“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

50PLUS wil een financieel gezonde gemeente. Dat de baten en lasten in evenwicht zijn. Het onverwacht grote begrotingstekort direct na de fusie in 2016 was in dat verband reden voor zorg en een kritische opstelling. Het boeken van negatieve saldi ten laste van de algemene reserve is een correcte verwerking van het resultaat, maar wijst wel op een tekort in de exploitatie. Het voortdurende beroep op de reserves deed de vraag reizen of de gemeente wel voldoende inspanning deed voor het realiseren van de noodzakelijke bezuinigingen. De herhaalde confrontatie met tegenvallers gaf ook nog niet het vertrouwen dat het college voldoende inzicht en controle had.

 

Door zorgvuldiger te budgetteren, beter te voorzien, en kritischer te zijn op prioriteiten, de noodzaak en timing van verplichtingen, toezeggingen, projecten en investeringen kan het saldo van baten en lasten beter uitkomen in de buurt van de begroting. Wellicht mede door aanpassingen in de organisatie en de recente fusie is er nog een te grote discrepantie tussen de begroting en de werkelijke uitkomsten. Dat is schadelijk voor het vertrouwen van de burger in het beleid van de gemeente en het toezicht daarop. 50Plus Gooise Meren heeft in dat verband ook meermaals verzocht om een beter inzicht in de aansluiting van posten in de begroting, de voortgangsverslagen, de perspectievennota’s en de jaarrekening, maar om onduidelijke redenen is daar nog onvoldoende mee gedaan.

50Plus Gooise Meren zal zich daarom blijven inzetten voor meer transparantie en verantwoording van beleid en zal erop toezien dat de gemeente niet telkens een beroep moet doen op de algemene reserves, om de begroting sluitend te maken.

50PLUS wil alleen geld uitgeven aan zaken die echt noodzakelijk zijn en niet vanwege politiek hobbyisme of onrealistische ambities.

50PLUS wil dat er nauwkeurig gebudgetteerd wordt en dat investeringen, onderhoud en reparaties vooraf door deskundigen goed worden beoordeeld opdat er geen of in ieder geval minder budgetoverschrijdingen plaatsvinden.

Indien de gemeente niet beschikt over voldoende interne expertise zal die extern moeten worden ingehuurd. 50Plus Gooise Meren zal wel toezien op een afweging van de voor- en nadelen van externe adviseurs tegen die van een betere bezetting van de ambtelijke organisatie. Daarvoor zal aan de gemeenteraad ook meer informatie moeten worden verstrekt over de identiteit en expertise van adviseurs, de daarmee gemaakte afspraken en hun inschakeling. Hiertoe zullen in de gemeenteraad vragen worden gesteld en zo nodig moties ingediend.