“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

Er zijn 3 grote ruimtelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente. De Krijgsman op het terrein van de voormalige kruitfabriek. Deze ontwikkeling is een erfenis vanuit de gemeente Muiden en was een zeer complex dossier met de nodige juridische procedures en financiële claims. Inmiddels is het bestemmingsplan goedgekeurd en zou er nu gebouwd kunnen gaan worden. Toch schijnen er nog problemen te zijn. Het dossier is geheim. Brediusgronden bij Muiden naast de snelweg A1: De Brediusgronden is nog te ontwikkelen grond naast de snelweg A1 bij Muiden. Het ligt in de gemeente Gooise Meren en is eigendom van het Rijk. De gemeente kan de grond kopen voor ontwikkelingen. Er zijn 3 scenario’s: 1) Recreatieve bestemming:De gemeente koopt niet en Brediusgronden blijven in eigendom Rijk en worden in opdracht van het Rijk door een projectontwikkelaar ontwikkeld. Er komt een hotel 15.000m2, er komen 50 koopwoningen (geen sociale woningbouw) en 2 voetbalvelden, een 3de sportveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalen.Financieel gunstigste scenario. Past binnen bestemmingsplan.We besparen de kosten van aankoop, waardoor een bedrag ca. €4,5m uit de algemene reserve kan vrijvallen (geen bestemmingsreserve). Een deel daarvan zal benut moeten worden voor ontwikkelen van de sportaccommodatie. 2) Sportbestemming:Gemeente koopt en ontwikkelt Brediusgronden. Er komen 50 koopwoningen (geen sociale woningbouw), 2 hockeyvelden, 2 voetbalvelden, een oefenveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalenFinancieel minst gunstige scenario: kost netto contant (tekort) €4,5m. Past binnen bestemmingsplan. Geeft mooiste aanzicht.3) Sociale woningbouw:Gemeente koopt en ontwikkelt Brediusgronden en ontwikkelt, cq. laat ontwikkelen. Er komen 40 koopwoningen, 80 sociale huurwoningen, 54 woningen middenduur segment, 2 voetbalvelden, een 3de sportveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalen. Dus qua sportfaciliteiten idem aan scenario 1.Kost netto contant (tekort) €2,3m. Vereist aanpassing bestemmingsplan. 50PLUS Gooise Meren heeft een voorkeur voor een combinatie van het 2de en 3de scenario omdat er een grote behoefte is aan sociale huurwoningen en aan sportaccommodaties. Er is niet alleen behoefte aan extra voetbal- maar ook aan twee extra hockeyvelden. Door de komst van veel nieuwe woningen in het tegenoverliggende Krijgsmangebied en straks ook de komst van woningen in de Bloemdalerpolder zijn additionele sportvoorzieningen belangrijk. Elders in het gebied rond Muiden, Muiderberg en Weesp zijn verder geen alternatieve locaties voor deze sportvoorzieningen. Prioriteit ligt in dit geval wel bij ‘sport’. Crailo:Crailo ligt op de kruising van 3 plaatsen, te weten Hilversum, Laren en Bussum (Gooise Meren). De voormalige Palm-kazerne in Bussum ligt tegen Crailo aan. Op Crailo was onder meer tijdelijke opvang terrein voor asielzoekers, een oefengebied voor de brandweer en het speelterrein voor het TV-programma Utopia. Het ecoduct naast ziekenhuis Ter Gooi sluit ook aan op de gebied.Het terrein is van de provincie Noord-Holland. De provincie wil het verkopen. De drie gemeentes zijn nu gezamenlijk de mogelijkheden van Crailo aan het onderzoeken in een samenwerkingsverband. De afspraak was oorspronkelijk, dat het terrein na het sluiten van het asielzoekerscentrum zou worden teruggeven aan de natuur. 50PLUS Gooise Meren is daar voorstander van. Op het gedeelte grenzend aan onze gemeente, de voormalige Kolonel Palmkazerne, kunnen woningen worden gerealiseerd en elders op Crailo bos en heide. De gemeentes Hilversum en Laren willen op Crailo woningen en een industrieterrein realiseren, maar 50PLUS Gooise Meren wil niet dat het natuurgebied onnodig wordt aangetast. Het ecoduct zou dan ook veel te dicht bij de bebouwing komen te liggen.

50PLUS Gooise Meren vindt dat de fusiebesprekingen met Weesp veel te snel gaan. Er wordt ons alweer een mes op de keel gezet. Een nieuwe fusie zo kort na de dure fusie met Bussum Muiden Muiderberg en Naarden, en dat zonder behoorlijke voorbereiding. We gaan toch niet louter op emotie een besluit nemen.
We lezen prachtige uitgangspunten in mooie volzinnen, maar feitelijk weten we niets. Je gaat niet eerst een samenwerking aan en dan naderhand kijken wat de consequenties zijn. Dat is de omgekeerde weg. Je gaat eerst onderzoeken wat de voor en nadelen zijn. Welke kansen zijn er en welke lijken zitten er in de kast. Welke voorzieningen zijn er nodig? Wat zijn de financiële consequenties.
De fusie met Naarden en Muiden betekende voor de bewoners van Bussum dat ze in een financieel gezonde gemeente opeens geconfronteerd werden met een begrotingstekort van vele miljoenen. Ook daarna bleek er nog veel geld richting de fusiegemeentes te moeten gaan. Het resultaat was een belangrijke lastenverzwaring voor de bewoners van Bussum en beduidend minder invloed op het beleid.

Even een paar voor de hand liggende vragen:
• Hoe ziet de begroting eruit na een fusie met Weesp.
• Weten we al welke extra bijdrage we vanuit het gemeentefonds gaan krijgen en welke kortingen?
• En wat betekent die fusie voor de lasten van de bewoners?
• Hoe verandert de samenstelling van de raad?
• Is al bekend welke problemen er bij Weesp op ons afkomen?

We hebben vorig jaar bijvoorbeeld een flinke financiële tegenslag gehad met reparatie van de brug in Naarden bij Oud Valkeveen. Weesp heeft vele bruggen en kanalen. Hoe is de staat van onderhoud en wat gaat dat straks kosten?

Wat zijn de nadelen als Weesp zou samengaan met Amsterdam en wegen de netto-voordelen van een fusie met GM daar wel tegenop?
Op geen van die vragen is al een begin van een antwoord aan de raad gegeven, maar wel worden we geacht al te oordelen over een fusie met Weesp. De bewoners hebben met een participatietraject ook nog geen gelegenheid gehad de concrete voors en tegens af te wegen.
50PLUS Gooise Meren wil eerst een behoorlijk antwoord op deze vragen en vindt dat ook onze burgers daar recht op hebben. En wel voordat besloten kan worden over voortgang van dit traject en van het participatietraject. Wij zien geen enkele reden voor haast. Als de Provincie niet bereid zou zijn ons de gelegenheid te geven voor een behoorlijke inhoudelijke discussie op basis van feiten, dan zou dat getuigen van onbehoorlijk bestuur. Daar kan juridisch tegen worden opgetreden. Voor besluitvorming door deze raad nu, geldt hetzelfde.

50PLUS Gooise Meren kan daarom in dit stadium niet anders dan tegen het fusievoorstel in de gemeenteraad te stemmen. We weten niet wat de fusie voor de gemeente en de inwoners betekent. En hoe zit het met mogelijkheden voor samenwerking met andere gemeentes in het Gooi. Ook in Wijdemeren wil men nadenken over een fusie met Gooise Meren en is geopperd in rechte op te komen tegen een door de provincie afgedwongen fusiebesluit. Er wordt nagedacht over een herindeling van die gemeente bij de provincie Utrecht. Is dat wellicht ook een optie voor Gooise Meren. Allemaal vragen die 50Plus besproken wil zien voor een overhaast fusietraject met Weesp.

Gedepubliceerd

                       ‘Breaking News’ van de 50PLUS fractie Gooise Meren!         Logo 50PLUS Gooise Meren

Bij de afgelopen raadsvergadering Programmabegroting 2020-2013 in Gooise Meren op 6 november 2019 behaalde 50PLUS Gooise Meren een paar aardige successen die in lijn liggen met de landelijke 50PLUS idealen en doelen.

De Motie : ‘Ontzorgen en ondersteuning bieden bij problematische schulden’ werd met een ruime meerderheid aangenomen (mede ingediend door PvdA en CU) !

Overwegende dat:

  1. In de begroting 2020-2023 er met betrekking tot het schuldhulpverleningsbeleid alleen gesproken wordt over preventieve en educatieve maatregelen;
  2. In het regeringsbeleid duidelijk wordt ingezet op zowel preventie, ondersteuning/ontzorging en betere samenwerking tussen alle partners (waaronder de gemeentes);
  3. Het ontzorgen van problematische schuldenaren zorgt voor rust en beter perspectief op structurele oplossingen;
  4. In diverse gemeentes momenteel gekeken wordt naar mogelijkheden om lokaal ondersteuning en ‘lucht’ te kunnen bieden, door middel van fondsen, extra toelages of overname van leningen
  5. financieel kwetsbare mensen, waaronder ouderen, in 132 gemeenten tussen de 12% en 14% rente betalen voor ‘sociale’ kredieten bij gemeentelijke kredietbanken;
  6. De rente momenteel erg laag staat.

De actuele rekenrente op sociale kredieten die in onze regio verstrekt worden wellicht ook nog naar beneden bijgesteld kan worden en riep het College op:

  1. Te onderzoeken of en hoever de gemeente het rentetarief voor sociale, gemeentelijke kredietverlening kan aanpassen.
  2. De raad over de uitkomsten van het onderzoek te informeren.

Motie Verzilverlening niet aangenomen maar toch ook weer wel !?

De Motie ‘Verzilverlening’ werd weliswaar niet aangenomen, maar wel gesteund door de grootse coalitiepartij de VVD. Na gesprek met de wethouder werd duidelijk dat hij wel serieus bezig is met de Verzilverlening als goede en betere variant dan bijv. de blijverslening en ook ons inziens extra ingezet kan worden naast de ‘duurzaamheidslening’. Hij komt hier zeer snel op terug.

Motie Anoniem Solliciteren haalde zelfs de pers!

De Motie Anoniem Solliciteren bracht bij diverse partijen veel discussie op gaan die zelf de krant haalde. De motie lijkt op dit moment gezien de krapte op de arbeidsmarkt, zeker wat betreft onze gemeente vacatures minder opportuun, maar wordt wel aangehouden.

Motie Pilot Cameratoezicht aangenomen

Deze motie behelst een pilot om tijdens de Jaarlijkse Kermis met Cameratoezicht te gaan werken dit vanwege eerdere ongeregeldheden van groepen jongeren en werd al eerder dit jaar met een ruime meerderheid aangenomen.

Vriendelijke groet,

Andreas van der Schaaf

Fractievoorzitter 50PLUS Gooise Meren

                

Gedepubliceerd

Beste mensen,

Conform het huishoudelijk reglement kondigt het bestuur van de afdeling Flevoland middels deze mail een provinciale algemene ledenvergadering aan.

Datum:                 donderdag 12 december
Tijd                      19.30 uur toto 21.30 uur
Locatie:                volgt bij officiële uitnodiging

Lees meer...

Gedepubliceerd

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Gedepubliceerd

 

Namens onze afdelingsvoorzitter, mevr. R. Gralike, nodig ik u uit voor onze tweede bestuursvergadering op:

Woensdag 16 oktober
Provinciehuis in Lelystad
Zaal Schokland
0m 14.oo uur.
Verzamelen om 13.55 uur bij de receptie, wij worden opgehaald door een lid van de fractie.

N.B. het betreft een bestuursvergadering en daarom is niet nodig dat fractieleden P.S. en W.S. aanwezig zijn maar het wordt op prijs gesteld als iedere fractie een afgevaardigde stuurt.

Deze vergadering kent drie agendapunten;
Verzoek van Hoofdbestuur afvaardiging ledenwerfcommissie. (zie bijlage)
Algemene reacties van leden op mail van afdelingsbestuur
Behandeling van vergaderingstukken ALV van november met eventueel vaststellen amendementen/moties.

Het HB heeft op 2 september vergaderd en vanuit dit verslag:
Op basis van een grondige analyse van Harry Siepel heeft het HB zich gebogen over het vraagstuk welke criteria maatgevend zijn bij bepalen welke gemeenten wel of niet mogen meedoen bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2020. De criteria die het HB zal hanteren betreffen het minimaal aantal leden in de gemeente en de procentuele kans dat de kiesdeler wordt gehaald. Besloten is dat zo spoedig mogelijk een inhoudelijke en gedetailleerde mededeling wordt gestuurd aan de verschillende provinciale afdelingsbesturen. Stand van zaken voorbereiding concept wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) Robert Gielisse heeft een geanonimiseerde panelgroep van 20 personen gevraagd om kritisch naar het concept te kijken. Mede in het licht van de ontvangen commentaren is het concept opnieuw door het HB bekeken, waarbij in voorkomend geval een aantal door Robert voorgestelde aanpassingen zijn goedgekeurd. Het HB - en in het bijzonder de (wnd) secretaris - dankt langs deze weg alle panelleden voor hun bijzonder gewaardeerde inbreng. Het aangepaste concept zal voor de reglementaire datum van 4 oktober 2019 op de website worden gepubliceerd, tezamen met de andere ALV-stukken. Sluitingsdatum voor indienen van moties en amendementen: vrijdag 1 november 2019.
Vanwege een herschikking van de agendapunten heeft het HB op initiatief van de (wnd) secretaris besloten dat de komende ALV zich op één dag zal afspelen en wel op zaterdag 30 november 2019. Nadere informatie over de exacte locatie (onder de grote rivieren) volgt later deze maand.

Vanuit Flevoland;
Ter voorbereiding van onze afdelingsvergadering verzoeken wij u allen vanaf 4 oktober de website van 50PLUSpartij te bezoeken, het bedoelde concept en andere ALV stukken door te nemen, zodat wij deze op 16 oktober kunnen behandelen.

Vriendelijk begroet,
Namens het bestuur afdeling Flevoland
Pim Reinders

Gedepubliceerd

Namens onze afdelingsvoorzitter, mevr. R. Gralike, nodig ik u uit voor onze tweede bestuursvergadering op:

Woensdag 16 oktober

Provinciehuis in Lelystad

Zaal Schokland

0m 14.oo uur.

Verzamelen om 13.55 uur bij de receptie, wij worden opgehaald door een lid van de fractie.

N.B. het betreft een bestuursvergadering en daarom is niet nodig dat fractieleden P.S. en W.S. aanwezig zijn maar het wordt op prijs gesteld als iedere fractie een afgevaardigde stuurt.

Deze vergadering kent drie agendapunten;

Verzoek van Hoofdbestuur afvaardiging ledenwerfcommissie. (zie bijlage)

Algemene reacties van leden op mail van afdelingsbestuur

Behandeling van vergaderingstukken ALV van november met eventueel vaststellen amendementen/moties.

Het HB  heeft op 2 september vergaderd en vanuit dit verslag:

Op basis van een grondige analyse van Harry Siepel heeft het HB zich gebogen over het vraagstuk welke criteria maatgevend zijn bij bepalen welke gemeenten wel of niet mogen meedoen bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2020. De criteria die het HB zal hanteren betreffen het minimaal aantal leden in de gemeente en de procentuele kans dat de kiesdeler wordt gehaald. Besloten is dat zo spoedig mogelijk een inhoudelijke en gedetailleerde mededeling wordt gestuurd aan de verschillende provinciale afdelingsbesturen. Stand van zaken voorbereiding concept wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) Robert Gielisse heeft een geanonimiseerde panelgroep van 20 personen gevraagd om kritisch naar het concept te kijken. Mede in het licht van de ontvangen commentaren is het concept opnieuw door het HB bekeken, waarbij in voorkomend geval een aantal door Robert voorgestelde aanpassingen zijn goedgekeurd. Het HB - en in het bijzonder de (wnd) secretaris - dankt langs deze weg alle panelleden voor hun bijzonder gewaardeerde inbreng. Het aangepaste concept zal voor de reglementaire datum van 4 oktober 2019 op de website worden gepubliceerd, tezamen met de andere ALV-stukken. Sluitingsdatum voor indienen van moties en amendementen: vrijdag 1 november 2019.

Vanwege een herschikking van de agendapunten heeft het HB op initiatief van de (wnd) secretaris besloten dat de komende ALV zich op één dag zal afspelen en wel op zaterdag 30 november 2019. Nadere informatie over de exacte locatie (onder de grote rivieren) volgt later deze maand.

Vanuit Flevoland;

Ter voorbereiding van onze afdelingsvergadering  verzoeken wij u allen vanaf 4 oktober  de website van 50PLUSpartij te bezoeken,  het bedoelde concept en andere ALV stukken door te nemen,  zodat wij deze op 16 oktober kunnen behandelen.

Vriendelijk begroet,

Namens het bestuur afdeling Flevoland
Pim Reinders

Gedepubliceerd
Namens onze afdelingsvoorzitter, mevr. R. Gralike, nodig ik u uit voor onze tweede bestuursvergadering op: Woensdag 16 oktober Provinciehuis in Lelystad Zaal Schokland 0m 14.oo uur. Verzamelen om 13.55 uur bij de receptie, wij worden opgehaald door een lid van de fractie. N.B. het betreft een bestuursvergadering en daarom is niet nodig dat fractieleden P.S. en W.S. aanwezig zijn maar het wordt op prijs gesteld als iedere fractie een afgevaardigde stuurt. Deze vergadering kent drie agendapunten; Verzoek van Hoofdbestuur afvaardiging ledenwerfcommissie. (zie bijlage) Algemene reacties van leden op mail van afdelingsbestuur Behandeling van vergaderingstukken ALV van november met eventueel vaststellen amendementen/moties. Het HB heeft op 2 september vergaderd en vanuit dit verslag: Op basis van een grondige analyse van Harry Siepel heeft het HB zich gebogen over het vraagstuk welke criteria maatgevend zijn bij bepalen welke gemeenten wel of niet mogen meedoen bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2020. De criteria die het HB zal hanteren betreffen het minimaal aantal leden in de gemeente en de procentuele kans dat de kiesdeler wordt gehaald. Besloten is dat zo spoedig mogelijk een inhoudelijke en gedetailleerde mededeling wordt gestuurd aan de verschillende provinciale afdelingsbesturen. Stand van zaken voorbereiding concept wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) Robert Gielisse heeft een geanonimiseerde panelgroep van 20 personen gevraagd om kritisch naar het concept te kijken. Mede in het licht van de ontvangen commentaren is het concept opnieuw door het HB bekeken, waarbij in voorkomend geval een aantal door Robert voorgestelde aanpassingen zijn goedgekeurd. Het HB - en in het bijzonder de (wnd) secretaris - dankt langs deze weg alle panelleden voor hun bijzonder gewaardeerde inbreng. Het aangepaste concept zal voor de reglementaire datum van 4 oktober 2019 op de website worden gepubliceerd, tezamen met de andere ALV-stukken. Sluitingsdatum voor indienen van moties en amendementen: vrijdag 1 november 2019. Vanwege een herschikking van de agendapunten heeft het HB op initiatief van de (wnd) secretaris besloten dat de komende ALV zich op één dag zal afspelen en wel op zaterdag 30 november 2019. Nadere informatie over de exacte locatie (onder de grote rivieren) volgt later deze maand. Vanuit Flevoland; Ter voorbereiding van onze afdelingsvergadering verzoeken wij u allen vanaf 4 oktober de website van 50PLUSpartij te bezoeken, het bedoelde concept en andere ALV stukken door te nemen, zodat wij deze op 16 oktober kunnen behandelen. Vriendelijk begroet, Namens het bestuur afdeling Flevoland Pim Reinders