Aan de slag met het VN-verdrag

Het VN verdrag gaat over de rechten van mensen met een beperking (lichamelijk, zintuiglijk, verstandelijk, psychisch) en/of chronische ziekte op allerlei leefgebieden; werk, gezondheidszorg, onderwijs, sport, cultuur, vervoer, wonen. Maar het gaat ook over zaken als bewustwording, participatie en gelijke behandeling. Op veel van deze gebieden valt nog veel te verbeteren en veel werk te verzetten. Dat bleek ook uit de druk bezochte A-avond op 3 maart 2020 op initiatief van de PvdA en 50PLUS fractie. De aanwezigen gaven input op wat goed gaat, wat beter kan en wat ze zelf gaan doen. De aanbevelingen staan in het verslag van deze bijeenkomst. In het coalitieakkoord staat ‘In Eindhoven doet iedereen mee’ dan is het belangrijk dat we in contact blijven met degenen die het aangaat en de organisaties en instellingen die bijdragen aan een echt inclusief Eindhoven. Daarmee willen we het credo ‘niet over ons, zonder ons’ vormgeven in het Eindhovense beleid.

Op 16 juni is met meerderheid van stemmen de motie aangenomen die PvdA samen met 50PLUS heeft opgesteld. Van de 45 raadsleden waren er 41 voor!

De volgende afspraken zijn gemaakt:

  1. Bijeenkomsten zoals in maart 2017 en maart 2020 vanaf nu op regelmatige basis te verzorgen samen met de ambtelijke organisatie, stakeholders, inwoners en andere belanghebbende. Daarmee vingers aan de pols te houden en een update te geven van Eindhovense situatie ten aanzien van de thema’s (zie punt 3) en de participatie van mensen met een beperking.
  2. Bij de ontwikkeling van beleid structureel in contact te blijven met de betrokken doelgroepen.
  3. Aan de slag te gaan met inclusie op de thema’s onderwijs en werk. (dit naar aanleiding van de opbrengst gesprekstafels onderwijs en werk, zie verslag in bijlage). Exacte invulling kan in overleg met stakeholders en cliënten raad SD.

Lees hier de motie

Zie ook vorige bericht hier