=======================================================================================
Hoekje 'Paul v/d Starre'

Maandag, 6 juli 2020
Gelezen in  'Almere DEZE WEEK' 

Zaterdag, 9 mei 2020
Paul v/d Starre in 'Over Flevoland gesproken' (klik op 'Paul')

Donderdag, 7 januari 2021
50 plus wil meer Levensloop bestendige woningen in Flevoland.

Luister/kijk naar onze PS fractievoorzitter Paul v/d Starre,

Dinsdag, 2 maart 2021
Datacenter Zeewolde

Terug naar de Hoofdpagina

 

 

Hoofdpagina

Afdeling Flevoland
 
NIEUWSBRIEFMaart 2021
 
Beste leden van de afdeling Flevoland,
Nog een krappe twee weken en dan gaan we weer naar de stembus!
Ons advies, maak te allen tijde gebruik van uw democratisch recht, uw stemrecht.
Indien u 70 jaar of ouder bent kunt u dit jaar per brief stemmen.
Jonger dan 70 jaar, dan moet u naar het stemlokaal of een vertrouwenspersoon machtigen om uw
stem uit te brengen.
Machtigen kunt u doen door de achterkant van uw oproep in te vullen en een kopie van uw ID (of een
foto hiervan) en beide bescheiden tezamen met uw stemwens aan uw vertrouwenspersoon mee te
geven.
 
LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN OP 17 MAART!
Op 20 maart heeft het Hoofdbestuur een ledenraadpleging gepland.
Helaas kan deze ledenraadpleging niet "fysiek" plaats vinden en wordt het dus een "digitale
raadpleging".
Aanmelden kunt u zich via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het verzoek van het Hoofdbestuur is dat aile leden voor 18 maart 13.00 uur zijn/haar mening,
commentaar, kritiek en/of suggesties mailt (max. X A4) naar onze afdelingssecretaris Jury Roest,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het afdelingsbestuur zal dan de reacties bundelen en bespreken deze dan in een extra
afdelingsbestuursoverleg op donderdagavond 18 maart.
Op dit overleg zal het afdelingsbestuur een samenvatting maken, om op 20 maart deze te presenteren
op het ledenoverleg.
N.a.v. de reacties van het hoofdbestuur zal het afdelingsbestuur, aile gebundelde reacties,
presentaties op de ledenraadpleging en antwoorden van het Hoofdbestuur in de nieuwsbriefvan april
(zo snel als mogelijk na 20 mei) verwerken, zodat aile leden in onze afdeling weer actueel
geinformeerd zijn.
En daarna, geen 1 april grap, starten we met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2022.
Het afdelingsbestuur heeft n.a.v. een eerste inventarisatie besloten om aile inspanningen en energie te
richten op een campagne voor de gemeenten lelystad en Almere.
Met vereende inspanningen gaan we hier in Flevoland een ongekend succes van maken!
Wilt u mee werken aan de Gemeenteraadscampagne of straks op de kieslijst staan, neem dan zo
spoedig mogelijk contact op met ons bestuur via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw afdelingsvoorzitter
Pim Reinders

=================================================================================

 

Waterschapsnieuws

Het waterschap is het oudste functionele bestuursorgaan van Nederland, het eerste waterschap is
reeds in 1255 ingesteld. Waterschap Zuiderzeeland is ons waterschap. In 2000 ging Waterschap
Zuiderzeeland officieel van start; ontstaan uit een fusie tussen Waterschap Noordoostpolder,
Heemraadschap Fleverwaard en een deel van Waterschap Groot Salland.

In het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft 50PLUS, al sinds 2015, twee zetels.
Caroline Schipper heeft sinds maart 2019 zitting in het algemeen bestuur en Freek Appel is
inmiddels bezig aan zijn tweede periode, nadat hij 2015 voor het eerst is gekozen als
vertegenwoordiger voor 50PLUS.

Het algemeen bestuur ofwel de Algemene Vergadering (AV) is te vergelijken met de gemeenteraad
binnen een gemeente. Het College van Dijkgraaf en Heemraden (College van D&H) bestaat uit de
dijkgraaf, 4 heemraden en de secretaris-generaal. Het College van D&H is het dagelijks bestuur van
een waterschap.

Door in de eerdere periode constructief op te treden en te zorgen voor verbinding met andere
fracties, hebben we in deze periode samen met de VVD en de Algemene Waterschapspartij (AWP)
de samenwerkingsfractie AV50 kunnen vormen. Heemraad Tom Vereijken is onderdeel van deze
fractie en dat maakt dat 50PLUS uit eerste hand informatie vanuit het College van D&H ontvangt.

Wat zijn de kerntaken van Waterschap Zuiderzeeland?
Droge voeten, stevige dijken… We wonen in Flevoland met elkaar ‘op de zeebodem’. Goed
dijkbeheer is dan ook van groot belang, zodat wij en de volgende generaties veilig in ons gebied
kunnen wonen. Daarnaast zijn er nog een aantal kerntaken vastgesteld voor Waterschap
Zuiderzeeland.

1. Zorgen voor schoon water.
    Om te zorgen voor schoon water heeft ons waterschap 5 afvalzuiveringsinstallaties. Per
    jaar wordt er 28 miljoen m3 afvalwater verwerkt.
2. Zorgdragen voor waterveiligheid.
    Een specifiek deel hiervan is het onderhouden en beheren van de dijken rondom de
    polders, die ons beschermen tegen het water. Waterschap Zuiderzeeland beheert 255 km
    dijken en 1200 km watergangen. Daarnaast zijn er in ons gebied 7 gemalen, 365 stuwen en
    12 officiële zwemlocaties in beheer van het waterschap.
3. Zorgen voor voldoende water.
    Er moet niet te weinig water zijn, maar ook niet te veel. Het waterschap houdt het water in
    sloten, vaarten en tochten op peil. Als er een overschot aan water is, wordt dit met
    gemalen de polder uitgepompt.

Doormiddel van watertoezicht ziet het waterschap erop toe dat werkzaamheden bij
oppervlaktewater (sloten e.d.) en dijken volgens de regels worden uitgevoerd. Hiermee levert
watertoezicht naast het eigen beheer en onderhoud door het waterschap een bijdrage aan de
doelen veilige dijken, het voorkomen van wateroverlast/-tekort en een goede kwaliteit van het
oppervlaktewater
.
De fractie van 50PLUS staat sterk voor de kerntaken van het waterschap en we vragen hier dan
ook regelmatig aandacht voor. Tijdens de laatst gehouden algemene beschouwingen hebben we
wederom een aantal vragen gesteld rondom deze taken.
 

Samenvatting laatst gehouden algemene beschouwingen

We staan op dit moment op een cruciaal denkbeeldig kruispunt. De 50PLUS fractie in Waterschap
Zuiderzeeland wil daar denkbeeldig eens bij stilstaan.

Volgens 50PLUS moet er gekeken worden naar de langere termijn. Daarbij is het waterbeheer het
leidende kompas! We hebben in 2019 en 2020 zowel te maken gehad met veel water, alsook met
droogte en dat vraagt volgens ons een proactieve aanpak, waarbij we echt ons alleen maar
moeten richten op de kerntaken van het waterschap.

Met het oog op waterbeheer is het van belang samen te werken met gemeenten t.a.v. het
verplicht klimaatbestendig inrichten van nieuw te ontwikkelen woonwijken en deze zoveel
mogelijk te ‘vergroenen’. Ook het stimuleren dat de gemeenten in hun APV's regelgeving
opnemen die het verboden maakt om de tuinen bij de woningen te laten versteningen draagt bij
aan de klimaatbestendigheid. De, vroeger veel gebruikte, regenton zou waar mogelijk weer in ere
hersteld kunnen worden, om tuinen van regenwater te voorzien als er tijdelijk geen regen valt.

Kortom 50PLUS vraagt in het waterschap voortdurend vooral vanuit de kerntaak waterbeheer de
leidende rol in de bestuurlijke hand te nemen, maar wel vanuit het perspectief samen eendrachtig
bestuurlijk op te trekken.

Daarnaast is 50PLUS van mening dat er een groot belang is, om in het kader van het probleem van
de toenemende periodes van droogte te kijken naar innovatieve mogelijkheden van waterberging.
Dat kan wellicht in samenwerking met andere regionale waterschappen, die meer als waterschap
Zuiderzeeland problemen hebben met droogte en daarmee gelijktijdig toenemende lage
grondwaterstanden, zoals onder meer op de Veluwe het geval is.

50PLUS stelt tot slot daarbij dat verder investeren in windmolenparken zo spoedig mogelijk dient
te worden beëindigd, omdat dit niet behoort tot de kerntaken van een waterschap. Een
waterschap behoort volgens 50PLUS geen Investeringsmaatschappij te worden. 50PLUS is daar in
de afgelopen bestuursperiode en nu in de lopende bestuursperiode altijd heel duidelijk in geweest
en zal dat ook de komende jaren zeker helder en duidelijk blijven uitdragen.
 
 
Kanttekeningen

Als afronding van dit Waterschapsnieuws nog een aantal belangrijke onderwerpen waar wij als
50PLUS fractie ‘kanttekeningen’ bij hebben geplaatst.
 
- Het is goed om op te merken dat wij vanaf 2015 het initiatief hebben genomen om de
  Floriade (die in 2022 in Almere wordt gehouden) financieel niet te ondersteunen als
  sponsor, omdat wij als 50PLUS vinden dat dit niet tot de kerntaken van het waterschap
  behoort. Dit initiatief is destijds overgenomen door het gehele algemeen bestuur.
- Door financieel vinger aan de pols te houden, hebben we in samenwerking met andere
  leden van het algemeen bestuur voor elkaar gekregen dat de aanslag waterschapsbelasting
  dit jaar slechts beperkt hoger is dan in 2020.
- Belangenverstrengeling of wel ‘ondermijning’ is een punt waar wij in de algemene
  beschouwingen van 2019 aandacht voor hebben gevraagd. We moeten hier blijvend alert
  op zijn.
- Door fraude heeft de Nederlandse Waterschapsbank recent een betaling van 12 miljoen
  euro gedaan, voor een zogenaamde lening van de gemeente Steenbergen. We hebben als
  50PLUS fractie vragen gesteld over deze kwestie tijdens de besluitvormende vergadering,
  daar Waterschap Zuiderzeeland ook aandeelhouder is van de Waterschapsbank.
- Binnen het waterschap hebben we als 50PLUS fractie aandacht gevraagd voor mogelijke
  datalekken, cybersecurity en digitale veiligheid in het algemeen bij ons waterschap. Er zijn
  regelmatig incidenten in de media, waarbij de digitale veiligheid in het geding is en
  criminelen ervoor zorgen dat toegang tot bepaalde communicatiesystemen (tijdelijk)
  onbruikbaar zijn. Ook hier is alertheid gewenst en hoognodig. Voor een waterschap, als
  functioneel orgaan, is het van levensbelang dat de digitale veiligheid gewaarborgd is.
- Ten slotte hebben we als 50PLUS, in samenwerking met onze samenwerkingsfractie AV50,
  vragen gesteld over het mogelijke gevaar van aantasting van de kwaliteit van onze gronden
  én ons oppervlaktewater door het gebruik van granuliet bij onder meer het windpark
  Westermeerwind, voor de waterbodem bij de Rotterdamse Hoek. De fractie AV50 maakt
  zich grote zorgen, nu gebleken is dat ook in onze provincie Granuliet is gebruikt. Granuliet
  is een gronds  tof waarbij wetenschappers het niet met elkaar eens zijn over de
  gezondheidsrisico’s en waar grote vraagtekens bij worden gesteld.
 
Samenvattend gesteld geldt voor de vertegenwoordigers van 50PLUS bij Waterschap
Zuiderzeeland het adagium: ‘Laten we ons richten op de kerntaken en ervoor zorgen dat onze
ingezetenen zich betrokken voelen bij ons en hun waterschap!’
 
================================================================================================================

Nieuw bestuur

Vrijdag 28 november is er tijdens de toen gehouden Provinciale Algemene Ledenvergaderingeen nieuw bestuur gekozen.

(Zie bovenstaande nieuwsbrief)
Klik op onderstaande link om kennis te maken.

Nieuw bestuur Flevoland 50 plus