“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

Er zijn 3 grote ruimtelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente. De Krijgsman op het terrein van de voormalige kruitfabriek. Deze ontwikkeling is een erfenis vanuit de gemeente Muiden en was een zeer complex dossier met de nodige juridische procedures en financiële claims. Inmiddels is het bestemmingsplan goedgekeurd en zou er nu gebouwd kunnen gaan worden. Toch schijnen er nog problemen te zijn. Het dossier is geheim. Brediusgronden bij Muiden naast de snelweg A1: De Brediusgronden is nog te ontwikkelen grond naast de snelweg A1 bij Muiden. Het ligt in de gemeente Gooise Meren en is eigendom van het Rijk. De gemeente kan de grond kopen voor ontwikkelingen. Er zijn 3 scenario’s: 1) Recreatieve bestemming:De gemeente koopt niet en Brediusgronden blijven in eigendom Rijk en worden in opdracht van het Rijk door een projectontwikkelaar ontwikkeld. Er komt een hotel 15.000m2, er komen 50 koopwoningen (geen sociale woningbouw) en 2 voetbalvelden, een 3de sportveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalen.Financieel gunstigste scenario. Past binnen bestemmingsplan.We besparen de kosten van aankoop, waardoor een bedrag ca. €4,5m uit de algemene reserve kan vrijvallen (geen bestemmingsreserve). Een deel daarvan zal benut moeten worden voor ontwikkelen van de sportaccommodatie. 2) Sportbestemming:Gemeente koopt en ontwikkelt Brediusgronden. Er komen 50 koopwoningen (geen sociale woningbouw), 2 hockeyvelden, 2 voetbalvelden, een oefenveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalenFinancieel minst gunstige scenario: kost netto contant (tekort) €4,5m. Past binnen bestemmingsplan. Geeft mooiste aanzicht.3) Sociale woningbouw:Gemeente koopt en ontwikkelt Brediusgronden en ontwikkelt, cq. laat ontwikkelen. Er komen 40 koopwoningen, 80 sociale huurwoningen, 54 woningen middenduur segment, 2 voetbalvelden, een 3de sportveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalen. Dus qua sportfaciliteiten idem aan scenario 1.Kost netto contant (tekort) €2,3m. Vereist aanpassing bestemmingsplan. 50PLUS Gooise Meren heeft een voorkeur voor een combinatie van het 2de en 3de scenario omdat er een grote behoefte is aan sociale huurwoningen en aan sportaccommodaties. Er is niet alleen behoefte aan extra voetbal- maar ook aan twee extra hockeyvelden. Door de komst van veel nieuwe woningen in het tegenoverliggende Krijgsmangebied en straks ook de komst van woningen in de Bloemdalerpolder zijn additionele sportvoorzieningen belangrijk. Elders in het gebied rond Muiden, Muiderberg en Weesp zijn verder geen alternatieve locaties voor deze sportvoorzieningen. Prioriteit ligt in dit geval wel bij ‘sport’. Crailo:Crailo ligt op de kruising van 3 plaatsen, te weten Hilversum, Laren en Bussum (Gooise Meren). De voormalige Palm-kazerne in Bussum ligt tegen Crailo aan. Op Crailo was onder meer tijdelijke opvang terrein voor asielzoekers, een oefengebied voor de brandweer en het speelterrein voor het TV-programma Utopia. Het ecoduct naast ziekenhuis Ter Gooi sluit ook aan op de gebied.Het terrein is van de provincie Noord-Holland. De provincie wil het verkopen. De drie gemeentes zijn nu gezamenlijk de mogelijkheden van Crailo aan het onderzoeken in een samenwerkingsverband. De afspraak was oorspronkelijk, dat het terrein na het sluiten van het asielzoekerscentrum zou worden teruggeven aan de natuur. 50PLUS Gooise Meren is daar voorstander van. Op het gedeelte grenzend aan onze gemeente, de voormalige Kolonel Palmkazerne, kunnen woningen worden gerealiseerd en elders op Crailo bos en heide. De gemeentes Hilversum en Laren willen op Crailo woningen en een industrieterrein realiseren, maar 50PLUS Gooise Meren wil niet dat het natuurgebied onnodig wordt aangetast. Het ecoduct zou dan ook veel te dicht bij de bebouwing komen te liggen.

50PLUS Gooise Meren vindt dat de fusiebesprekingen met Weesp veel te snel gaan. Er wordt ons alweer een mes op de keel gezet. Een nieuwe fusie zo kort na de dure fusie met Bussum Muiden Muiderberg en Naarden, en dat zonder behoorlijke voorbereiding. We gaan toch niet louter op emotie een besluit nemen.
We lezen prachtige uitgangspunten in mooie volzinnen, maar feitelijk weten we niets. Je gaat niet eerst een samenwerking aan en dan naderhand kijken wat de consequenties zijn. Dat is de omgekeerde weg. Je gaat eerst onderzoeken wat de voor en nadelen zijn. Welke kansen zijn er en welke lijken zitten er in de kast. Welke voorzieningen zijn er nodig? Wat zijn de financiële consequenties.
De fusie met Naarden en Muiden betekende voor de bewoners van Bussum dat ze in een financieel gezonde gemeente opeens geconfronteerd werden met een begrotingstekort van vele miljoenen. Ook daarna bleek er nog veel geld richting de fusiegemeentes te moeten gaan. Het resultaat was een belangrijke lastenverzwaring voor de bewoners van Bussum en beduidend minder invloed op het beleid.

Even een paar voor de hand liggende vragen:
• Hoe ziet de begroting eruit na een fusie met Weesp.
• Weten we al welke extra bijdrage we vanuit het gemeentefonds gaan krijgen en welke kortingen?
• En wat betekent die fusie voor de lasten van de bewoners?
• Hoe verandert de samenstelling van de raad?
• Is al bekend welke problemen er bij Weesp op ons afkomen?

We hebben vorig jaar bijvoorbeeld een flinke financiële tegenslag gehad met reparatie van de brug in Naarden bij Oud Valkeveen. Weesp heeft vele bruggen en kanalen. Hoe is de staat van onderhoud en wat gaat dat straks kosten?

Wat zijn de nadelen als Weesp zou samengaan met Amsterdam en wegen de netto-voordelen van een fusie met GM daar wel tegenop?
Op geen van die vragen is al een begin van een antwoord aan de raad gegeven, maar wel worden we geacht al te oordelen over een fusie met Weesp. De bewoners hebben met een participatietraject ook nog geen gelegenheid gehad de concrete voors en tegens af te wegen.
50PLUS Gooise Meren wil eerst een behoorlijk antwoord op deze vragen en vindt dat ook onze burgers daar recht op hebben. En wel voordat besloten kan worden over voortgang van dit traject en van het participatietraject. Wij zien geen enkele reden voor haast. Als de Provincie niet bereid zou zijn ons de gelegenheid te geven voor een behoorlijke inhoudelijke discussie op basis van feiten, dan zou dat getuigen van onbehoorlijk bestuur. Daar kan juridisch tegen worden opgetreden. Voor besluitvorming door deze raad nu, geldt hetzelfde.

50PLUS Gooise Meren kan daarom in dit stadium niet anders dan tegen het fusievoorstel in de gemeenteraad te stemmen. We weten niet wat de fusie voor de gemeente en de inwoners betekent. En hoe zit het met mogelijkheden voor samenwerking met andere gemeentes in het Gooi. Ook in Wijdemeren wil men nadenken over een fusie met Gooise Meren en is geopperd in rechte op te komen tegen een door de provincie afgedwongen fusiebesluit. Er wordt nagedacht over een herindeling van die gemeente bij de provincie Utrecht. Is dat wellicht ook een optie voor Gooise Meren. Allemaal vragen die 50Plus besproken wil zien voor een overhaast fusietraject met Weesp.

Gedepubliceerd

Waarde leden van 50Plus Limburg,
In ons verkiezingsprogramma van 50Plus voor Waterschap Limburg is ondermeer het voorstel opgenomen om de zuiveringsheffing van het waterschap te koppelen aan het drinkwaterverbruik.
Achterliggende gedachte is, dat men zuiniger aan gaat doen met het drinkwater wanneer men meer moet gaan betalen aan de zuiveringsheffing.
Dat zou een tweeslag betekenen: minder kostbaar drinkwater en overall lagere zuiveringslasten op den duur.
Op mijn verzoek heeft er bij waterschap een onderzoek plaats gevonden, waar het resultaat is neergelegd in de bijlage.
Een dergelijk onderzoek was al beschikbaar, omdat in Belgisch Vlaanderen een dergelijk systeem al bestaat.
Voor jullie informatie: volgens een Vlaams Milieu bureau is het gemiddeld drinkwater verbruik per persoon in Vlaanderen 114 liter per dag, terwijl dat bij de WML 118,9 liter is… Parallel aan deze exercitie loopt bij de waterschappen nog een onderzoek via een speciale belastingcommissie naar de invoering van 2 VE als middel om zuiveringslasten te betalen.
Zoals jullie weten is de huidige methodiek van heffing zuiveringslasten er een van 1 VE voor alleenstaanden en 3VE voor alle andere andere combinaties.
Ergo 2 persoons gezinnen betalen 3 VE, wat zeer onrechtvaardig is. Deze commissie onderzoekt nog veel meer zaken in de belastingherziening.
Het totale vraagstuk is zo complex en vergeven van allerlei politieke gechicaneer dat het onderzoek al meer dan 4 jaar duurt..
Graag ge ik samen Rene Beckers en Willy Bronckers - commissieleden namens 50Plus van Waterschap Limburg - met jullie in debat over de onderhavig problematiek.

Met vriendelijke groet,
Jacques Arntz
Lid AB Waterschap Limburg namens 50 Plus

Lees meer...

Gedepubliceerd

De gemeenteraadsfractie van 50PLUS wenst alle inwoners van Maastricht een gelukkig en gezond 2020 toe,

Ook in 2020 staat de fractie weer klaar om voor uw belangen op te komen. U kunt bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bennie, Willy, John, Annemiek, Felix, Math en Theo

 

Gedepubliceerd

                       ‘Breaking News’ van de 50PLUS fractie Gooise Meren!         Logo 50PLUS Gooise Meren

Bij de afgelopen raadsvergadering Programmabegroting 2020-2013 in Gooise Meren op 6 november 2019 behaalde 50PLUS Gooise Meren een paar aardige successen die in lijn liggen met de landelijke 50PLUS idealen en doelen.

De Motie : ‘Ontzorgen en ondersteuning bieden bij problematische schulden’ werd met een ruime meerderheid aangenomen (mede ingediend door PvdA en CU) !

Overwegende dat:

  1. In de begroting 2020-2023 er met betrekking tot het schuldhulpverleningsbeleid alleen gesproken wordt over preventieve en educatieve maatregelen;
  2. In het regeringsbeleid duidelijk wordt ingezet op zowel preventie, ondersteuning/ontzorging en betere samenwerking tussen alle partners (waaronder de gemeentes);
  3. Het ontzorgen van problematische schuldenaren zorgt voor rust en beter perspectief op structurele oplossingen;
  4. In diverse gemeentes momenteel gekeken wordt naar mogelijkheden om lokaal ondersteuning en ‘lucht’ te kunnen bieden, door middel van fondsen, extra toelages of overname van leningen
  5. financieel kwetsbare mensen, waaronder ouderen, in 132 gemeenten tussen de 12% en 14% rente betalen voor ‘sociale’ kredieten bij gemeentelijke kredietbanken;
  6. De rente momenteel erg laag staat.

De actuele rekenrente op sociale kredieten die in onze regio verstrekt worden wellicht ook nog naar beneden bijgesteld kan worden en riep het College op:

  1. Te onderzoeken of en hoever de gemeente het rentetarief voor sociale, gemeentelijke kredietverlening kan aanpassen.
  2. De raad over de uitkomsten van het onderzoek te informeren.

Motie Verzilverlening niet aangenomen maar toch ook weer wel !?

De Motie ‘Verzilverlening’ werd weliswaar niet aangenomen, maar wel gesteund door de grootse coalitiepartij de VVD. Na gesprek met de wethouder werd duidelijk dat hij wel serieus bezig is met de Verzilverlening als goede en betere variant dan bijv. de blijverslening en ook ons inziens extra ingezet kan worden naast de ‘duurzaamheidslening’. Hij komt hier zeer snel op terug.

Motie Anoniem Solliciteren haalde zelfs de pers!

De Motie Anoniem Solliciteren bracht bij diverse partijen veel discussie op gaan die zelf de krant haalde. De motie lijkt op dit moment gezien de krapte op de arbeidsmarkt, zeker wat betreft onze gemeente vacatures minder opportuun, maar wordt wel aangehouden.

Motie Pilot Cameratoezicht aangenomen

Deze motie behelst een pilot om tijdens de Jaarlijkse Kermis met Cameratoezicht te gaan werken dit vanwege eerdere ongeregeldheden van groepen jongeren en werd al eerder dit jaar met een ruime meerderheid aangenomen.

Vriendelijke groet,

Andreas van der Schaaf

Fractievoorzitter 50PLUS Gooise Meren

                

Gedepubliceerd

Beste mensen,

Conform het huishoudelijk reglement kondigt het bestuur van de afdeling Flevoland middels deze mail een provinciale algemene ledenvergadering aan.

Datum:                 donderdag 12 december
Tijd                      19.30 uur toto 21.30 uur
Locatie:                volgt bij officiële uitnodiging

Lees meer...