Beste Partijgenoten,

Conform de vooraankondiging vindt u als bijlage de uitnodiging met de agenda en de notulen van de Provinciale Algemene Ledenvergadering Flevoland van 11-05-2019

Wij hadden gehoopt op een fysieke vergadering waarbij persoonlijke kennismaking, toekomstverwachtingen en discussie mogelijk zouden zijn.

Helaas staat Corona en de maatregelen hieromtrent ons dat niet toe.

Onze pas verkozen lijsttrekker, Liane den Haan, zou acte de présence geven en had 28 november voor onze afdeling vrijgehouden in haar drukke agenda.

Met Liane hebben wij afgesproken om, indien de Corona maatregelen dit toestaan, in januari 2021 in Almere, Lelystad en Noordoostpolder een voor een ieder toegankelijke gelegenheid te reserveren en u, naast een uitnodiging in alle media,  persoonlijk uit te nodigen.

Ons afdelingsbestuur bestaat door verhuizing naar een andere provincie (algemeen bestuurslid), afstand nemen van de werkwijze bestuur (penningmeester) en toegenomen werkdruk vanuit opdrachten (voorzitter) op dit moment slechts uit een algemeen bestuurslid, een secretaris en een ondersteunend lid.

Met het oog op de aankomende verkiezingen (2021 tweede kamer, 2022 gemeenteraad) hebben wij gevraagd om versterking.

Conform het huishoudelijk reglement worden penningmeester, voorzitter en secretaris, in onze partij door de leden in functie gekozen.

Op onze oproep hebben 4 leden gereageerd en tevens aangegeven welke functie zij ambiëren.

Dhr. Maatjes (was secretaris) geeft aan dat, gezien dat het huidige tijdperk van digitale communicatie een grote vlucht neemt hij als algemeen bestuurslid zijn handen vol zal hebben aan de taken als webmaster en het beheer van alle verdere digitale instrumenten ( facebook, twitter, Instagram etc.) in de aankomende twee verkiezingsperiodes en daarom aftreed als secretaris.

Dhr. Roest (was ondersteunend lid) heeft in de afgelopen tijd al alle taken van secretaris naar zich toe getrokken en geeft aan deze functie verder te willen invullen.
Dhr. Reinders (algemeen bestuurslid) was op verzoek van het zittende bestuur ook vice voorzitter omdat onze afdelingsvoorzitter in het buitenland werkzaam was, en ondersteuning nodig had,  en is bereid deze werkzaamheden als gekozen voorzitter voort te zetten.

Mevr. Wouden is sinds juni jl. lid van onze partij en heeft zich aangemeld voor de functie van penningmeester. Conform het huishoudelijk reglement moeten leden minimaal 1 jaar lid zijn voordat men een politieke- of bestuurlijke functie mag uitvoeren.
Het Hoofdbestuur heeft inmiddels aangegeven mevr. Wouden dispensatie te willen verlenen als onze leden haar kiezen als penningmeester.

Dhr. van Laarhoven heeft zich aangemeld als algemeen bestuurslid

Dhr. Zuiverloon heeft zich aangemeld als algemeen bestuurslid

Dhr. Bakker heeft zich aangemeld als algemeen bestuurslid

Alle kandidaten krijgen, voordat de verkiezingsprocedure start, gelegenheid zich aan u voor te stellen.

De procedure van aanmelding vindt u in het ingevoegde PDF bestand.

Vriendelijk begroet,

Namens het bestuur afdeling Flevoland
Pim Reinders


  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 0642428738

====================================================================

                                                         Afdeling Flevoland
                                                               Uitnodiging

Beste partijgenoten,

Namens het zittende bestuur nodigen wij u uit voor de provinciale algemene ledenvergadering van de afdeling Flevoland, zaterdag 28 november om 11.00 uur.
In verband met Corona zijn wij gedwongen dit digitaal te doen, mogelijk gemaakt door de tijdelijke noodwet COVID 19.
Vragen kunt u tot 72 uur voor de vergadering (tot woensdag 25 november 11.00 uur) schriftelijk indienen via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post naar postadres James Stewartstraat 216, 1325jl te Almere.
U kunt alleen deelnemen aan de vergadering als u zich per email hebt aangemeld via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Van onze webmaster krijgt u tijdig (24 uur voor aanvang) een link toegestuurd.
Door deze aan te klikken wordt u dan toegelaten tot de vergadering.
Indien u onverhoeds geen link heeft ontvangen verzoeken wij u dit te melden via onze afdelingstelefoon (0642428738)

Agenda

       1.   Opening door bestuurslid en huidig vice voorzitter van de afdeling.
       2.   Notulen Proviciale algemene ledenvergadering d.d. 11-05-2019 (bijlage).
       3.   Ingediende vragen en beantwoording.
       4.   Bestuursverkiezing:
             - Afdelingsvoorzitter
                          Kandidaat dhr. I.G.T. Reinders
             - Afdelingspenningmeester
                          Kandidaat mevr. M. (Marjorie) Wouden.
             - Afdelingssecretaris
                          Kandidaat dhr. J.A. (Jury) Roest
             - Algemene bestuursleden
                           dhr. T.G. Maatjes
                           dhr. F.J.W.P. (Frank) van Laarhoven
                           dhr. R. Zuiverloon
                           dhr. E. (Egbert) Bakker
       5.   Sluiting vergadering door gekozen voorzitter.

Namens het bestuur Flevoland
I.G.T. Reinders, bestuurslid en vicevoorzitter.

      Postadres: James Stewartstraat 216, 1325JL Almere. Afdelingstelefoon:0642428738
                                              email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

==================================================================

 
Afdeling Flevoland
Notulen
11-05-2019
PAV
 
 
Uitnodiging 50PLUS Flevoland
 
Beste Leden,
 
Het Flevolandse bestuur van onze afdeling heeft dringend versterking nodig. Daarom beleggen wij een nieuwe Provinciale Algemene Ledenvergadering (PAL) op 
11 mei  2019 
in de bibliotheek Lelystad (Promesse 3) 
van 11.00-13.00 uur.
 
Wij willen dan ook gezamenlijk ons succes vieren over de gevoerde verkiezingscampagne en het behaalde resultaat.
 
Agenda:
 
1.       Opening door een bestuurslid van de afdeling
2.       Start vergadering door waarnemend voorzitter Ellen Verkoelen
3.       Goedkeuring agenda evt. toevoegen/aanpassen volgorde.
4.       Binnengekomen stukken: Visie HB op Ledenwerving
5.       Notulen PAV 19-01-2019 (zie bijlage)
6a.     Erik Boshuijzen evaluatie 4 jaar PS
6b.     Evaluatie verkiezingscampagne Marc van Rooij
7.       Kennismaking met nieuwe Fracties PS en WS
8.       Voordracht nieuwe bestuursleden door het afdelingsbestuur
9.       Inventarisatie belangstelling bestuurslidmaatschap onder aanwezige leden (mondelinge moties voor aanmelding op PAV worden geaccepteerd)
10.     Introductie kandidaten
                      Voordracht vanuit het bestuur:
                                    Voorzitter: Rhianna Gralike (Dronten)
Secretaris: Geen voordracht
                                  Penningmeester: Tom Maatjes (Lelystad)
Bestuurslid: Sylvia Fetter (Lelystad)
N.a.v. aanmeldingen
 
 
 
11.     Bestuursverkiezing:
                       - Voorzitter                           
                       - Secretaris                           
                       - Penningmeester
                       - Bestuursleden (1x)
                       n.b. Pim Reinders (Almere) is op PAV van 24 november 2018 gekozen
                               bestuurslid en termijn is niet verstreken.
12.        Installatie nieuwe Bestuursleden
13.        Rondvraag
14.        Sluiting
 
 
Vriendelijk groet,
Namens het bestuur afdeling Flevoland
Pim Reinders
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezig
E. Boshuijzen Lid (Ex provinciale staten)
P. van der Starre Provinciale staten
M. van Rooij Provinciale staten
J. Bouwma Lid
F. Appel Waterschap
Mevr. R. Gralike Kandidaat voorzitter
Mevr. C. Schipper Waterschap
Mevr. G. Struijk-Oost Lid (Ex burgerstaten lid)
J. Roest Lid
R. Zuiverloon Lid (Kandidaat EU)
F. van der Pluijm Lid
T. Maatjes Kandidaat penningmeester
Mevr. M. Reigwein Bestuurslid
I. Reinders Bestuurslid
Vertegenwoordiger HB
H. Claassen Secretaris
Voorzitter
Mevr. E. Verkoelen Fractievoorzitter 50plus, Rotterdam
 
1 Opening door een bestuurslid van de afdeling
De aanwezigen worden hartelijk welkom geheten door Pim Reinders, bestuurslid van 50plus afdeling Flevoland, waarna hij mevr. Ellen Verkoelen als waarnemend voorzitter introduceert.
Ellen is fractievoorzitter van 50plus, Rotterdam.
 
2 Start vergadering door waarnemend voorzitter mevr. Ellen Verkoelen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen nogmaals hartelijk welkom.
Er wordt besloten om een geluidsopname van de vergadering te maken zodat de notulen beknopt kunnen blijven.
Deze opname zal dan worden gearchiveerd.
 
3 Goedkeuring agenda en evt. aanpassingen/toevoegingen
Er wordt opgemerkt dat de agenda 2 items 6 bevat.
Deze worden veranderd in 6a en 6b
Mevr. van der Struijk vraagt om in item 6b (evaluatie verkiezingscampagne Marc van Rooij) mee te nemen de financiële afwikkeling van de campagne.
Wordt toegevoegd.
 
 
4 Binnen gekomen stukken
Een visiestuk mbt ledenwerving van het HB is ontvangen.
Dit stuk wordt even toegelicht door Pim Reinders en zal in een volgende vergadering worden behandeld. (Actiepunt)
 
5 Goedkeuring notulen PAV 19-01-2019
Caroline Schipper:  Haar naam staat niet in de lijst van aanwezigen.
                                   Zal alsnog worden toegevoegd.
Marc van Rooij:       Er ontbreekt in de notulen dat Marc melding had gemaakt
                                   van het feit dat de selectiecommissie op een niet reguliere
                                   wijze tot stand was gekomen.
                                   Marc had het nieuwe bestuur hierover al een notitie
                                   gestuurd.
Actiepunt:    Nieuwe bestuur moet hier nog even naar kijken.
Freek Appel:             Zgn bezweringsformule uitgesproken waarbij aan de ALV
                                    was gevraagd of men akkoord ging met zoals eea is
                                    verlopen zodat de onregelmatigheden op deze manier
                                    gezuiverd zijn.
                                    Moet alsnog worden opgenomen in de notulen.
De notulen alsmede de bijlagen zijn verder goedgekeurd.
Eric Boshuijzen heeft nog de volgende opmerkingen.
Hij zou graag zien dat de notulen gescreend worden op spel en stijlfouten.
Tevens stelt hij voor dat de notulen uit een actieve besluitenlijst gaat bestaan omdat er van iedere vergadering al een audioregistratie zal worden gemaakt.
De vergadering is het hier wel mee eens.
             Actiepunt:   Het nieuwe bestuur moet besluiten of de notulen een
                                   besluitenlijst kan zijn.
                                   Het besluit zou bij het uitsturen van de agenda voor de
                                   volgende vergadering kunnen worden vermeld.
 
6a Eric Boshuijzen geeft een evaluatie van 4 jaar PS
Eric is de enige 50plusser die de afgelopen 8 jaar in de staten van Flevoland zitting had, zij het niet al die tijd onder dezelfde vlag.
Eric werd destijds binnen gehaald door Jan Nagel.  Men vond het wenselijk dat ouderen ook politieke invloed zouden gaan uitoefenen waarbij de pensioenwereld centraal moest staan. (en nog steeds)
Eric schets hoe eea in z'n werk ging; ook met alle ups en downs die ermee gepaard zijn gegaan.
Voor degenen die nog eens rustig naar het verhaal van Eric willen luisteren is er een audioregistratie bij de secretaris op aanvraag beschikbaar.
Eric sloot af met een advies aan de komende fractie.
50plus moet proberen om zo dicht mogelijk op het nieuwe college te kruipen. Voortzetting van de oude coalitie aangevuld met Groen Links geeft 50plus een goeie kans om als gedoger zo veel mogelijk invloed op dat nieuwe collegeprogramma uit te oefenen.
Freek Appel, Paul van der Starre en Pim Reinders spreken nog een dankwoord uit voor Erics inzet gedurende de afgelopen 8 jaar.
Tenslotte gaf de voorzitter nog haar visie (gebaseerd op het verhaal van Eric) op het acteren van 50 plus in de afgelopen 8 jaar.
Hierbij sprak ze haar lof uit over de manier waarop 50plus alle problemen uiteindelijk overwon om zo op een positieve manier weer zichtbaar te worden.
 
7 Kennismaking met de nieuwe fracties PS en WS
In de PS hebben zitting Paul van der Starre en Marc van Rooij.
in de WS hebben zitting Mevr. Caroline Schipper en Freek Appel.
Namens de vertegenwoordigers in de PS doet Paul verslag van de gang van zaken zoals die heeft plaats gevonden nadat de uitslagen bekend waren.
Vanwege een klein verschil (10 stemmen)  tussen Denk en het CDA vond op verzoek van het CDA een hertelling plaats waardoor de installatie van de leden een week werd opgeschoven.
Vervolgens schets Paul de dialogen tussen 50plus en de formatrice Mevr. Annemarie van Gaal en het feit dat de PVDA een blokkade opwierp waarover in eerste instantie door de PVDA niet werd gesproken.
Omdat dit niet tot een oplossing kwam is de PVDA uit de onderhandelingen gestapt. Dit had tot gevolg dat er twee nieuwe formateurs zijn benoemd die de formatie zonder de  PVDA nieuw leven zullen proberen in te blazen.
Hier wil 50 plus graag deel van uitmaken en de voorkeur gaat uit naar een coalitie met Forum en Paul legt uit waarom.
Vervolgens Stelt Marc van Rooij zich voor. Hij geeft aan prettig samen te werken met Paul.
De voorzitter summeert dat Paul heel duidelijk de rode draad van 50plus aan geeft en vraagt de vergadering om haar mening.
Pim Reinders merkt op dat afgesproken is dat bestuur en politiek gescheiden blijven. Het bestuur bemoeit zich niet met de onderhandelingen.
Het bestuur wordt wel geïnformeerd en geraadpleegd bij beslissingen.
Paul merkt nog op dat Marina Reigwein (bestuurslid) op 29 mei op hun verzoek zal worden geïnstalleerd als burgerlid. (Iedere fractie mag een burgerlid aandragen)
Mevr. Gralike vraagt of de fractie zich ook wil houden aan het politieke programma en hiervan elk kwartaal een klein verslagje doet en als er uitspattingen zijn van zaken die totaal niet op de politieke agenda van 50plus stonden, dat daar dan een toelichting bij komt.
Omdat Eric Boshuijzen in eerste instantie door de opmerking van Rhianna hierdoor wellicht op het verkeerde been werd gezet verduidelijkt Paul van der Starre  dit verzoek van Rhianna, zoals hij het ziet.
Paul vindt het zelf ook heel belangrijk dat de fractie op regelmatige basis kond doet van hetgeen speelt binnen de fractie. En dan met name waar ze mee bezig is, hoe de agenda er uit ziet, en de resultaten meedeelt.
Kortom een signaal aan de leden omtrent de activiteiten van de fractie.
De vorm waarin dit gaat gebeuren wordt nog nader bepaald. (Actiepunt?)
Voorstel van Marc van Rooij is om dit in de PAV te doen om zo meer leden te stimuleren de PAV te bezoeken. Dit kan ook meer 'handjes' opleveren voor bijv. het voeren van campagne.
Maar het komt er in elk geval op neer dat het bestuur zijn leden moet kunnen vertellen waar onze fracties mee bezig zijn en dit is eigenlijk een continu proces.
Bestuur en politiek zijn twee afzonderlijke machten. Informeren dient continu te worden gedaan (Is het punt van Rhianna) en verantwoording afleggen moet in de PAV.
Eric Boshuijzen wijst er nog op dat fractievergaderingen openbaar zijn en dat een bestuurslid daar best bij aanwezig kan zijn. Het omgekeerde kan ook waardoor de relatie tussen bestuur en fractie wordt versterkt.
Ten slotte moet er een goede website zijn die regelmatig wordt bijgehouden.
Frits van der Pluijm wijst er nog op dat te veel 'websitejes' verwarring kunnen zaaien omdat geïnteresseerden misschien 'door de bomen het bos niet meer kunnen zien'.
Kortom, de sociale media dienen wel de aandacht te krijgen.
Voorgesteld agendapunt voor de volgende keer: een communicatie campagne.
Uit het HB is een stuk gekomen mbt ledenwerving.
Pim geeft als voorbeeld aan dat er in Almere het ‘For ever young’ festival (voor de 65 plusser)  zal plaats vinden en dat dit een uitgelezen kans is voor het werven van nieuwe leden en niet alleen voor Flevoland maar landelijk omdat dit een landelijk festival is.
Laatste opmerking van Paul; “Er is veel elektronische media maar we zijn 50 plus dus het is ook belangrijk dat er een schriftelijke manier van informeren is.”
De voorzitter geeft aan dat de woonvisie ook een goed instrument is om alles te willen weten van de levensloop.
Deze staat volgens Paul al geagendeerd.
De voorzitter adviseert om overal het woord 'oudere' in mee te nemen.
Er wordt veel gepraat over 'jongere' (positief, want die hebben veel nodig) maar het mag best 'jongere' en 'oudere' zijn.
Er is nog een derde (vrij unieke) component. Er ligt een bouwopgave vanuit het rijk. Daar kan best door 50plus invloed op worden uitgeoefend.
Voorstel Eric nav verhaal van de fractievoorzitter: “Sluit niemand uit in de voorfase van de formatie”.
Paul antwoord dat niemand wordt uitgesloten omdat zij in de luxe positie zitten dat zij een soort sleutelfiguur zijn. Zowel links als rechts kan men met ons uit de voeten. Paul wil echter niet dat zij het 5e wiel aan de wagen zijn.
Gedogen betekent dus niet je automatisch aansluiten bij een coalitieakkoord dat op tafel ligt maar er een "ja" of een "nee" tegen kunnen zeggen.
Eric voegt hieraan toe dat het ‘netjes’ is om samen te werken met partijen die een democratisch herkenbaar programma hebben. Bij Forum en PVV is dat er niet.
De voorzitter meent dat dat in mindere mate ook geldt voor 50plus, maar daar moet de partij nog in groeien.
 
Het waterschap is nu aan de beurt.
Caroline Schipper geeft aan het geweldig te vinden in het WS zitting te hebben. Er moet nog een hoop geleerd worden maar  enthousiasme en inzet zijn al een goed begin om te komen tot waar Caroline heen wil.
Freek Appel legt uit hoe het in het waterschap toe gaat en dit is anders dan in de PS.
Op 28 maart zijn de leden geïnstalleerd en werden er tevens afspraken gemaakt voor een formateur (toen nog informateur), is een procesvoorstel gedaan en is 13 mei de datum voor de nieuwe heemraden zoals die zijn voorgesteld dat ze het integriteitsproces ingaan om belangenverstrengeling te voorkomen.
Daarna was er een kennismakingsproces van 2 dagen. (helaas zonder Caroline ivm positieve persoonlijke omstandigheden.)
Er is in die twee dagen oa gewerkt aan een bestuursprogramma.
Het waterschap vindt Freek plezieriger werken. De 'uitspattingen' zoals Freek die beschrijft die men tegenwoordig wel in de volksvertegenwoordiging heeft, ziet hij niet bij het Waterschap.
Het Waterschap heeft de afgelopen weken een aantal bijeenkomsten gehad.
Het bestuursakkoord is rondgekomen en daarna is er een voorstel voor de heemraad gedaan welke momenteel nog vertrouwelijk is.
4 juni wordt het nieuwe bestuursakkoord besproken en tevens de nieuwe heemraden geïnstalleerd. Op 5 juni wordt dan afscheid genomen van de oude heemraad.
Freek memoreert nog even de afgelopen 4 jaar (ook als twitterkampioen).
Inmiddels is er (50plus was als enigste tegen) besloten om van de vergaderingen video opnames te maken waarbij de papieren verslaggeving wel komt te vervallen. Ook zal er geen aankondiging meer in de dagbladen zijn over wanneer er een vergadering is.
Verder zal er een jaarlijks een ‘open huis’ zijn. 26 april was dit voor het eerst het geval. Het waterschapshuis is helemaal verbouwd en heeft 'De gouden kikker' award gekregen voor het meest duurzaamste waterschapshuis.
Belangrijk is nog even dat 50plus een samenwerkingsverband is aangegaan met de VVD en de Algemene Waterschaps Partij waardoor er een grotere invloed op het formatieproces is.
Op 17 mei is er een landelijk overleg en uit de communicatie die is rondgestuurd blijkt toch wel dat door genoemd samenwerkingsverband 50plus als enigste flink 'mee stuurt' met het waterschap.
In ieder geval komt 50plus in de coalitie.
Er is inmiddels een bestuursprogramma vastgesteld. De nieuwe combinatie heet AV50 en is samengesteld uit de Algemene Waterschaps Partij, de VVD en 50plus. Er is inmiddels voorgesteld om de naam AV50 te veranderen in Algemeen Bestuur. Ook de dijkgraaf is hier erg voor.
Jury Roest: Vraagt zich af waarom de nummer 2 op de lijst niet is gekozen.
Freek legt uit dat Caroline met voorkeursstemmen is gekozen waardoor ook het vrouwelijke element nu wordt vertegenwoordigd in het WS.
Naar aanleiding hiervan spreekt Caroline nog haar dankbaarheid uit voor het feit dat ze is gekozen. Ze had het Willem (Herrebrugh) ook gegund maar de stemmen waren zoals ze waren en ze voelde zich heel vereerd.
 
6b Evaluatie verkiezingscampagne
De voorzitter vraagt de vergadering om dit onderwerp goed voorbereid naar een volgende bijeenkomst te verplaatsen.
Dit onderwerp valt nauw samen met campagne voeren.
Daar kunnen dan voorstellen van het nieuwe bestuur in staan.
Marc wil toch kort nog iets zeggen.
Om de campagne op te starten heeft men contact gezocht met de politieke academie (Is een bedrijf dat zich bezig houdt met volledige analyses op postcodeniveau).
Dat zijn dure analyses waar geen budget voor is.
In eerste instantie is daarom afgesproken om eerst de analyse voor Almere te doen maar uiteindelijk zijn de analyses van heel Flevoland  (6 gemeentes) ontvangen. Daarom heeft het wetenschappelijk instituut onze analyses betaald en hiermee weten wij heel specifiek waar onze kiezers zitten.
Op basis hiervan zijn de steden opgedeeld.
Vanwege te weinig geld en mankracht is Urk eigenlijk over geslagen voor wat betreft de campagne. In de resterende gemeentes is wel campagne gevoerd.
Omdat 50plus een hele trouwe stemmende achterban heeft en de opkomst wat hoger was hadden zij procentueel minder van alle stemmen.
Daar kwam nog Forum voor Democratie bij waar 6% aan verloren werd.
In Urk en Noordoost Polder is toch enige groei, Zeewolde en Dronten zijn iets achteruit gegaan, Lelystad zelfs nog iets meer omdat ook OPA mee deed.
In Almere echter 40% winst.
Verdere analyses komen een volgende keer aan de orde.
Pim Reinders zet nog even de nadruk op het groeien omdat als 50plus gemeenteraad zetels krijgt er voldoende mensen voorradig moeten zijn die dat kunnen doen.
Dit is het kader vervangen.
Wordt vervolgd.
 
9 Inventarisatie belangstelling bestuurslidmaatschap onder aanwezigen.
De voorzitter vraagt aan de vergadering of er nog leden zijn die zich willen aanmelden als kandidaat voor een bestuursfunctie.
Dit blijkt (in eerste instantie) niet het geval.
Dat betekent dat er een introductie is van kandidaten zoals die door het bestuur zijn voorgedragen en die aan de vergadering zullen worden voorgelegd.
 
8 Voordracht nieuwe bestuursleden door afdelingsbestuur.
Omdat er (op dit moment) nog geen bijvoegingen zijn zullen de voorgestelde kandidaten zich kort introduceren.
De voorzitter merkt op dat er daardoor hiaten in het nieuwe bestuur zijn. (Secretaris)
 
10 Introductie nieuwe bestuursleden.
Voorzitter Mevr. Rhianna Gralike (Dronten)
Zij geeft in het kort aan waarom ze voorzitter wil worden.
Ze is heel duidelijk voor een functionele scheiding tussen
tussen politiek en vereniging.
Maar daar waar de "machten en krachten" kunnen worden
gebundeld zal ze dat zeker ondersteunen.
Rhianna neemt wel alleen de kandidatuur aan als ze gebruik kan maken van een vicevoorzitter omdat ze regelmatig in het buitenland zit vanwege werk.
De continuïteit moet hierdoor niet in gevaar komen.
Voor secretaris is (nog) geen voordracht.
Secretaris Nog open
Penningmeester Tom Maatjes
Tom stelt zich voor aan de vergadering.
Is gevraagd door Pim Reinders om bestuurslid te worden
en hoopt in deze functie iets te mogen betekenen voor
de afdeling.
 
 
Alg.  bestuurslid Sylvia Vetter (Niet aanwezig)
Wordt geïntroduceerd door Marina Reigwein.
Komt oorspronkelijk uit het oude bestuur en wil
graag weer deel uit maken van het nieuwe bestuur
Pim Reinders was al vorig jaar gekozen als bestuurslid en blijft dus gewoon bestuurslid.
Dit geldt niet voor Marina Reigwein. Zij beheerde tijdelijk het penningmeesterschap maar omdat ze burgerstaatslid wordt komt die functie dus vacant.
Formeel is er dispensatie aangevraagd voor de tussenliggende periode tot beëdiging bij het hoofdbestuur van Marina,
Die dispensatie is verleend op voorwaarde dat als ze beëdigd wordt ze daadwerkelijk uit het bestuur stapt.
Actiepunt Pim Reinders Verwijder in LinkedIn zijn referentie met leefbaar Almere.
 
Mevr Gerda van der Struijk-Oost vraagt nog even het woord.
Zij vraagt in eerste instantie hoe vaak er vergaderd wordt.
Pim stelt voor om eens per maand te vergaderen.
Gerda wil dan wel secretaris zijn maar eigenlijk komt ze uit de 
accountancy wereld en past het penningmeesterschap dus beter.
Hierop werpt Jury Roest zich op als kandidaat voor het secretariaat. Hij was dit al eerder een paar jaar terug maar is bereid dit weer op zich te nemen maar mag dit officieel nog niet omdat hij nog geen jaar lid is
Pim als bestuurslid is hier wel erg mee ingenomen.
Tom Maatjes stelt zijn penningmeesterschap ter beschikking van Mevr. van der Struijk vanwege haar ervaring die Tom dus niet heeft.
De voorzitter stelt dan voor om Tom als secretaris voor te dragen.
Hij zou dit dan voorlopig wel samen met Jury kunnen doen.
Gerda gaat akkoord voor het volledige penningmeesterschap.
 
11 Bestuursverkiezing
Na van bovenstaande nota genomen hebbende gaat de voorzitter over tot de voordracht.
⦁ Mevr. Rhianna Gralike Voorzitter
⦁ Tom Maatjes Secretaris
⦁ Mevr. Sylvia Vetter Algemeen bestuurslid (In stemming)
⦁ Mevr. Gerda van der Struijk Penningmeester
 
Voorzitter stelt voor om per acclamatie te stemmen. Dit moet officieel per kandidaat gevraagd worden maar  de vergadering stemt in om deze stemmingswijze voor alle kandidaten te doen.
 
12 Installatie nieuwe bestuur
Genoemde kandidaten worden door de vergadering per acclamatie geaccepteerd voor de functie waarin zij zijn voorgesteld.
Tenslotte stelt Jury Roest zich beschikbaar als algemeen bestuurslid.
Dit zal formeel in een volgende vergadering worden vastgesteld.
Hiermee is dan het definitieve bestuur van 5 leden met alle functies vastgesteld en
is de installatie van het nieuwe bestuur rond binnen de gestelde tijd.
 
13 Rondvraag
Marina Reigwein Vraagt namens Sylvia Vetter of de vergaderingen kunnen plaats vinden in Lelystad, omdat ze in Almere werkt en graag ook een keertje in Lelystad wil zijn als de vergaderingen in het provinciehuis plaats vinden.
Dit wordt meegenomen.
 
Tom Maatjes Geen opmerkingen
 
Harry Claassen Dit is de derde ALV die hij bijwoont en hij ziet een goede opgaande lijn waarmee de vergadering wordt gefeliciteerd.
Tevens wordt het nieuwe bestuur van harte gefeliciteerd.
Harry vertelt dat de dag voor deze vergadering het HB bij elkaar is geweest en dat hij Flevoland op de agenda heeft laten zetten.
Ondanks dat alle regelementen “met voeten worden getreden” wil het HB deze positieve flow steunen en heeft Harry het mandaat om deze gang van zaken toch te accorderen en wenst dus het nieuwe bestuur alle succes toe samen met de fracties van WS en PS. Harry memoreert dat hij portefeuillehouder is dus als er dingen zijn die te maken hebben met het HB dan is hij het aanspreekpunt.
Rhianna vraagt Harry het bestuur te corrigeren als er inderdaad regels worden overtreden zodat zij daarvan kunnen leren.
Een ander punt is dat het oude bestuur het HB heeft gevraagd om betrokkenheid te tonen bij het ‘For ever young’ evenement. Het enthousiasme wordt van harte ondersteund hoewel het wel een regionale activiteit moet blijven maar het HB zegt wel alle medewerking toe dus als er bestuurders nodig zijn dan zal er bij de politiek een pleidooi hiervoor worden gehouden.
Om de uitvoering te ondersteunen stelt het HB 1000 euro beschikbaar.
Eric Boshuijzen wil weten of dit standpunt ook voor andere evenementen geldt omdat hij vindt dat 50plus zich hier op een hellend commercieel vlak begeeft.
De voorzitter geeft echter aan dat het hoofdbestuur per evenement bepaald of het wel of niet acceptabel is om hieraan bij te dragen met als voorbeeld de 50plus beurs waar 50plus soms een stand heeft. Dit standpunt wordt door Harry onderschreven.
Tot slot noemt Harry nog even de ALV in Amsterdam.
De agenda zal op de website van 50 plus landelijk te vinden zijn met alle achterliggende stukken. Aanmelden kan nog steeds.
 
Frits v/d Pluijm Noemt een Tweet van Henk Krol met een oproep voor steun om campagneactiviteiten te kunnen bekostigen, maar er wordt niets gezegd over de Europese verkiezingen.
Vraag is of daar nog wat aan wordt gedaan en zo ja, hoe. Het is erg stil op dat vlak.
Pim Reinders antwoordt hierop dat hij samen met Emmy van de Kleij (die op plaats 4 staat in de lijst) en Roy Zuiverloon om de tafel heeft gezeten.
Hieruit is naar voren gekomen dat het moeilijk is omdat het landelijk is en Flevoland daardoor weinig invloed hier op kan hebben.
Dat betekent dat als men wat wil doen er een duidelijke strategie moet zijn.
Dus indien er een concreet voorstel is dan moet dat met de campagneleider worden afgestemd.
Pim had al aan de campagneleider middels een mailtje gevraagd wat er van de afdeling wordt verwacht om Emmy van der Kleij te ondersteunen.
Het antwoord was dat we posters kunnen plakken en daarvoor km’s declareren.
Voor de rest wordt er mee gelift op de successen van PS. Er is verder geen extra budget om individuele kandidaten vanuit de EU te ondersteunen.
Vanuit de afdeling was er toch de wil om Emmy te ondersteunen want er was nog iets budget over maar dan zou dat moeten aansluiten op de Europese campagne.
Omdat er tot op heden nog geen concreet voorstel is, is daar verder nog niks aan gedaan.
Actiepunt Pim Reinders. Posters plakken in Lelystad op de borden van 50plus.
Frits vind het wel teleurstellend dat als je vraagt of je iets kunt doen er het antwoord komt “niks”.
Conclusie: Dit punt had geagendeerd moeten zijn.
       Hoe moet worden omgegaan met campagnes.
 
Roy Zuiverloon Wil graag op de borden ook iets van een EU indicatie zien.
Het team van Toine Manders zou hier bij moeten helpen, maar de vergadering heeft daar weinig vertrouwen in.
Actiepunt Pim Reinders (als bestuurslid) zegt toe om met de voorzitter te overleggen hoe de EU binnen Flevoland alsnog zichtbaar kunnen maken.
 
 
Jury Roest Geen opmerkingen
 
Mevr. G. van der Struijk Geen opmerkingen
 
Mevr. C. Schipper Geen opmerkingen
 
Mevr. R. Gralike Bedankt de vergadering voor de kandidatuur en gaat, zoals eerder gezegd, een vicevoorzitter aanstellen. (Actiepunt)
 
F. Appel Maakt een kanttekening
Om een mogelijke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen het advies aan Pim Reinders om tzt als bestuurslid terug te treden omdat Caroline Schipper (Echtgenote van Pim Reinders} zitting in het waterschap heeft.
Actiepunt bestuur: Hier wordt op terug gekomen.
 
J. Bouwma Had vergadering reeds verlaten
 
Marc van Rooij Geen opmerkingen
 
Paul van der Starre Geen opmerkingen
 
Eric Boshuijzen Geen opmerkingen
 
14 Sluiting van de bijeenkomst
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 13.20.
 
Actiepunten:
-     Nieuwe bestuur: Agenderen binnen gekomen stuk betreffende
                                     ledenwerving.
⦁ Nieuwe bestuur: Moet kijken naar de niet reguliere wijze waarop de 
                               selectiecommissie tot stand kwam.
⦁ Nieuwe bestuur: Moet besluiten of de notulen tevens een besluitenlijst 
                               kunnen zijn.
⦁ Bestuur/fractie:  Wijze waarop de fractie zal communiceren met leden over 
                               haar activiteiten.
⦁ Pim Reinders:      Verwijder in LinkedIn de referentie met leefbaar Almere.
⦁ Pim Reinders:      Posters plakken in Lelystad op de borden van 50plus.
⦁ Pim Reinders:      Zegt toe om met de voorzitter te overleggen hoe de EU 
                               binnen Flevoland alsnog zichtbaar kunnen maken.
⦁ Rhianna Gralike: Aanstelling vicevoorzitter.
⦁ Nieuwe bestuur: Schijn van belangenverstrengeling van Pim met Caroline 
                               bespreken.
 
======================================================================================
======================================================================================
 

18 november 2020

50PLUS biedt eenzame ouderen met kerst een luisterend oor

Veel ouderen verwachten dit jaar met kerst alleen te zijn. Helaas kon het kabinet gisteravond tijdens de persconferentie geen duidelijkheid geven of die vrees ook werkelijkheid wordt. 50PLUS wil niet dat ouderen deze kerst alleen zijn. Wie dat wel is, kan zich vanaf 10 uur vandaag op de site van 50PLUS aanmeldenvoor een telefoongesprek op eerste of tweede kerstdag.

“Elk jaar zijn er oudere mensen die alleen zijn met kerst en dat is heel verdrietig,” stelt Liane den Haan, lijsttrekker van 50PLUS. “En dit jaar zien nog veel meer mensen op tegen kerst. Ruim vier op de tien ouderen verwacht dat ze deze kerstdagen alleen doorbrengen.”

Snel duidelijkheid van kabinet

Den Haan: “We hopen dat het kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid kan geven hoe we kerst dit jaar kunnen vieren. Kunnen mensen hun kinderen en kleinkinderen eindelijk weer zien? Dat zou voor veel mensen een enorme opluchting zijn.”

Niemand met kerst? Dan belt 50PLUS

Helaas zijn er ook oudere mensen die geen familie of vrienden (meer) hebben omkerst mee te vieren. Voor die ouderen wil 50PLUS dit jaar iets doen. Bent u alleen met kerst? Dan kunt u zich vanaf vandaag 10 uur op www.50PLUSpartij.nl aanmelden.Wij zorgen er voor dat u op eerste of tweede kerstdag wordt gebeld. En de eerste vijftig mensen die zich aanmelden, brengen we een kerststukje.

Kijk naar anderen om

Liane den Haan: “Daarnaast roep ik iedereen op om naar anderen om te kijken. Ken je iemand bij jou in de wijk die veel alleen is? Stuur een kaartje of bel even aan. Een klein gebaar kan een groot verschil maken in deze lastige, donkere dagen.”

50PLUS is dé politieke partij die zich inzet voor de huidige en de toekomstige generatie 50-plussers. Nederland kan op ons rekenen als het gaat om extra koopkracht en een goed pensioen, voldoendeen geschikte woningen voor senioren, veiligheid, goede en liefdevolle gezondheidszorg en welzijn &welbevinden tot op hoge leeftijd. 50PLUS is vertegenwoordigd in de Eerste en Tweede Kamer, 10 provincies, 21 gemeenten en in de waterschappen.

 

Bernadet Naber                         50PLUS

Woordvoerder                                 Postbus 292

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  2501CG Den Haag

0622257023                                    www.50pluspartij.nl