“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

1. Goede zorgverlening.
Ziekenhuis Ter Gooi Blaricum open houden of anders een nieuw zorgcentrum in Gooise Meren! Bijvoorbeeld op Crailo of Naarderheem. Geen bezuiniging op WMO en Thuiszorg.
Ondersteuning voor mantelzorgers. Geen zorgval.
Genoeg (kleinschalige) verpleeghuizen in Gooise Meren.

2. Geen belastingverhoging.
OZB belasting maximaal met indatie-index aanpassen.
 Parkeertarieven niet verhogen!

Geen vermakelijkheidsbelasting! Zoals ‘de Prettax’ voor Oud Valkeveen en Muiderslot.

3. Geen PMD-Kliko!
Tegen onnodig PMD-afval scheiden. Machines kunnen het achteraf echt beter!

4. Verkeer
Geen verkeerscirculatieplan Bussum. Geen ‘Hilversumse toestanden’ Parkeertarieven gelijk houden. Geluidsscherm op snelweg A1 bij Naarderbos P+R terrein Muiden dichterbij de kern aanleggen ’Kiss & Ride’ bij scholen. Beter openbaar vervoer in alle kernen.

5. Subsidies
Betere controle op toekenning subsidies

6. Nu geen FUSIES met andere gemeenten!
We moeten onze huidige fusie nog verwerken en risico’s vermijden van extra kosten!

7. Spoorweg door Bussum verdiepen.
Het aantal treinen gaat toenemen en de barrières worden nog hinderlijker.

8. Ruimtelijke ontwikkelingen en bouwplannen:
Alleen woningen op Crailo ‘Bussum’ (waaronder een ‘Tiny Houses Project’) Bredius-Muiden grond aankopen voor sportvelden. Binnen- en buitenhaven Muiden. Binnenhaven in Naarden-Vesting, maar wel roeimogelijkheden volledig behouden!
Muiderberg per sloep bereikbaar maken. 50PLUS wil goede burgerparticipatie bij belangrijke zaken.

9. Seniorenbeleid
50PLUS zet de verbinding van ouderen met jongeren hoog in het vaandel! 50PLUS neemt de aanbevelingen van de seniorenraad over. Personenvervoer, gesubsidieerde taxiservice voor mensen met lichamelijke beperking.
Activiteiten voor ouderen tegen vereenzaming, zoals Beweegtuinenplan van Naarderheem.
 Gereduceerde entreekaartjes.
 Communicatie: Niet alles digitaal maar ook op papier voor degenen zonder computer.
Ontmoetingsplaatsen, zoals bijeenkomsten voor ouderen op wijkniveau.

10. Wonen voor senioren en starters
Woningen levensloopbestendig maken. Meer seniorenwoningen, zoals ontwikkeling ‘Tiny Houses Project’ waar ook jongeren en Starters van kunnen profiteren. Ouderen kunnen vrijwillig doorstromen. Woningen komen vrij voor gezinnen.

50PLUS wil een financieel gezonde gemeente. Dat de baten en lasten in evenwicht zijn. Het onverwacht grote begrotingstekort direct na de fusie in 2016 was in dat verband reden voor zorg en een kritische opstelling. Het boeken van negatieve saldi ten laste van de algemene reserve is een correcte verwerking van het resultaat, maar wijst wel op een tekort in de exploitatie. Het voortdurende beroep op de reserves deed de vraag reizen of de gemeente wel voldoende inspanning deed voor het realiseren van de noodzakelijke bezuinigingen. De herhaalde confrontatie met tegenvallers gaf ook nog niet het vertrouwen dat het college voldoende inzicht en controle had.

Lees meer...

Sport:
50PLUS Gooise Meren vindt sport belangrijk zowel voor jong en oud. Het is belangrijk dat er genoeg goede voorzieningen zijn en we zien het als een belangrijke taak om genoeg voorzieningen beschikbaar te hebben zodat er geen wachtlijsten ontstaan.

50PLUS Gooise Meren vindt dat subsidieverstrekking aan sportclubs evenwichtig moet gebeuren. Dus eerlijk verdeeld en niet afhankelijk van connecties van de club met de gemeente. Een richtlijn is het aantal leden die profiteren van de accommodatie.

Lees meer...

Zorg:
50PLUS Gooise Meren wil goede zorg dichtbij en heeft zich o.a. als enige politieke partij ingezet voor het behoud van ziekenhuis Ter Gooi Blaricum en voor een zorgcentrum in onze gemeente. De ambulance moet binnen een kwartier aanwezig kunnen zijn.

Wij staan voor goede (thuis)zorg aan patiënten en ondersteuning aan mantelzorgers. Een ruimhartige WMO-toepassing om zorgbehoevenden maximaal te ondersteunen. Geen bezuinigingen op de zorg en het WMO budget.

Nu de bejaardenhuizen gesloten zijn is het essentieel om de ouderen thuis goed te helpen. Met goede wijkverpleging, thuiszorg en aanpassingen aan woningen.

Lees meer...

Tot de gemeentelijke taken behoren het verstrekken van inkomensvoorzieningen op het gebied van de participatiewet en minimabeleid.

50PLUS Gooise Meren wil dat de gemeente er naar streeft om zoveel mogelijk mensen aan passende arbeid te helpen. Dit verlaagt de uitkeringslasten, maar is vooral van belang voor betrokkenen. Veel 50plussers zijn door regeringsbeleid, regelgeving en marktomstandigheden hun baan kwijtgeraakt en vast staat dat de werkeloosheid onder deze groep langdurig en dikwijls uitzichtloos is. Wij verwachten daarom van de gemeente dat juist aan deze groep extra aandacht zal worden gegeven. Daartoe zal moeten worden samengewerkt met gespecialiseerde bureaus, het bedrijfsleven en andere gemeentes.

Lees meer...

50PLUS Gooise Meren is voor een duurzame woon- en leefomgeving, energiezuinig door het bevorderen en faciliteren van woningisolatie, gasvrije nieuwbouw, en gebruik van groene energie. Maar, 50PLUS Gooise Meren wil geen onnodige hobbyistische idealen nastreven die vaak duur en weinig effectief zijn. De gemeente heeft veel belangrijke prioriteiten en duurzaamheid is er daar één van. De gemeente heeft geen voorbeeldfunctie en hoeft zich niet te profileren als het beste jongetje van de klas. Burgers en politici die daar wel behoefte aan voelen, hebben onze sympathie, maar zullen zich daar in privé voor dienen in te zetten.

Lees meer...

Ruimtelijke ontwikkelingen:
In onze speerpunten worden al twee grote ruimtelijke ontwikkelingen genoemd die thans actueel zijn, nl de Brediusgronden en Crailo. De Brediusgronden willen we kopen van het rijk om daar sociale huurwoningen te bouwen en een centraal sportcomplex voor bewoners van de regio Muiden, Muiderberg en Weesp te realiseren.
Crailo willen we teruggeven aan de natuur en alleen op het terrein van de Kol. Palmkazerne kunnen woningen worden gerealiseerd. 50Plus zal zich verzetten tegen een industrieterrein op Crailo. Over een bescheiden crematorium voor de inwoners van de gemeente kan worden nagedacht.

Lees meer...

50PLUS Gooise Meren wil geen verkeerscirculatieplan in Bussum omdat dit geldverspilling is en eerder leidt tot een verslechtering dan tot een verbetering. De doorstroming van het verkeer is nu redelijk goed en dat willen we graag zo houden. De auto’s kunnen op de Brinklaan in het centrum van Bussum blijven rijden, mits ter hoogte van de kruising Havenstraat en Nassaulaan drempels of een Zebrapad wordt aangelegd om het winkelend publiek te beschermen ten opzichte van het kruisende verkeer.

Lees meer...

50PLUS Gooise Meren wil een gerichte aanpak tegen groepen die overlast of onveiligheid veroorzaken. Dat we problemen in kaart brengen en doelgericht aanpakken en ongewenste situaties niet laten voortduren.

50PLUS Gooise Meren wil energiezuinige LED verlichting toepassen in openbare ruimte en overheidsgebouwen.

Lees meer...

50PLUS Gooise Meren wil dat inwoners meedenken en participeren in de besluitvorming. Dat de gemeente goed luistert naar de wijkraden en belangenverenigingen, zoals bijvoorbeeld de seniorenraad en de ondernemersverenigingen. Dat het digitale inwonerspanel wordt uitgebouwd en dat ook digibeten via formulieren hun mening naar voren kunnen brengen. De gemeente moet nu snel werk maken van een sterk verbeterd digitaal platform dat burgers en politici beter in staat stelt zich behoorlijk te oriënteren op gemeentelijke dossiers.

50PLUS ondersteunt, waar nuttig en efficiënt, samenwerking met gemeentes in de Gooi & Vechtstreek mits op de activiteiten voldoende democratische controle door de betrokken gemeenteraden mogelijk blijft. Vertegenwoordigers van de gemeente in de besturen van samenwerkingsorganen dienen de raad behoorlijk te informeren en verantwoording af te leggen.