“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

Zorg:
50PLUS Gooise Meren wil goede zorg dichtbij en heeft zich o.a. als enige politieke partij ingezet voor het behoud van ziekenhuis Ter Gooi Blaricum en voor een zorgcentrum in onze gemeente. De ambulance moet binnen een kwartier aanwezig kunnen zijn.

Wij staan voor goede (thuis)zorg aan patiënten en ondersteuning aan mantelzorgers. Een ruimhartige WMO-toepassing om zorgbehoevenden maximaal te ondersteunen. Geen bezuinigingen op de zorg en het WMO budget.

Nu de bejaardenhuizen gesloten zijn is het essentieel om de ouderen thuis goed te helpen. Met goede wijkverpleging, thuiszorg en aanpassingen aan woningen.

 

Om te voorkomen dat zorgbehoevenden en mantelzorgers van het kastje naar de muur worden gestuurd is er een belangrijke taak voor de wijkverpleegkundige die de nodige hulp coördineert en afstemt met huisarts, zorginstanties, zorgverzekeraar, thuiszorg, mantelzorgers en gemeente.
De gemeente moet er ook voor zorgen dat er genoeg capaciteit is voor verpleegkundige hulp en verpleeghuizen. Zodat ouderen naar een verpleeghuis moeten er beschikbare plaatsen zijn. Ouderen willen het liefste dichtbij blijven zodat vrienden, buren en familie makkelijker op bezoek kunnen komen. Ook kan een ziektebeeld plotseling veranderen zodat acute overplaatsing naar een verpleeghuis noodzakelijk is.

De gemeente verstrekt indien nodig aan inwoners hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een traplift of een scootmobiel. Ook thuiszorg valt onder de WMO. Gemeentes moeten hiervoor een eigen bijdrage vragen. 50PLUS Gooise Meren wil dat de eigen bijdrage afhankelijk is van draagkracht en dat er een betalingsregeling getroffen kan worden.
Na gebruik dienen de middelen weer retour te gaan naar de gemeente voor hergebruik. Dan kunnen we er iemand anders weer mee helpen en kunnen we de WMO-kosten verminderen.

Onderwijs:
Huisvesting voor het onderwijs:
De gemeente dient te zorgen voor adequate huisvesting voor het onderwijs en deze huisvesting ook in stand te houden. Ook hier dient echter zuinig met publiek geld te worden omgegaan en investeren in goede onderwijsmiddelen zien wij als minstens zo belangrijk als het creëren van onnodige of onnodig dure nieuwbouw.

Jeugd:
In onze gemeente woont veel jeugd. Op sportverenigingen is veel jeugd actief en ook heeft onze gemeente veel middelbare scholen.

Op uitgaansgebied is er te weinig voor de jeugd die daarom zichzelf maar moet zien te vermaken. 50PLUS Gooise Meren wil dat de gemeente met bestaande horeca afspraken gaat maken om bij toerbeurt activiteiten voor de jeugd te organiseren. Zo kan overlast door hangjongeren worden vermeden.

Sportbeoefening door jongeren moet worden gestimuleerd, mede om ongezonde leefgewoontes en obesitas te voorkomen, om de voortdurende preoccupatie met het mobieltje te doorbreken en vanwege het belang van niet-virtuele sociale contacten.

Armoedebestrijding:
De gemeente zal de verborgen armoede in de gemeente goed in kaart dienen te brengen en aan te pakken. Daartoe dient de bezetting in het sociaal domein voldoende te zijn toegerust. Inhoudelijke verantwoording over de resultaten van het gevoerde beleid aan de gemeenteraad is voor verbetering vatbaar. 50PLUS wil dat er te allen tijde middelen zullen moeten worden vrijgemaakt om ouders en kinderen in een armoedesituatie te laten meedoen zonder het gevoel te zeer afhankelijk te zijn. Sportverenigingen, onderwijsinstellingen en culturele organisaties dienen gemotiveerd te worden een bijdrage te leveren aan de mogelijkheid voor personen in een armoedesituatie om aan hun activiteiten deel te kunnen nemen.