50PLUS Eindhoven komt op voorLogo 50PLUS Eindhoven FB de belangen van alle inwoners van Eindhoven, met de nadruk op de 50-plussers. 50PLUS Eindhoven wil dat iedere inwoner van Eindhoven kan meedoen en niemand zich buitengesloten voelt. We willen een veilige stad waar mensen samen wonen, leven, werken en recreëren.

50PLUS Eindhoven streeft naar een stad zonder tweedeling. Waarin iedereen volledig meetelt en wordt gewaardeerd.


Prioriteiten van 50PLUS Eindhoven zijn:

 • Zorg die effectief en efficiënt is ingericht
 • Ruime aandacht voor veiligheid
 • Woningbouw gericht op kwaliteit, kostenbesparing en bevordering sociale contacten
 • Armoedebestrijding en tegengaan van eenzaamheid en sociale isolatie
 • Integratie voor alle (groepen) Eindhovense inwoners
 • Stimulering van burgerinitiatieven
 • Betaalde banen die bereikbaar zijn voor iedereen
 • Openbaar vervoer moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn
 • Zoveel mogelijk duurzaamheid (energie, water) en innovatie om doelen te realiseren
 • Financiële discipline van de gemeente (randvoorwaarde voor alle andere plannen)

Bovengenoemde prioriteiten heeft 50PLUS Eindhoven vertaald naar concrete actiepunten per thema Wonen, Werk, Welzijn.

Wonen

 • Veilige en sociale woonomgeving
 • Bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer
 • Toekomstgericht (flexibel en innovatief) bouwen
 • Bereikbaarheid en mobiliteit in de binnenstad
 • Facilitering wijkgebouwen
 • Aandacht voor (toewijzing en toezicht) van sociale woningbouw
 • Grotere diversiteit aanbod in winkelcentra verdeeld over de stad
 • Ondersteuning van ouder worden in eigen huis
 • Vergroening en ontharding van oude stadswijken
   

Werk

 • Betaalde banen creëren voor 45-plussers
 • Stimulering uitwisseling banen en vacatures tussen gemeente, bedrijfsleven en kennisinstellingen
 • Stimulering vrijwilligerswerk
 • Onderzoek en maatwerk voor specifieke problemen stadsdeelgebieden
 • Onderzoek naar toekomstige ('nieuwe') banen, zowel betaald als vrijwillig
 • Intensievere samenwerking met Eindhoven Doet (voorheen Vrijwilligerspunt)
 • Stimuleren uitwisseling kennis en ervaring tussen ouderen en jongeren
 • Stimulering arbeidsparticipatie


Welzijn

 • Ondersteunen van mantelzorg
 • Actieve facilitering van zorgwerkers
 • Intensieve controle en handhaving op zorgfinanciën en zorgtoewijzing
 • Ouderen ondersteunen op het vlak van automatisering
 • Burgerinitiatief stimuleren
 • Stimulering van bezoek aan sportverenigingen en cultuurcentra
 • Innovatie in natuur, zorg en milieu
 • Samenwerking met bewoners als het gaat om natuur, zorg en milieu