Provinciale Staten

 • Behoud koopkracht van ouderen en zwakkeren die zo lang mogelijk veilig zelfstandig kunnen blijven wonen.
 • Versterking van de economie door het aantrekken van bedrijvigheid waarin bij voorkeur opleiding en werk samengaan.
 • Duurzaamheid en innovatie zijn bepalend voor het provinciaal (milieu-)beleid bij energie, klimaatbeheer, natuur, water- en bodembeheer.
 • Veilige mobiliteit en goed openbaar vervoer maken de samenleving leefbaarder.
 • Een goede ruimtelijke inrichting van leefbaar platteland, vitale dorps- en stadskernen.
 • Recreatie, sport, cultuur en toerisme maken de provincie aantrekkelijk voor iedereen.
 • Betrokkenheid van burgers bij het beleid bevorderen.
 • Belasting, pensioenen en subsidies ook een ‘zorg’ voor de provincies.
 • Financieel gezonde provincies.
 • Provincies voorlopig nog nodig.

Waterschappen

Iedereen in Nederland betaalt elk jaar belasting voor de waterschappen. De rekening voor de waterschappen komt steeds meer op het bordje van de burger te liggen. Er is een verschuiving van de kosten voor de ingelanden (boeren) naar ingezetenen (burgers).

50PLUS verzet zich tegen deze verschuiving, 50PLUS wil dat de waterschappen samenwerken met gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties teneinde samen zo goed als mogelijk en daarmee ook goedkoper te werken aan:

 • veilig drinkwater, vrij van bestrijdings- en bemestingsresten en resten van geneesmiddelen
 • schoon zwemwater, vrij van blauwalg - een goede wateropvang als reserve bij lange droge periodes
 • een goede en vooral natuurlijke wateropvang en -afvoer bij een omvangrijk aanbod van smelt- en regenwater
 • veilige dijken langs de kust en rivieren, waarbij eb-, vloed- en waterstromen worden gebruikt voor energieopwekking.
 • betere riolering in dorpen en steden zodat de kelders niet meer vollopen en het rioolwater niet in het oppervlaktewater komt
 • vergroening van de verstening in de steden
 • meer toegang tot dijken, uiterwaarden en onderhoud paden voor wandelaars, fietsers en paardrijders.