Beste partijgenoten,

Door verhuizing, werkdruk en afstand nemen van de partij heeft het Flevolandse bestuur van onze afdeling dringend versterking nodig. 

Daarom kondigen wij een Provinciale Algemene Ledenvergadering (PAL) aan op: 28 november 2020 in de bibliotheek Lelystad (Promesse 3)  van 10.30-13.00 uur. 

Concept agenda:

 1. Opening door bestuurslid en huidig vice voorzitter van de afdeling
 2. Notulen Provinciale algemene ledenvergadering d.d. 11-05-2019
 3. Bestuursverkiezing:
  - Afdelingsvoorzitter
  presentatie en motivatie
  verkiezing
  - Afdelingspenningmeester
  presentatie en motivatie
  verkiezing
  - Algemene bestuursleden
  presentatie en motivatie
  verkiezing
 4. Campagne tweede kamer verkiezing
  + bespreken Flevolandse belangen
 5. Rondvraag
 6. Sluiting vergadering door gekozen voorzitter

Na de sluiting is er nog voldoende tijd om in een informele setting nader kennis te maken 

Als u zich kandidaat wilt stellen voor een zetel in het afdelingsbestuur ontvangen wij graag uw contactgegevens en een korte motivatie via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vanaf heden staat de kandidaatstelling open.

Klik op Profielschetsen voor een beschrijving van de diverse vacante functies.

De kandidaatstelling sluit maandag 26-10-2020 0m 18.00 uur.

De definitieve agenda, bijlage(n) en uitnodiging ontvangt u op vrijdag 13 november 2020.

In verband met de Coronamaatregelen dient u zich voor deze vergadering aan te melden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de voicemail van onze afdelingstelefoon: 0642428738

Namens het bestuur Flevoland

I.G.T. Reinders,
bestuurslid en vice voorzitter

T.G. Maatjes,
secretaris

===================================================================

 
 
Brief van uw voorzitter Mevr. R. Gralike omtrent het standpunt van het bestuur van 50plus afdeling Flevoland betreffende haar visie op de positie van de algemeen voorzitter van 50plus, dhr. Geert Dales.

20 april 2020


Beste leden van onze afdeling Flevoland,


Wij herinneren ons nog goed de ietwat wanhopige oproep van onze HB voorzitter, destijds Jan Zoetelief, aan het begin van zijn laatste ALV om er aub geen chaos van te maken. Enfin, Jan Zoetelief ging en Geert Dales kwam met de belofte om nu voor eens en voor altijd een einde te maken aan alle roddel, achterklap en machtsspelletjes van personen die persoonlijk belang boven het partijbelang stelden. En inderdaad, onder Geert Dales brak een periode aan van rust, terwijl de partij door de inzet van alle kamerleden, lokale politici en ondersteuners tot ongekende hoogte in de peilingen werd gestuwd. 


Maar nu zijn er weer verkiezingen aanstaande en wat zien wij gebeuren, het spook van ruzie en achterklap steekt opnieuw de kop op, met mogelijk dramatische gevolgen voor onze partij. Helaas hebben wij moeten constateren dat nu ook Geert Dales, zowel procedureel als in zijn benadering naar personen grenzen overschreden heeft. Dat is teleurstellend en daar moet hij op aangesproken worden. Maar bovenal zijn wij boos en teleurgesteld in de wijze waarop mensen die het niet eens zijn met zijn handelwijze via alle mogelijke middelen en met misbruik van de media proberen Geert onderuit te halen. Helaas beantwoordt Geert Dales deze acties op dezelfde wijze. Geert Dales had bij ons Flevolands bestuur en fractieleden veel krediet opgebouwd maar is nu hard bezig dit te verspelen. Ook zijn wij teleurgesteld in onze Tweede Kamerleden die een oproep van het HB om nogmaals om de tafel te gaan zitten, in een ultieme poging de partij uit deze impasse te trekken, hebben afgewezen. Bij het afgelopen “paasakkoord” was ook geen afvaardiging van de adviesraad uitgenodigd. Teleurstellend, maar dit hebben wij geaccepteerd want alle acties die kunnen leiden naar een oplossing van het conflict steunt ons bestuur, maar wel een gemiste kans voor het Hoofdbestuur om toe te werken aan een breed gedragen oplossing.


Geen algemene ledenvergadering door de CORONA-crisis

Op de algemene ledenvergadering (ALV) zou gestemd worden over de voorzitters voor de programmacommissie en voor de selectiecommissie. Die ALV kan door de coronacrisis niet doorgaan. De provinciale voorzitters hebben er begrip voor dat er gezocht wordt naar een andere manier van stemmen. Leden met een Email-adres zouden via internet kunnen stemmen, de overige leden per post. Maar dan moet er door een onafhankelijke stemcommissie wel voor gezorgd worden dat alle leden kunnen stemmen en dat de stemmen eerlijk geteld worden. De provinciale voorzitters hebben voordat 

de recente raadpleging naar diverse leden werd verzonden hierover een advies aan het hoofdbestuur gegeven. Hierop is geen bevredigend antwoord gekomen. Nadat de raadpleging geweest was, bleek dat veel leden geen stemmail ontvangen hadden en leek het alsof je vele keren kon stemmen in plaats van maar één keer. 


De voorzitters van de provinciale besturen hebben het HB verzocht om duidelijkheid en transparantie te geven over deze uitslag. Het HB heeft bij monde van de partijvoorzitter gezegd dat dat niet nodig was omdat het voor het HB duidelijk was. Volgens het HB was alles op een goede manier verlopen. 


Integriteit

De provinciale voorzitters vinden dat leden van het besturen ( lokaal, provinciaal, landelijk) zich natuurlijk ook kandidaat moeten kunnen stellen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Stel dat dit gebeurt dan zou zo’n lid zich (tijdelijk) moeten terugtrekken als lid van het bestuur. Dit om iedere mogelijke beïnvloeding en/of schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Het door de algemene ledenvergadering aangenomen integriteitsprotocol schrijft het vermijden hiervan ook voor.  De partijvoorzitter heeft op 

het moment dat de voorzitters bij elkaar zaten en deze vraag aan hem gesteld werd als antwoord gegeven dat hij niet wilde zeggen of hij kandidaat is maar dat hij vindt dat een lid van het hoofdbestuur, ook als hij zich kandidaat heeft gesteld, rustig lid van het hoofdbestuur kan blijven en daarmee ook meebeslist over diens eigen geschiktheid en plaats op de lijst. 


Een lid van 50PLUS die zich ook als kandidaat had aangemeld voor het voorzitterschap van de selectiecommissie is door de partijvoorzitter onder zware druk gezet om zich terug te trekken. De provinciale voorzitters zijn van mening dat deze handelwijze ondemocratisch, niet open en integer is. De heer Dales mag zijn persoonlijke voorkeuren hebben, maar mag nooit als voorzitter van 50PLUS dit naar een lid of anderen tot uiting brengen. Ieder lid heeft immers in een democratische vereniging het recht zich te kandideren. De leden beslissen dan wie het wordt. De kandidaat van het hoofdbestuur of de tegenkandidaat. 


Onethisch handelen

De partijvoorzitter heeft diverse e-mails verstuurd aan individuele leden van de provinciale besturen waarin de ethiek- en fatsoengrens op grove wijze wordt overschreden. In niet mis te verstane bewoordingen geeft de partijvoorzitter hierin zijn mening over bepaalde personen.  


De namen van de leden die zich hebben gemeld voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen dienen vertrouwelijk behandeld te worden en mogen pas na beoordeling van de selectiecommissie openbaar gemaakt worden via publicatie van de door het hoofdbestuur vastgestelde voordracht kandidatenlijst Tweede Kamer. De partijvoorzitter heeft deze fatsoens- en integriteitsnorm niet in acht genomen door bepaalde informatie over kandidaten te gebruiken in mails naar derden. Ook zijn in deze correspondentie kandidaten geclassificeerd als “trawanten en strapatsen”.   


Conclusie

Naar aanleiding van het bovenstaande hopen wij dat u begrijpt waarom de meerderheid van de provinciale besturen, waaronder Flevoland, heeft besloten om het vertrouwen in de partijvoorzitter op te zeggen. Een vereniging als 50PLUS is gebaat bij een stabiel en deskundig bestuur dat verbindt en op een respectvolle manier richting geeft aan de politieke Partij 50PLUS. 


Naast alle eerder genoemde argumenten zijn de volgende beweegredenen voor het bestuur doorslaggevend geweest bij het opzeggen van het vertrouwen in Geert Dales:

 • Zijn autocratische en weinig democratische stijl van leidinggeven zorgden ervoor dat tijdens zijn bestuursperiode van de 9 Hoofdbestuursleden er 7 opstapten. 
 • Een voorzitter van een landelijke politieke partij dient een verbindende rol te hebben maar Dales werd in toenemende mate zelf het middelpunt van conflicten en vertoonde geen oplossingsgericht gedrag. 
 • Daarnaast schuwde hij niet om stelselmatig in grof taalgebruik vooraanstaande leden te beledigen en liet hij zich uitermate denigrerend uit over onze eigen volksvertegenwoordigers.
 • Het ledenaantal van 50PLUS daalde naar een dieptepunt. 
 • Een voorzitter van het hoofdbestuur dient te allen tijde open, eerlijk, integer en transparant te handelen. Deze kernwaarden zijn stelselmatig door Dales met voeten getreden.
 • In een democratische vereniging wordt door het hoofdbestuur serieus omgegaan met adviezen van commissies. Helaas moeten wij constateren dat de partijvoorzitter met de mond het hier mee eens is, echter niet in zijn daden. 

In deze tijd van de Coronacrisis en de gunstige uitgangspunten die 50PLUS momenteel inneemt in de peilingen vinden ook de provinciale besturen dat er “rust in de tent” moet zijn. Maar wel op een juiste, transparante en verbindende manier. 

Meningsverschillen zijn er binnen de partij, gelukkig, maar laten we met z’n allen voorkomen dat dit niet leidt tot populistisch en dictatoriaal gedrag, daar zijn andere partijen voor. 


Visie op voortgang:

Het bestuur van Flevoland streeft een oplossing na die onze, inmiddels volwassen partij, waardig is.

Alle partijen om de tafel, pijnpunten inventariseren en via een mediator zorgen voor compromissen waarbij eenieder zich gezien en gehoord voelt. Herstel van het vertrouwen lijkt door de geëscaleerde situatie weinig realistisch, maar onze inspanningen zullen wel daarop worden gericht.

Als later blijkt dat deze inspanningen niet hebben geleid tot het gewenste resultaat zal het bestuur van Flevoland een motie indienen of steunen die voorafgaand aan de ALV behandeld dient te worden waarbij de heer Dales wordt geroyeerd als lid van onze vereniging vanwege het langdurig beschadigen van onze vereniging.


De voorzitter van 50PLUS Flevoland,

Mevr. R. Gralike

=======================================================================================
 
Mededeling van het bestuur 50plus afdeling Flevolandaan aan haar leden. 
 
Beste leden,
 
Tweede en Eerste Kamerleden en erevoorzitter zeggen vertrouwen in Geert Dales op
 
Gisteren kwam na urenlang vergaderen door Tweede Kamerfractievoorzitter/Partijleider Henk
Krol, erevoorzitter Jan Nagel en Martin van Rooijen Eerste Kamerfractievoorzitter/erelid met
de voorzitter van 50PLUS, Geert Dales een akkoord tot stand waarin overeenstemming werd
bereikt over een oplossing voor de geuite bezwaren van een steeds groter wordende groep
vooraanstaande leden van 50PLUS die betrekking hebben op de bestuursstijl van Geert Dales.
 
Zijn autocratische en weinig democratische stijl van leidinggeven zorgden ervoor dat tijdens
zijn bestuursperiode van de 9 Hoofdbestuursleden er 7 opstapten. Een voorzitter van een
landelijke politieke partij dient een verbindende rol te hebben maar Dales werd in toenemende
mate zelf het middelpunt van conflicten en vertoonde geen oplossingsgericht gedrag.
Daarnaast schuwde hij niet om stelselmatig in grof taalgebruik vooraanstaande leden te
beledigen en liet hij zich uitermate denigrerend uit over onze eigen volksvertegenwoordigers.
Het ledenaantal van 50PLUS daalde naar een dieptepunt.
 
Door zijn gedrag ontstond grote onrust in de partij met als gevolg dat 8 provinciale voorzitters
en vervolgens 10 Statenleden het vertrouwen in Dales opzegden. Ondanks de vele
bemiddelingspogingen bleek Dales niet voornemens om zijn gedrag als voorzitter zodanig aan
te passen dat er een werkbare situatie zou ontstaan.
 
De gisteren ondernomen uiterste bemiddelingspoging waarbij het geen doorgang vinden van
een kort geding procedure met alle negatieve publicitaire gevolgen van dien onderdeel
uitmaakte van het akkoord, werd eenzijdig zonder medeweten en instemming van Jan Nagel
en Martin van Rooijen aangepast waardoor de bereikte overeenstemming teniet werd gedaan.
 
Een uitgaand persbericht verzonden door de Tweede Kamerfractie 50PLUS waarbij op
verzoek van Dales de volstrekt onjuiste verklaring werd opgenomen dat Nagel en Van
Rooijen zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer zouden steunen bracht opnieuw een
vloedgolf aan negatieve reacties binnen de partij teweeg.
 
Gelet op de naar voren gebrachte feiten betekent dat het vertrouwen in de voorzitter Geert
Dales niet langer gehandhaafd kan blijven. De Tweede Kamerleden Leonie Sazias, Corrie
van Brenk en Gerrit Jan van Otterloo alsmede de Eerste Kamerleden Martin van Rooijen en
Martine Baay en erevoorzitter Jan Nagel zeggen het vertrouwen in de heer Dales op.
 
=======================================================================

Brief van onze voorzitter aan haar leden 

Beste leden,

Een meerderheid van de voorzitters van de Provinciale Besturen van 50PLUS heeft het vertrouwen opgezegd in de voorzitter van het Hoofdbestuur, dhr. Geert Dales. Het bestuur van Flevoland heeft als plicht om zijn leden te informeren en wil u graag uitleggen waarom dit is gebeurd.

Open, eerlijk en transparant

Alle voorzitters zijn van mening dat een bestuur en zeker de voorzitter van het hoofdbestuur open, eerlijk, integer en transparant dient te handelen. Verder verwachten wij dat in een democratische vereniging door het hoofdbestuur serieus omgegaan wordt met de adviezen van de provinciale voorzitters. Helaas moeten wij constateren dat de partijvoorzitter met de mond het hier mee eens is, echter niet met zijn daden. Dat was voor de meerderheid van de provinciale voorzitters de reden het vertrouwen in hem op te zeggen.

Geen algemene ledenvergadering door de CORONA crisis

Op de algemene leden vergadering (ALV) zou gestemd worden over de voorzitters voor de programmacommissie en voor de selectiecommissie. Die ALV kan door de coronacrisis niet doorgaan. De provinciale voorzitters hebben er begrip voor dat er gezocht wordt naar een andere manier van stemmen. Leden met een Email-adres zouden via internet kunnen stemmen; de overige leden per post. Maar dan moet er door een onafhankelijke stemcommissie wel voor gezorgd worden dat alle leden kunnen stemmen en dat de stemmen eerlijk worden geteld. De provinciale voorzitters hebben voordat het recente raadpleging naar diverse leden werd verzonden hierover een advies aan het hoofdbestuur gegeven. Hierop is geen bevredigend antwoord gekomen.

Nadat de raadpleging geweest was, bleek dat veel leden geen stemmail ontvangen hebben en leek het dat je vele keren kon stemmen in plaats van maar één keer. De leden die wel een mail hebben ontvangen konden dus zelfs meerdere malen hun stem uitbrengen.

De voorzitters van de provinciale besturen hebben het HB verzocht om duidelijkheid en transparantie te geven over deze uitslag. Het HB heeft bij monde van de partijvoorzitter gezegd dat dat niet nodig was omdat het voor het HB duidelijk was. Volgens het HB was alles op een goede manier verlopen.

Integriteit

De provinciale voorzitters vinden dat leden van het Hoofdbestuur zich natuurlijk ook kandidaat kunnen stellen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Maar als dit gebeurt dan zou zo een lid zich (tijdelijk) terug moeten trekken als lid van het hoofdbestuur. Dit om iedere mogelijke beïnvloeding en/of de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Het door de algemene ledenvergadering aangenomen integriteitsprotocol schrijft het vermijden hiervan ook voor. De partijvoorzitter heeft als antwoord gegeven dat hij niet zegt of hij kandidaat is maar dat hij vindt dat een lid van het hoofdbestuur ook als hij zich kandidaat heeft gesteld, rustig lid van het hoofdbestuur kan blijven en daarmee dus ook meebeslist over diens eigen geschiktheid en plaatsering.

Een lid van 50PLUS die zich ook als kandidaat had aangemeld voor het voorzitterschap van de selectiecommissie is door de partijvoorzitter onder zware druk gezet om zich terug te trekken. De provinciale voorzitters zijn van mening dat deze handelwijze ondemocratisch en niet open en integer is. De heer Dales mag zijn persoonlijke voorkeuren hebben, maar mag nooit als voorzitter van 50PLUS dit naar een lid of anderen tot uiting brengen. Ieder lid heeft immers in een democratische vereniging het recht zich te kandideren. De leden beslissen dan wie het wordt. De kandidaat van het hoofdbestuur of de tegenkandidaat.

Onethisch handelen

De partijvoorzitter heeft diverse emails verstuurd aan individuele leden van de provinciale besturen waarin de ethiek- en fatsoengrens op grove wijze wordt overtreden. In niet te verstane woorden geeft de partijvoorzitter hierin zijn mening over bepaalde personen.

De namen van de leden die zich hebben gemeld voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer verkiezingen dienen vertrouwelijk behandeld te worden en te zijn en mogen pas na beoordeling van de selectiecommissie openbaar worden gemaakt middels publicatie van de door het hoofdbestuur vastgestelde voordracht kandidatenlijst Tweede Kamer.
De partijvoorzitter heeft deze fatsoens- en integriteitsnorm niet in acht genomen door bepaalde informatie over kandidaten te gebruiken in mails naar derden. En in deze correspondentie kandidaten te classificeren als “trawanten en strapatsen”.  

Conclusie

Naar aanleiding van het bovenstaande hopen wij dat u begrijpt waarom de meerderheid van de provinciale besturen hebben besloten om het vertrouwen in de partijvoorzitter op te zeggen. Een vereniging als 50PLUS is gebaat bij een stabiel en deskundig bestuur die verbind en richting geeft aan de politieke Partij 50PLUS.

In deze tijd van de Coronacrisis en de gunstige uitgangspunten die 50PLUS momenteel inneemt bij de peilingen vinden ook de provinciale besturen dat er rust in 'de tent' moet zijn. Maar wel op een juiste manier, op een transparante manier en op een verbindende manier.

Meningsverschillen zijn er binnen de partij; gelukkig. Maar laten we met z’n allen voorkomen dat dat niet leidt tot populistisch en dictatoriaal gedrag; daar zijn andere partijen voor.

De voorzitter van 50PLUS Flevoland,

Mevr. R. Gralike