“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

Er zijn 3 grote ruimtelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente. De Krijgsman op het terrein van de voormalige kruitfabriek. Deze ontwikkeling is een erfenis vanuit de gemeente Muiden en was een zeer complex dossier met de nodige juridische procedures en financiële claims. Inmiddels is het bestemmingsplan goedgekeurd en zou er nu gebouwd kunnen gaan worden. Toch schijnen er nog problemen te zijn. Het dossier is geheim. Brediusgronden bij Muiden naast de snelweg A1: De Brediusgronden is nog te ontwikkelen grond naast de snelweg A1 bij Muiden. Het ligt in de gemeente Gooise Meren en is eigendom van het Rijk. De gemeente kan de grond kopen voor ontwikkelingen. Er zijn 3 scenario’s: 1) Recreatieve bestemming:De gemeente koopt niet en Brediusgronden blijven in eigendom Rijk en worden in opdracht van het Rijk door een projectontwikkelaar ontwikkeld. Er komt een hotel 15.000m2, er komen 50 koopwoningen (geen sociale woningbouw) en 2 voetbalvelden, een 3de sportveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalen.Financieel gunstigste scenario. Past binnen bestemmingsplan.We besparen de kosten van aankoop, waardoor een bedrag ca. €4,5m uit de algemene reserve kan vrijvallen (geen bestemmingsreserve). Een deel daarvan zal benut moeten worden voor ontwikkelen van de sportaccommodatie. 2) Sportbestemming:Gemeente koopt en ontwikkelt Brediusgronden. Er komen 50 koopwoningen (geen sociale woningbouw), 2 hockeyvelden, 2 voetbalvelden, een oefenveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalenFinancieel minst gunstige scenario: kost netto contant (tekort) €4,5m. Past binnen bestemmingsplan. Geeft mooiste aanzicht.3) Sociale woningbouw:Gemeente koopt en ontwikkelt Brediusgronden en ontwikkelt, cq. laat ontwikkelen. Er komen 40 koopwoningen, 80 sociale huurwoningen, 54 woningen middenduur segment, 2 voetbalvelden, een 3de sportveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalen. Dus qua sportfaciliteiten idem aan scenario 1.Kost netto contant (tekort) €2,3m. Vereist aanpassing bestemmingsplan. 50PLUS Gooise Meren heeft een voorkeur voor een combinatie van het 2de en 3de scenario omdat er een grote behoefte is aan sociale huurwoningen en aan sportaccommodaties. Er is niet alleen behoefte aan extra voetbal- maar ook aan twee extra hockeyvelden. Door de komst van veel nieuwe woningen in het tegenoverliggende Krijgsmangebied en straks ook de komst van woningen in de Bloemdalerpolder zijn additionele sportvoorzieningen belangrijk. Elders in het gebied rond Muiden, Muiderberg en Weesp zijn verder geen alternatieve locaties voor deze sportvoorzieningen. Prioriteit ligt in dit geval wel bij ‘sport’. Crailo:Crailo ligt op de kruising van 3 plaatsen, te weten Hilversum, Laren en Bussum (Gooise Meren). De voormalige Palm-kazerne in Bussum ligt tegen Crailo aan. Op Crailo was onder meer tijdelijke opvang terrein voor asielzoekers, een oefengebied voor de brandweer en het speelterrein voor het TV-programma Utopia. Het ecoduct naast ziekenhuis Ter Gooi sluit ook aan op de gebied.Het terrein is van de provincie Noord-Holland. De provincie wil het verkopen. De drie gemeentes zijn nu gezamenlijk de mogelijkheden van Crailo aan het onderzoeken in een samenwerkingsverband. De afspraak was oorspronkelijk, dat het terrein na het sluiten van het asielzoekerscentrum zou worden teruggeven aan de natuur. 50PLUS Gooise Meren is daar voorstander van. Op het gedeelte grenzend aan onze gemeente, de voormalige Kolonel Palmkazerne, kunnen woningen worden gerealiseerd en elders op Crailo bos en heide. De gemeentes Hilversum en Laren willen op Crailo woningen en een industrieterrein realiseren, maar 50PLUS Gooise Meren wil niet dat het natuurgebied onnodig wordt aangetast. Het ecoduct zou dan ook veel te dicht bij de bebouwing komen te liggen.

50PLUS Gooise Meren vindt dat de fusiebesprekingen met Weesp veel te snel gaan. Er wordt ons alweer een mes op de keel gezet. Een nieuwe fusie zo kort na de dure fusie met Bussum Muiden Muiderberg en Naarden, en dat zonder behoorlijke voorbereiding. We gaan toch niet louter op emotie een besluit nemen.
We lezen prachtige uitgangspunten in mooie volzinnen, maar feitelijk weten we niets. Je gaat niet eerst een samenwerking aan en dan naderhand kijken wat de consequenties zijn. Dat is de omgekeerde weg. Je gaat eerst onderzoeken wat de voor en nadelen zijn. Welke kansen zijn er en welke lijken zitten er in de kast. Welke voorzieningen zijn er nodig? Wat zijn de financiële consequenties.
De fusie met Naarden en Muiden betekende voor de bewoners van Bussum dat ze in een financieel gezonde gemeente opeens geconfronteerd werden met een begrotingstekort van vele miljoenen. Ook daarna bleek er nog veel geld richting de fusiegemeentes te moeten gaan. Het resultaat was een belangrijke lastenverzwaring voor de bewoners van Bussum en beduidend minder invloed op het beleid.

Even een paar voor de hand liggende vragen:
• Hoe ziet de begroting eruit na een fusie met Weesp.
• Weten we al welke extra bijdrage we vanuit het gemeentefonds gaan krijgen en welke kortingen?
• En wat betekent die fusie voor de lasten van de bewoners?
• Hoe verandert de samenstelling van de raad?
• Is al bekend welke problemen er bij Weesp op ons afkomen?

We hebben vorig jaar bijvoorbeeld een flinke financiële tegenslag gehad met reparatie van de brug in Naarden bij Oud Valkeveen. Weesp heeft vele bruggen en kanalen. Hoe is de staat van onderhoud en wat gaat dat straks kosten?

Wat zijn de nadelen als Weesp zou samengaan met Amsterdam en wegen de netto-voordelen van een fusie met GM daar wel tegenop?
Op geen van die vragen is al een begin van een antwoord aan de raad gegeven, maar wel worden we geacht al te oordelen over een fusie met Weesp. De bewoners hebben met een participatietraject ook nog geen gelegenheid gehad de concrete voors en tegens af te wegen.
50PLUS Gooise Meren wil eerst een behoorlijk antwoord op deze vragen en vindt dat ook onze burgers daar recht op hebben. En wel voordat besloten kan worden over voortgang van dit traject en van het participatietraject. Wij zien geen enkele reden voor haast. Als de Provincie niet bereid zou zijn ons de gelegenheid te geven voor een behoorlijke inhoudelijke discussie op basis van feiten, dan zou dat getuigen van onbehoorlijk bestuur. Daar kan juridisch tegen worden opgetreden. Voor besluitvorming door deze raad nu, geldt hetzelfde.

50PLUS Gooise Meren kan daarom in dit stadium niet anders dan tegen het fusievoorstel in de gemeenteraad te stemmen. We weten niet wat de fusie voor de gemeente en de inwoners betekent. En hoe zit het met mogelijkheden voor samenwerking met andere gemeentes in het Gooi. Ook in Wijdemeren wil men nadenken over een fusie met Gooise Meren en is geopperd in rechte op te komen tegen een door de provincie afgedwongen fusiebesluit. Er wordt nagedacht over een herindeling van die gemeente bij de provincie Utrecht. Is dat wellicht ook een optie voor Gooise Meren. Allemaal vragen die 50Plus besproken wil zien voor een overhaast fusietraject met Weesp.

Gedepubliceerd

 

Het Hoofdbestuur van 50PLUS heeft een nieuwe kandidaat voorgedragen als voorzitter selectiecommissie Tweede Kamerlijst. Het is George Lernout, de huidige voorzitter van de Adviesraad.

Al eerder liet het HB weten de kandidatuur van de enige overgebleven kandidaat Peter Pont onacceptabel te vinden.

Besluit 1

Het HB heeft eerder uitgelegd waarom de kandidatuur van Peter Pont afgevoerd dient te worden. Dit staat los van de persoon. Zowel uit integriteitsoverwegingen als schadelijke publiciteit (de politieke partijen liggen op dit punt onder een vergrootglas), is het principieel onaanvaardbaar dat een selectievoorzitter (of lid) geld ontvangen heeft van enkele kandidaten. Dit kan de onafhankelijkheid van de voorzitter in het geding brengen. De Ledenvergadering zal gevraagd worden met dit principiële standpunt in te stemmen.

Besluit 2

Indien de leden instemmen met dit besluit is er op dat moment geen kandidaat-voorzitter selectiecommissie Tweede Kamerlijst. Afgezien van het feit dat alle leden eerder de mogelijkheid hebben gehad zich voor deze functie kandidaat te stellen, ontbreekt nu de tijd om de procedure te heropenen. De gehele procedure kandidaatstelling zou daarmee gevaar kunnen lopen. In situaties waarin niet is voorzien dient het HB te kunnen handelen, zie ook artikel 9.1 HHR.

In het partijbelang stelt het HB voor een voorzitter te benoemen die in de partij volstrekt onomstreden is en alom gezag heeft vanwege zijn capaciteiten en onafhankelijkheid.

Het HB draagt George Lernout (foto) als kandidaat-voorzitter voor. George heeft als afdelingsvoorzitter de afdeling Zeeland op poten gezet en is daar een waardevol Statenlid. Hij heeft als voorzitter van de Adviesraad bewezen een bindende figuur te zijn en kent uit die functie de partij en zijn leden bijzonder goed. De ledenvergadering zal gevraagd worden met dit voorstel in te stemmen.

 

Gedepubliceerd

anbo liane den haan 150x150In een persconferentie op maandag 17 augustus heeft het hoofdbestuur van 50PLUS Liane de Haan voorgedragen als kandidaat lijsttrekker. Van de 14 aanmeldingen voor lijsttrekker is met vier kandidaten een gesprek geweest. Deze vier zijn Ellen Verkoelen, Corry van Brenk, Léeonie Sazias en Liane de Haan. Na deze gesprekken heeft het HB unaniem Liane de Haan voorgedragen als kandidaat lijsttrekker. Wel kan er tijdens de komende ALV in oktober op alle veertien aanmeldingen gestemd worden.  

 

Gedepubliceerd

Tol

De Tweede Kamer is tegen het voorstel om afschaffing van de tol toe te voegen aan het maatregelenpakket waarmee Zeeland wordt gecompenseerd voor het mislopen van de marinierskazerne. Het voorstel dat 50 Plus had ingediend, met steun van PvdA, SP, Forum voor Democratie en SGP, haalde vanochtend vroeg bij de stemming geen meerderheid.

Uiteindelijk stemden de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tegen de motie. Eenmansfractie Van Haga sloot zich daarbij aan. Alle andere oppositiepartijen, waarvan overigens niet alle Kamerleden aanwezig waren, steunden het voorstel. De uitslag was daardoor 77 tegen 67.

Het onderwerp werd pas behandeld om 5 uur vanochtend. Omdat het de laatste zitting van de Kamer was voor de vakantie, was de vergadering enorm lang.  

450 miljoen duurder

Veel Zeeuwen hadden graag gezien dat afschaffing van de tol onderdeel zou zijn van het compensatiepakket. Dat was dan wel 450 miljoen euro duurder geworden. Vorige week legde het kabinet al 650 miljoen euro op tafel om Zeeland te compenseren. 

De Zeeuwse Statenfractie van Forum voor Democratie wil dat Zeeland nu zelf alsnog in actie komt. De partij dient komende week in een Statenvergadering een motie in. Daarin wordt het dagelijks provinciebestuur opgeroepen om alsnog met onderhandelaar en ‘pakketsamensteller’ Bernard Wientjes in gesprek te gaan over het toevoegen van de tolvrije tunnel aan het compensatiepakket.

Bron PZC.

Gedepubliceerd

694

 

Westelijk fietspad Terneuzen-Sluiskil blijft afgesloten, op traject komt snelfietsweg

TERNEUZEN - Het ruim anderhalf jaar geleden afgesloten fietspad aan de westkant van de hoofdweg tussen het Terneuzense sluizencomplex en Sluiskil, komt niet terug. Dat heeft de provincie aan het Terneuzense 50Plus-raadslid Johan Hessing laten weten.

In navolging van de Fietsersbond vroeg Hessing om heropening van het fietspad, omdat fietsers sinds de afsluiting in twee richtingen over het oostelijke, nog enige fietspad langs het Kanaal Gent-Terneuzen moeten rijden. Dat zou tot gevaarlijke situaties leiden.

Geen geld weggooien

De provincie meldt dat het westelijke fietspad is afgesloten, omdat het in slechte staat verkeert. Opknappen heeft geen zin. Dat zou geld weggooien zijn. Het nog geopende fietspad zal namelijk volgens planning in 2020/2021 worden omgebouwd tot een fietssnelweg waarvoor het wordt verbreed tot vier meter. Dit maakt deel uit van het project voor een fietssnelweg tussen Terneuzen en Zelzate, de eerste in Zeeland.

De huidige situatie is volgens de provincie ook niet gevaarlijker. Ongevallen hebben er zich niet voorgedaan. Zo druk is het er ook niet.

Bron PZC.

Gedepubliceerd

George 1Voorzitter (ad interim)

George Lernout

Woont in Sint Jansteen

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

* Gepensioneerd directeur Rabobank

* Lid Commissie Economie

* Adviseur organisatie en communicatie

* Commissaris Stichting Woongoed

Gedepubliceerd

George 1Voorzitter (ad interim)

George Lernout.

Woont in Sint Jansteen

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

* Gepensioneerd directeur Rabobank

* Lid Commissie Economie

* Adviseur organisatie en communicatie

* Commissaris Stichting Woongoed

Gedepubliceerd

Jacob

 

Beste 50PLUS leden.

Enige tijd geleden heeft u een enquête ingevuld over welke activiteit uw voorkeur heeft. De meerderheid kiest voor een rondvaart.

Met plezier deel ik u mee dat we op 7 november 2020 de gelegenheid hebben om een tochtje te maken op het kanaal van Terneuzen naar Gent. De heenreis is met het havenjacht Jacob van Artevelde en de terugreis per bus. Na afloop is er nog de gelegenheid een eenvoudige maaltijd te nuttigen. Deze wordt u samen met een drankje aangeboden door 50PLUS Zeeland.

We verzamelen ons op zaterdag 7 november 2020 om 13.00 uur bij het gebouw van het waterschap Scheldestromen Kennedylaan 1, 4538AE Terneuzen. Parkeren kan gratis tegenover dit gebouw. Vanaf de parkeerplaats gaan we met de bus naar de boot.

De deelname is gratis en uw partner of een introducee zijn van harte welkom.

Weest u er snel bij want we hebben nog een aantal plaatsen bij kunnen reserveren.

Alles uiteraard onder voorbehoud van een evt. 2e corona uiitbraak.

Tot 7 november.

Gedepubliceerd

Jacob

 

Beste 50PLUS leden.

Enige tijd geleden heeft u een enquête ingevuld over welke activiteit uw voorkeur heeft. De meerderheid kiest voor een rondvaart.

Met plezier deel ik u mee dat we op 7 november 2020 de gelegenheid hebben om een tochtje te maken op het kanaal van Terneuzen naar Gent. De heenreis is met het havenjacht Jacob van Artevelde en de terugreis per bus. Na afloop is er nog de gelegenheid een eenvoudige maaltijd te nuttigen. Deze wordt u samen met een drankje aangeboden door 50PLUS Zeeland.

We verzamelen ons op zaterdag 7 november 2020 om 13.00 uur bij het gebouw van het waterschap Scheldestromen Kennedylaan 1, 4538AE Terneuzen. Parkeren kan gratis tegenover dit gebouw. Vanaf de parkeerplaats gaan we met de bus naar de boot.

De deelname is gratis en uw partner of een introducee zijn van harte welkom.

Het is ons gelukt nog een aantal plaatsen erbij te reserveren.

Alles uiteraard onder voorbehoud van een evt. 2e corona uiitbraak.

Tot 7 november.