt dat zelfstandigen geen AOW-premie betalen, behalve bij 35.000 euro inkomen en de werknemers 1,6 tot 8,9 procent.

Dat werkenden zo weinig AOW-premie betalen is een gevolg van de extreem hoge arbeidskorting naast de algemene heffingskorting, de zogenaamde indirecte fiscalisering van de AOW. De veel te laag betaalde AOW-premie leidt ertoe dat de Rijksbijdrage aan de AOW steeds harder stijgt.

Sommige politieke partijen willen een drastische stap zetten, te weten de fiscalisering van de AOW. Dat betekent dat gepensioneerden 18% AOW-premie moeten gaan betalen. Terwijl de werkenden gemiddeld 5% betalen.

De AOW is een volksverzekering, waarvoor 18 procent AOW-premie wordt betaald totdat de AOW ingaat en dan krijgt iedereen een gelijke AOW-uitkering.

Het zal duidelijk zijn dat mijn partij tegen fiscalisering van de AOW is. Het gevolg zou zijn dat AOW’ers netto niks van hun AOW-uitkering over houden. Omdat zij 18 procent moeten gaan betalen over het aanvullend pensioen.

Gepensioneerden kind van de rekening
Een tweede voorbeeld dat ouderen het kind van de rekening zijn, ik moet het toch noemen, speelt bij pensioenen. Werkgevers en werknemers betalen een niet-kostendekkende pensioenpremie. De oorzaak is dat voor de berekening van de premies wordt uitgegaan van het verwacht rendement van 3 tot 4 procent. Geleidelijk aan is de premiedekkingsgraad gedaald tot 60 à 70 procent. Het gevolg is dat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen ook daalt. Daar komt bij dat voor de berekening voor de pensioenverplichtingen uitgegaan moet worden van een rekenrente van 0 procent voor de komende 60 jaar. Ook dat heeft grote gevolgen voor de dekkingsgraad die inmiddels beneden de 100% is gedaald. Voor ABP en Zorg en Welzijn zelfs onder de 90%. Waarom zijn gepensioneerden dan het kind van de rekening? Dat is heel eenvoudig, als de dekkingsgraad onder de 90 procent is, moeten de pensioenen worden gekort.

Over de AOW-leeftijd zelf:
50PLUS heeft altijd het standpunt ingenomen dat de AOW-leeftijd niet gekoppeld moet worden aan de levensverwachting. We zijn in ieder geval blij dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt.

Mijn fractie heeft de volgende vragen:
1. Kan de minister nog eens de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting uitleggen? Wat zijn de bezwaren van een heroverweging van de AOW-leeftijd bijvoorbeeld om de 10 jaar? Dat geeft meer vertrouwen en zekerheid bij de aankomende ouderen.

2. Wat vindt de minister van de Duitse aanpak om de pensioenleeftijd vast te leggen op 67 jaar tot 2031?

3. In welke mate kan of moet Nederland rekening houden met de ontwikkeling van de pensioenleeftijd in Eurolanden en EU-landen? Kan de minister reageren op ontwikkeling in België, Frankrijk en Italië?

4. Kan de minister toelichten waarom niet gekozen is voor de koppeling 1 op 0,5, gelet op de verhouding werkzame jaren en pensioenjaren die globaal 1 op 0,5 is?

5. In welke mate moet het houdbaarheidssaldo leidend blijven, gelet op onze structureel veel betere positie van financieringstekort en hoogte staatsschuld in vergelijking met EU-landen?

6. Wat zijn de bezwaren tegen verlaging van AOW-leeftijd als de levensverwachting gedurende meerdere jaren zou dalen?

7. Pensioengerechtigdeleeftijd is al jaren 68 jaar, terwijl de AOW-leeftijd langzamer zal gaan stijgen.

8. Is het mogelijk om de pensioenrichtleeftijd tijdelijk te bevriezen als er aanleiding zou zijn die weer met 1 kalenderjaar te verhogen, gelet op de regels voor deze koppeling?”

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de digitale nieuwsbrief!

© 24 november 2020