Er zijn 3 grote ruimtelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente. De Krijgsman op het terrein van de voormalige kruitfabriek. Deze ontwikkeling is een erfenis vanuit de gemeente Muiden en was een zeer complex dossier met de nodige juridische procedures en financiële claims. Inmiddels is het bestemmingsplan goedgekeurd en zou er nu gebouwd kunnen gaan worden. Toch schijnen er nog problemen te zijn. Het dossier is geheim. Brediusgronden bij Muiden naast de snelweg A1: De Brediusgronden is nog te ontwikkelen grond naast de snelweg A1 bij Muiden. Het ligt in de gemeente Gooise Meren en is eigendom van het Rijk. De gemeente kan de grond kopen voor ontwikkelingen. Er zijn 3 scenario’s: 1) Recreatieve bestemming:De gemeente koopt niet en Brediusgronden blijven in eigendom Rijk en worden in opdracht van het Rijk door een projectontwikkelaar ontwikkeld. Er komt een hotel 15.000m2, er komen 50 koopwoningen (geen sociale woningbouw) en 2 voetbalvelden, een 3de sportveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalen.Financieel gunstigste scenario. Past binnen bestemmingsplan.We besparen de kosten van aankoop, waardoor een bedrag ca. €4,5m uit de algemene reserve kan vrijvallen (geen bestemmingsreserve). Een deel daarvan zal benut moeten worden voor ontwikkelen van de sportaccommodatie. 2) Sportbestemming:Gemeente koopt en ontwikkelt Brediusgronden. Er komen 50 koopwoningen (geen sociale woningbouw), 2 hockeyvelden, 2 voetbalvelden, een oefenveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalenFinancieel minst gunstige scenario: kost netto contant (tekort) €4,5m. Past binnen bestemmingsplan. Geeft mooiste aanzicht.3) Sociale woningbouw:Gemeente koopt en ontwikkelt Brediusgronden en ontwikkelt, cq. laat ontwikkelen. Er komen 40 koopwoningen, 80 sociale huurwoningen, 54 woningen middenduur segment, 2 voetbalvelden, een 3de sportveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalen. Dus qua sportfaciliteiten idem aan scenario 1.Kost netto contant (tekort) €2,3m. Vereist aanpassing bestemmingsplan. 50PLUS Gooise Meren heeft een voorkeur voor een combinatie van het 2de en 3de scenario omdat er een grote behoefte is aan sociale huurwoningen en aan sportaccommodaties. Er is niet alleen behoefte aan extra voetbal- maar ook aan twee extra hockeyvelden. Door de komst van veel nieuwe woningen in het tegenoverliggende Krijgsmangebied en straks ook de komst van woningen in de Bloemdalerpolder zijn additionele sportvoorzieningen belangrijk. Elders in het gebied rond Muiden, Muiderberg en Weesp zijn verder geen alternatieve locaties voor deze sportvoorzieningen. Prioriteit ligt in dit geval wel bij ‘sport’. Crailo:Crailo ligt op de kruising van 3 plaatsen, te weten Hilversum, Laren en Bussum (Gooise Meren). De voormalige Palm-kazerne in Bussum ligt tegen Crailo aan. Op Crailo was onder meer tijdelijke opvang terrein voor asielzoekers, een oefengebied voor de brandweer en het speelterrein voor het TV-programma Utopia. Het ecoduct naast ziekenhuis Ter Gooi sluit ook aan op de gebied.Het terrein is van de provincie Noord-Holland. De provincie wil het verkopen. De drie gemeentes zijn nu gezamenlijk de mogelijkheden van Crailo aan het onderzoeken in een samenwerkingsverband. De afspraak was oorspronkelijk, dat het terrein na het sluiten van het asielzoekerscentrum zou worden teruggeven aan de natuur. 50PLUS Gooise Meren is daar voorstander van. Op het gedeelte grenzend aan onze gemeente, de voormalige Kolonel Palmkazerne, kunnen woningen worden gerealiseerd en elders op Crailo bos en heide. De gemeentes Hilversum en Laren willen op Crailo woningen en een industrieterrein realiseren, maar 50PLUS Gooise Meren wil niet dat het natuurgebied onnodig wordt aangetast. Het ecoduct zou dan ook veel te dicht bij de bebouwing komen te liggen.

50PLUS Gooise Meren vindt dat de fusiebesprekingen met Weesp veel te snel gaan. Er wordt ons alweer een mes op de keel gezet. Een nieuwe fusie zo kort na de dure fusie met Bussum Muiden Muiderberg en Naarden, en dat zonder behoorlijke voorbereiding. We gaan toch niet louter op emotie een besluit nemen.
We lezen prachtige uitgangspunten in mooie volzinnen, maar feitelijk weten we niets. Je gaat niet eerst een samenwerking aan en dan naderhand kijken wat de consequenties zijn. Dat is de omgekeerde weg. Je gaat eerst onderzoeken wat de voor en nadelen zijn. Welke kansen zijn er en welke lijken zitten er in de kast. Welke voorzieningen zijn er nodig? Wat zijn de financiële consequenties.
De fusie met Naarden en Muiden betekende voor de bewoners van Bussum dat ze in een financieel gezonde gemeente opeens geconfronteerd werden met een begrotingstekort van vele miljoenen. Ook daarna bleek er nog veel geld richting de fusiegemeentes te moeten gaan. Het resultaat was een belangrijke lastenverzwaring voor de bewoners van Bussum en beduidend minder invloed op het beleid.

Even een paar voor de hand liggende vragen:
• Hoe ziet de begroting eruit na een fusie met Weesp.
• Weten we al welke extra bijdrage we vanuit het gemeentefonds gaan krijgen en welke kortingen?
• En wat betekent die fusie voor de lasten van de bewoners?
• Hoe verandert de samenstelling van de raad?
• Is al bekend welke problemen er bij Weesp op ons afkomen?

We hebben vorig jaar bijvoorbeeld een flinke financiële tegenslag gehad met reparatie van de brug in Naarden bij Oud Valkeveen. Weesp heeft vele bruggen en kanalen. Hoe is de staat van onderhoud en wat gaat dat straks kosten?

Wat zijn de nadelen als Weesp zou samengaan met Amsterdam en wegen de netto-voordelen van een fusie met GM daar wel tegenop?
Op geen van die vragen is al een begin van een antwoord aan de raad gegeven, maar wel worden we geacht al te oordelen over een fusie met Weesp. De bewoners hebben met een participatietraject ook nog geen gelegenheid gehad de concrete voors en tegens af te wegen.
50PLUS Gooise Meren wil eerst een behoorlijk antwoord op deze vragen en vindt dat ook onze burgers daar recht op hebben. En wel voordat besloten kan worden over voortgang van dit traject en van het participatietraject. Wij zien geen enkele reden voor haast. Als de Provincie niet bereid zou zijn ons de gelegenheid te geven voor een behoorlijke inhoudelijke discussie op basis van feiten, dan zou dat getuigen van onbehoorlijk bestuur. Daar kan juridisch tegen worden opgetreden. Voor besluitvorming door deze raad nu, geldt hetzelfde.

50PLUS Gooise Meren kan daarom in dit stadium niet anders dan tegen het fusievoorstel in de gemeenteraad te stemmen. We weten niet wat de fusie voor de gemeente en de inwoners betekent. En hoe zit het met mogelijkheden voor samenwerking met andere gemeentes in het Gooi. Ook in Wijdemeren wil men nadenken over een fusie met Gooise Meren en is geopperd in rechte op te komen tegen een door de provincie afgedwongen fusiebesluit. Er wordt nagedacht over een herindeling van die gemeente bij de provincie Utrecht. Is dat wellicht ook een optie voor Gooise Meren. Allemaal vragen die 50Plus besproken wil zien voor een overhaast fusietraject met Weesp.

Ouderen moet tegenwoordig langer thuis blijven wonen. De vorige regering heeft bejaardenhuizen gesloten. Alleen bij een zware indicatie mogen ouderen naar een verpleegtehuis. Dat heet extramuralisatie. Dat heeft financiële voordelen, maar voor veel ouderen ook nadelen. Het is daarom belangrijk dat woningen levensloopbestendig worden, zodat ouderen daar goed kunnen blijven wonen. Ook bij de bouw van nieuwe woningen moet hier al direct rekening mee worden gehouden.

Seniorenwoningen: Er moeten meer seniorenwoning gebouwd gaan worden. Tijdens de vorige periode heeft 50PLUS Gooise Meren als enige politieke partij een motie ingediend om te onderzoeken of de voormalige gemeentehuizen in Muiden en Naarden geschikt kunnen worden gemaakt voor seniorenwoningen.
Op een gegeven moment, bijvoorbeeld als de kinderen het huis uit zijn of ouderen alleen achterblijven, kan een gezinswoning te groot worden, wegens kosten, schoonmaak en onderhoud. Dan kunnen ouderen ervoor kiezen te verhuizen naar een kleinere seniorenwoning, liefst in dezelfde omgeving. Ze laten dan een woning achter waar weer een heel gezin in kan gaan wonen. Dit bevordert de doorstroming en dient het belang van alle betrokkenen.
50PLUS Gooise Meren wil voorts dat de gemeente een seniorenlening aanbiedt voor woningbezitters die hun woning willen aanpassen met het oog op langer zelfstandig wonen.

Het spoor in Bussum is een hinderlijk barrière. De spoorwegovergangen zijn te vaak gesloten. Het aantal treinen per uur gaat toenemen (“spoorboekloosrijden”)  waardoor de spoorwegovergangen nog vaker gesloten zullen zijn. De gemeente  moet actief gaan lobbyen bij de ProRail, de provincie, de landelijke overheid en in  Europa, om geld en middelen te verkrijgen voor het daadwerkelijk in gang zetten van het politieke traject voor de verdieping van het spoor.

50PLUS gaat voor zo optimaal mogelijke veilige spoorwegovergangen.

50PLUS Gooise Meren omarmt alle aanbevelingen van de seniorenraad Gooise Meren zoals:

1. De gemeente moet een concreet plan opstellen voor een dementievriendelijk Gooise Meren. Reeds vóór de fusie hadden de fusiegemeentes een dementievriendelijke leefomgeving voor ogen. Er zijn echter nog onvoldoende tastbare resultaten bereikt. Het ontbreekt aan meetbare doelstellingen voor een daadwerkelijk dementievriendelijk Gooise Meren op wijkniveau. Bijvoorbeeld het voorzien in ontmoetingsplaatsen voor het houden van bijeenkomsten en het bevorderen van onderlinge contacten in de afzonderlijke wijken en kernen. Van vitaal belang daarbij is de aandacht voor mantelzorgers.

2. De gemeente moet de realisatie van alternatieve woonvormen voor ouderen stimuleren. De meeste ouderen wensen zelfstandig te blijven wonen in de eigen omgeving, bij voorkeur in de eigen woning. Hiertoe kunnen waar nodig in en om de woning voorzieningen worden getroffen.
Andere ouderen echter, wensen een andere woonvorm, met voorzieningen en gelegenheid voor contacten. Dit strookt overigens met de wens van de gemeente om doorstroming te bevorderen. De gemeente kan hieraan een bijdrage leveren door de realisatie van alternatieve woonvormen voor ouderen te stimuleren en te faciliteren. 50Plus is initiatiefnemer geweest tot het onderzoeken en serieus gaan opzetten van een ‘Tiny Houses’ project in Gooise Meren waardoor snellere mogelijkheden komen voor zowel starters als ouderen om betaalbaar en energieneutraal te gaan wonen.

3. De communicatie met ouderen en laaggeletterden vereist voortdurende aandacht. Bij de communicatie tussen overheid en de inwoners wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen zoals DigiD, digitale berichten en diensten, brochures en informatieve websites. Deze communicatie is voor een groot aantal inwoners, laaggeletterden en sommige ouderen, niet of moeilijk toegankelijk. De gemeente en organisaties zoals Versa Welzijn en de Bibliotheek Gooi en Meer leveren hulp en ondersteuning voor mensen die niet-computervaardig zijn en bieden leerprogramma’s aan met het doel de digitale kloof te verkleinen. Dit biedt echter geen afdoende oplossing omdat niet iedereen wordt bereikt. Bovendien gaan de ontwikkelingen in het digitale domein zo snel gaan dat verworven kennis al snel weer verouderd is. Daarom zal naast de digitale communicatie ook traditionele informatie beschikbaar moeten blijven in de vorm van brieven en formulieren op papier, naast de toegankelijke telefonische en mondelinge contacten.

4. De gemeente moet een alomvattend plan voor openbaar personenvervoer in Gooise Meren opstellen. Het niveau van het openbaar vervoer in Gooise Meren is in diverse wijken onvoldoende. Denk aan de problemen in Muiden en de slechte bereikbaarheid van het ziekenhuis, maar ook in enkele andere wijken voldoet de bereikbaarheid via het openbaar vervoer niet aan redelijke daaraan te stellen eisen. Met incidentele arrangementen zoals het pendelbusje in Muiden worden de problemen niet opgelost. Het ontbreekt met name aan een alomvattend plan voor het vervoer van ouderen en mensen met een lichamelijke beperking als aanvulling op het openbaar vervoer.

5. Activiteiten voor ouderen: De vereenzaming van ouderen is een groot maatschappelijk probleem. Ouderen komen te vaak hun woning of verpleeghuis niet uit en krijgen niet of nauwelijks bezoek. De Algemene Senioren Vereniging Gooise Meren (ASGM) wil meer bijeenkomsten organiseren voor ouderen en het financieel mogelijk maken voor ouderen om naar voorstellingen te gaan. 50PLUS Gooise Meren ondersteunt subsidieverlening aan de ASGM voor het organiseren van dergelijke activiteiten voor ouderen. Ook wil 50PLUS Gooise Meren dat organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen korting geven op de toegangsprijzen voor inwoners vanaf 65 jaar.

 

50PLUS Gooise Meren is de enige politieke partij die tegen het verkeerscirculatieplan voor Bussum is. Dit plan biedt een schijnoplossing voor een probleem dat er niet is. Het is regelzucht waar de burger niets mee opschiet. Het verkeer stroomt redelijk door en het centrum is goed en gemakkelijk bereikbaar. Bij het invoeren van eenrichtingsverkeer moeten auto’s meer omrijden en komen er verkeersdrukte en verstoppingen op andere plekken. Teveel gemeentes (zie Hilversum, Groningen) hebben getoond hoe het niet moet.
50PLUS Gooise Meren wil dat het autoverkeer over de Brinklaan in het centrum van Bussum blijft rijden en dat er een zebrapad komt bij de kruising Havenstraat/Nassaulaan.

Parkeren:
50PLUS Gooise Meren wil gastvrij parkeren en lage tarieven. Alleen betaald parkeren waar parkeerdruk is. Parkeervergunningen voor bedrijven zoveel mogelijk toewijzen aan parkeergarages.

50PLUS Gooise Meren is de enige politieke partij die de gemeenteraad meer invloed wil geven op subsidieverstrekking. Het ging in 2016 om een totaalbedrag van ca. €5,7 miljoen. Daarom wil 50PLUS Gooise Meren dat bij subsidies die een bedrag van €30.000 te boven gaan of die voor verschillende jaren worden toegezegd, de gemeenteraad daarover kan oordelen. Ook wil 50PLUS Gooise Meren en veel betere controle op de doelmatigheid, de noodzaak en de hoogte van de subsidies.

        

De gemeente wil toestaan dat inwoners nog een vierde kliko op hun terrein moeten plaatsen: een kliko met oranje deksel voor het PMD-afval. Zo krijgen de meeste inwoners een eigen scheidingsstation in hun tuin met 4-kliko’s. Een kleine grijze kliko voor het restafval, een groene kliko voor Groente Fruit en Tuinafval, een blauwe voor papier en nu de extra oranje voor plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken. Dus als je 6 verpakte appels in de supermarkt koopt, dan moet het plastic folie in de PMD-kliko, het kartonnen bakje in de blauwe kliko en de appelschillen in de groen kliko. Dus moet je steeds naar buitenlopen om alles in de juiste kliko te werpen of je moet ook in de keuken vier afvalemmers plaatsen. Vooral voor ouderen een hele opgaaf.

Bovendien zal met de komst van de PMD-kliko de leegfrequentie worden verlaagd naar eens in de drie weken. In plasticverpakkingen voor vleeswaren, kunnen straks maden ontstaan. De etensresten in de GFT-kliko gaan stinken en dat trekt ongedierte aan. Al dit ongemak is volstrekt onnodig omdat alle afval achteraf automatisch door machines kan worden gescheiden. Het automatisch scheiden is ook nog effectiever. En vaak komt alle afval ook nog in dezelfde vuilverbrandingsovens terecht. De Nederlandse vuilverbrandingsovens wekken elektriciteit op en door te weinig binnenlands afval importeren wij nu afval uit andere landen om dit in Nederland te verbranden. 50Plus Gooise Meren is voor een ambitieus maar realistisch duurzaamheidsbeleid en de extra PMD-kliko past daar niet bij.

50PLUS Gooise Meren is de enige partij die tegen verhoging van de OZB belasting heeft gestemd. 50PLUS Gooise Meren is tegen verkwisting van belastinggeld. Bij projecten moet beter gebudgetteerd worden. Bij teveel gemeentelijke project gaat het fout en worden de kosten in de praktijk fors hoger. Ook niet urgente investeringen, projecten en subsidies moeten achterwege blijven. Als de Gemeente zorgvuldig met de financiën omgaat kunnen belangrijke voorzieningen gehandhaafd blijven zonder verhoging van belastingen.

Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn sinds 2015 Gemeentelijke taken. 50PLUS Gooise Meren vindt zorgverlening een essentiële taak van de gemeente. Mensen die ziek, oud of hulpbehoevend worden moeten we maximaal en menselijk ondersteunen. Mantelzorgers moeten we zo goed mogelijk helpen bij hun moeilijke taken.

50PLUS Gooise Meren wil geen bezuinigingen op het WMO-budget voor bijvoorbeeld (thuis)zorg. De landelijke overheid geeft gemeentes extra geld om hulpbehoevenden die tussen wal en schip vallen, te ondersteunen. Gemeentes en ook Gooise Meren gebruikt dit budget gedeeltelijk om de gemeentelijke begroting sluitend te maken. 50PLUS Gooise Meren wil dat deze steun ook daadwerkelijk terecht komt bij de mensen die dit het meest nodig hebben.

50PLUS Gooise Meren is de enige politieke partij die zich heeft ingezet om ziekenhuis Ter Gooi Blaricum te behouden als regionaal zorgcentrum. Het ziekenhuis is een uiterst belangrijke voorziening waar elke inwoner wel eens gebruik van maakt. Bij medische spoedgevallen is nabijheid van essentieel belang, speciaal als elke seconde telt. In onze omgeving zijn al diverse ziekenhuizen gesloten zoals het Majella ziekenhuis in Bussum , het Diaconessen ziekenhuis in Naarden en het St Jan in Laren. Ter Gooi Blaricum kwam daarvoor in de plaatst. Met de huidige vergrijzing en de toenemende naar zorg en verpleegfaciliteiten is het onverantwoord om TerGooi Blaricum te sluiten. Als Ter Gooi Blaricum verdwijnt verhuist ook de Ambulancedienst, de huisartsenpost en de centrale apotheek naar Hilversum. 50PLUS Gooise Meren wil dat de arts of ambulance binnen 15 minuten aanwezig kan zijn bij alle burgers in de gemeente. Het toenemende tekort aan verpleegbedden voor niet-ambulante patiënten kan worden opgevangen op de huidige vestiging in Blaricum, waarmee kapitaalvernietiging wordt voorkomen. Dit heeft prioriteit boven plannen tot commerciële ontwikkeling.

Mocht het ziekenhuis Ter Gooi Blaricum verdwijnen dan wil 50PLUS Gooise Meren daarvoor een uitgebreid zorgcentrum in de gemeente Gooise Meren voor in de plaats.