“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

Er zijn 3 grote ruimtelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente. De Krijgsman op het terrein van de voormalige kruitfabriek. Deze ontwikkeling is een erfenis vanuit de gemeente Muiden en was een zeer complex dossier met de nodige juridische procedures en financiële claims. Inmiddels is het bestemmingsplan goedgekeurd en zou er nu gebouwd kunnen gaan worden. Toch schijnen er nog problemen te zijn. Het dossier is geheim. Brediusgronden bij Muiden naast de snelweg A1: De Brediusgronden is nog te ontwikkelen grond naast de snelweg A1 bij Muiden. Het ligt in de gemeente Gooise Meren en is eigendom van het Rijk. De gemeente kan de grond kopen voor ontwikkelingen. Er zijn 3 scenario’s: 1) Recreatieve bestemming:De gemeente koopt niet en Brediusgronden blijven in eigendom Rijk en worden in opdracht van het Rijk door een projectontwikkelaar ontwikkeld. Er komt een hotel 15.000m2, er komen 50 koopwoningen (geen sociale woningbouw) en 2 voetbalvelden, een 3de sportveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalen.Financieel gunstigste scenario. Past binnen bestemmingsplan.We besparen de kosten van aankoop, waardoor een bedrag ca. €4,5m uit de algemene reserve kan vrijvallen (geen bestemmingsreserve). Een deel daarvan zal benut moeten worden voor ontwikkelen van de sportaccommodatie. 2) Sportbestemming:Gemeente koopt en ontwikkelt Brediusgronden. Er komen 50 koopwoningen (geen sociale woningbouw), 2 hockeyvelden, 2 voetbalvelden, een oefenveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalenFinancieel minst gunstige scenario: kost netto contant (tekort) €4,5m. Past binnen bestemmingsplan. Geeft mooiste aanzicht.3) Sociale woningbouw:Gemeente koopt en ontwikkelt Brediusgronden en ontwikkelt, cq. laat ontwikkelen. Er komen 40 koopwoningen, 80 sociale huurwoningen, 54 woningen middenduur segment, 2 voetbalvelden, een 3de sportveld en een sportaccommodatie (sporthal) met 2 gymzalen. Dus qua sportfaciliteiten idem aan scenario 1.Kost netto contant (tekort) €2,3m. Vereist aanpassing bestemmingsplan. 50PLUS Gooise Meren heeft een voorkeur voor een combinatie van het 2de en 3de scenario omdat er een grote behoefte is aan sociale huurwoningen en aan sportaccommodaties. Er is niet alleen behoefte aan extra voetbal- maar ook aan twee extra hockeyvelden. Door de komst van veel nieuwe woningen in het tegenoverliggende Krijgsmangebied en straks ook de komst van woningen in de Bloemdalerpolder zijn additionele sportvoorzieningen belangrijk. Elders in het gebied rond Muiden, Muiderberg en Weesp zijn verder geen alternatieve locaties voor deze sportvoorzieningen. Prioriteit ligt in dit geval wel bij ‘sport’. Crailo:Crailo ligt op de kruising van 3 plaatsen, te weten Hilversum, Laren en Bussum (Gooise Meren). De voormalige Palm-kazerne in Bussum ligt tegen Crailo aan. Op Crailo was onder meer tijdelijke opvang terrein voor asielzoekers, een oefengebied voor de brandweer en het speelterrein voor het TV-programma Utopia. Het ecoduct naast ziekenhuis Ter Gooi sluit ook aan op de gebied.Het terrein is van de provincie Noord-Holland. De provincie wil het verkopen. De drie gemeentes zijn nu gezamenlijk de mogelijkheden van Crailo aan het onderzoeken in een samenwerkingsverband. De afspraak was oorspronkelijk, dat het terrein na het sluiten van het asielzoekerscentrum zou worden teruggeven aan de natuur. 50PLUS Gooise Meren is daar voorstander van. Op het gedeelte grenzend aan onze gemeente, de voormalige Kolonel Palmkazerne, kunnen woningen worden gerealiseerd en elders op Crailo bos en heide. De gemeentes Hilversum en Laren willen op Crailo woningen en een industrieterrein realiseren, maar 50PLUS Gooise Meren wil niet dat het natuurgebied onnodig wordt aangetast. Het ecoduct zou dan ook veel te dicht bij de bebouwing komen te liggen.

50PLUS Gooise Meren vindt dat de fusiebesprekingen met Weesp veel te snel gaan. Er wordt ons alweer een mes op de keel gezet. Een nieuwe fusie zo kort na de dure fusie met Bussum Muiden Muiderberg en Naarden, en dat zonder behoorlijke voorbereiding. We gaan toch niet louter op emotie een besluit nemen.
We lezen prachtige uitgangspunten in mooie volzinnen, maar feitelijk weten we niets. Je gaat niet eerst een samenwerking aan en dan naderhand kijken wat de consequenties zijn. Dat is de omgekeerde weg. Je gaat eerst onderzoeken wat de voor en nadelen zijn. Welke kansen zijn er en welke lijken zitten er in de kast. Welke voorzieningen zijn er nodig? Wat zijn de financiële consequenties.
De fusie met Naarden en Muiden betekende voor de bewoners van Bussum dat ze in een financieel gezonde gemeente opeens geconfronteerd werden met een begrotingstekort van vele miljoenen. Ook daarna bleek er nog veel geld richting de fusiegemeentes te moeten gaan. Het resultaat was een belangrijke lastenverzwaring voor de bewoners van Bussum en beduidend minder invloed op het beleid.

Even een paar voor de hand liggende vragen:
• Hoe ziet de begroting eruit na een fusie met Weesp.
• Weten we al welke extra bijdrage we vanuit het gemeentefonds gaan krijgen en welke kortingen?
• En wat betekent die fusie voor de lasten van de bewoners?
• Hoe verandert de samenstelling van de raad?
• Is al bekend welke problemen er bij Weesp op ons afkomen?

We hebben vorig jaar bijvoorbeeld een flinke financiële tegenslag gehad met reparatie van de brug in Naarden bij Oud Valkeveen. Weesp heeft vele bruggen en kanalen. Hoe is de staat van onderhoud en wat gaat dat straks kosten?

Wat zijn de nadelen als Weesp zou samengaan met Amsterdam en wegen de netto-voordelen van een fusie met GM daar wel tegenop?
Op geen van die vragen is al een begin van een antwoord aan de raad gegeven, maar wel worden we geacht al te oordelen over een fusie met Weesp. De bewoners hebben met een participatietraject ook nog geen gelegenheid gehad de concrete voors en tegens af te wegen.
50PLUS Gooise Meren wil eerst een behoorlijk antwoord op deze vragen en vindt dat ook onze burgers daar recht op hebben. En wel voordat besloten kan worden over voortgang van dit traject en van het participatietraject. Wij zien geen enkele reden voor haast. Als de Provincie niet bereid zou zijn ons de gelegenheid te geven voor een behoorlijke inhoudelijke discussie op basis van feiten, dan zou dat getuigen van onbehoorlijk bestuur. Daar kan juridisch tegen worden opgetreden. Voor besluitvorming door deze raad nu, geldt hetzelfde.

50PLUS Gooise Meren kan daarom in dit stadium niet anders dan tegen het fusievoorstel in de gemeenteraad te stemmen. We weten niet wat de fusie voor de gemeente en de inwoners betekent. En hoe zit het met mogelijkheden voor samenwerking met andere gemeentes in het Gooi. Ook in Wijdemeren wil men nadenken over een fusie met Gooise Meren en is geopperd in rechte op te komen tegen een door de provincie afgedwongen fusiebesluit. Er wordt nagedacht over een herindeling van die gemeente bij de provincie Utrecht. Is dat wellicht ook een optie voor Gooise Meren. Allemaal vragen die 50Plus besproken wil zien voor een overhaast fusietraject met Weesp.

Gedepubliceerd

Waterschapsnieuws

Het waterschap is het oudste functionele bestuursorgaan van Nederland, het eerste waterschap is reeds in 1255 ingesteld. Waterschap Zuiderzeeland is ons waterschap. In 2000 ging Waterschap Zuiderzeeland officieel van start; ontstaan uit een fusie tussen Waterschap Noordoostpolder, Heemraadschap Fleverwaard en een deel van Waterschap Groot Salland.

In het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft 50PLUS, al sinds 2015, twee zetels. Caroline Schipper heeft sinds maart 2019 zitting in het algemeen bestuur en Freek Appel is inmiddels bezig aan zijn tweede periode, nadat hij 2015 voor het eerst is gekozen als vertegenwoordiger voor 50PLUS.

Het algemeen bestuur ofwel de Algemene Vergadering (AV) is te vergelijken met de gemeenteraad binnen een gemeente. Het College van Dijkgraaf en Heemraden (College van D&H) bestaat uit de dijkgraaf, 4 heemraden en de secretaris-generaal. Het College van D&H is het dagelijks bestuur van een waterschap.

Door in de eerdere periode constructief op te treden en te zorgen voor verbinding met andere fracties, hebben we in deze periode samen met de VVD en de Algemene Waterschapspartij (AWP) de samenwerkingsfractie AV50 kunnen vormen. Heemraad Tom Vereijken is onderdeel van deze fractie en dat maakt dat 50PLUS uit eerste hand informatie vanuit het College van D&H ontvangt.

Wat zijn de kerntaken van Waterschap Zuiderzeeland?

Droge voeten, stevige dijken… We wonen in Flevoland met elkaar ‘op de zeebodem’. Goed dijkbeheer is dan ook van groot belang, zodat wij en de volgende generaties veilig in ons gebied kunnen wonen. Daarnaast zijn er nog een aantal kerntaken vastgesteld voor Waterschap Zuiderzeeland.

 1. Zorgen voor schoon water.
  Om te zorgen voor schoon water heeft ons waterschap 5 afvalzuiveringsinstallaties. Per jaar wordt er 28 miljoen m3 afvalwater verwerkt.
 2. Zorgdragen voor waterveiligheid.
  Een specifiek deel hiervan is het onderhouden en beheren van de dijken rondom de polders, die ons beschermen tegen het water. Waterschap Zuiderzeeland beheert 255 km dijken en 1200 km watergangen. Daarnaast zijn er in ons gebied 7 gemalen, 365 stuwen en 12 officiële zwemlocaties in beheer van het waterschap.
 3. Zorgen voor voldoende water.
  Er moet niet te weinig water zijn, maar ook niet te veel. Het waterschap houdt het water in sloten, vaarten en tochten op peil. Als er een overschot aan water is, wordt dit met gemalen de polder uitgepompt.

Doormiddel van watertoezicht ziet het waterschap erop toe dat werkzaamheden bij oppervlaktewater (sloten e.d.) en dijken volgens de regels worden uitgevoerd. Hiermee levert watertoezicht naast het eigen beheer en onderhoud door het waterschap een bijdrage aan de doelen veilige dijken, het voorkomen van wateroverlast/-tekort en een goede kwaliteit van het oppervlaktewater.

De fractie van 50PLUS staat sterk voor de kerntaken van het waterschap en we vragen hier dan ook regelmatig aandacht voor. Tijdens de laatst gehouden algemene beschouwingen hebben we wederom een aantal vragen gesteld rondom deze taken.

Samenvatting laatst gehouden algemene beschouwingen

We staan op dit moment op een cruciaal denkbeeldig kruispunt. De 50PLUS fractie in Waterschap Zuiderzeeland wil daar denkbeeldig eens bij stilstaan.

Volgens 50PLUS moet er gekeken worden naar de langere termijn. Daarbij is het waterbeheer het leidende kompas! We hebben in 2019 en 2020 zowel te maken gehad met veel water, alsook met droogte en dat vraagt volgens ons een proactieve aanpak, waarbij we echt ons alleen maar moeten richten op de kerntaken van het waterschap.

Met het oog op waterbeheer is het van belang samen te werken met gemeenten t.a.v. het verplicht klimaatbestendig inrichten van nieuw te ontwikkelen woonwijken en deze zoveel mogelijk te ‘vergroenen’. Ook het stimuleren dat de gemeenten in hun APV's regelgeving opnemen die het verboden maakt om de tuinen bij de woningen te laten versteningen draagt bij aan de klimaatbestendigheid. De, vroeger veel gebruikte, regenton zou waar mogelijk weer in ere hersteld kunnen worden, om tuinen van regenwater te voorzien als er tijdelijk geen regen valt.

Kortom 50PLUS vraagt in het waterschap voortdurend vooral vanuit de kerntaak waterbeheer de leidende rol in de bestuurlijke hand te nemen, maar wel vanuit het perspectief samen eendrachtig bestuurlijk op te trekken.

Daarnaast is 50PLUS van mening dat er een groot belang is, om in het kader van het probleem van de toenemende periodes van droogte te kijken naar innovatieve mogelijkheden van waterberging. Dat kan wellicht in samenwerking met andere regionale waterschappen, die meer als waterschap Zuiderzeeland problemen hebben met droogte en daarmee gelijktijdig toenemende lage grondwaterstanden, zoals onder meer op de Veluwe het geval is.

50PLUS stelt tot slot daarbij dat verder investeren in windmolenparken zo spoedig mogelijk dient te worden beëindigd, omdat dit niet behoort tot de kerntaken van een waterschap. Een waterschap behoort volgens 50PLUS geen Investeringsmaatschappij te worden. 50PLUS is daar in de afgelopen bestuursperiode en nu in de lopende bestuursperiode altijd heel duidelijk in geweest en zal dat ook de komende jaren zeker helder en duidelijk blijven uitdragen.

Kanttekeningen

Als afronding van dit Waterschapsnieuws nog een aantal belangrijke onderwerpen waar wij als 50PLUS fractie ‘kanttekeningen’ bij hebben geplaatst.

 • Het is goed om op te merken dat wij vanaf 2015 het initiatief hebben genomen om de Floriade (die in 2022 in Almere wordt gehouden) financieel niet te ondersteunen als sponsor, omdat wij als 50PLUS vinden dat dit niet tot de kerntaken van het waterschap behoort. Dit initiatief is destijds overgenomen door het gehele algemeen bestuur.
 • Door financieel vinger aan de pols te houden, hebben we in samenwerking met andere leden van het algemeen bestuur voor elkaar gekregen dat de aanslag waterschapsbelasting dit jaar slechts beperkt hoger is dan in 2020.
 • Belangenverstrengeling of wel ‘ondermijning’ is een punt waar wij in de algemene beschouwingen van 2019 aandacht voor hebben gevraagd. We moeten hier blijvend alert op zijn.
 • Door fraude heeft de Nederlandse Waterschapsbank recent een betaling van 12 miljoen euro gedaan, voor een zogenaamde lening van de gemeente Steenbergen. We hebben als 50PLUS fractie vragen gesteld over deze kwestie tijdens de besluitvormende vergadering, daar Waterschap Zuiderzeeland ook aandeelhouder is van de Waterschapsbank.
 • Binnen het waterschap hebben we als 50PLUS fractie aandacht gevraagd voor mogelijke datalekken, cybersecurity en digitale veiligheid in het algemeen bij ons waterschap. Er zijn regelmatig incidenten in de media, waarbij de digitale veiligheid in het geding is en criminelen ervoor zorgen dat toegang tot bepaalde communicatiesystemen (tijdelijk) onbruikbaar zijn. Ook hier is alertheid gewenst en hoognodig. Voor een waterschap, als functioneel orgaan, is het van levensbelang dat de digitale veiligheid gewaarborgd is.
 • Ten slotte hebben we als 50PLUS, in samenwerking met onze samenwerkingsfractie AV50, vragen gesteld over het mogelijke gevaar van aantasting van de kwaliteit van onze gronden én ons oppervlaktewater door het gebruik van granuliet bij onder meer het windpark Westermeerwind, voor de waterbodem bij de Rotterdamse Hoek. De fractie AV50 maakt zich grote zorgen, nu gebleken is dat ook in onze provincie Granuliet is gebruikt. Granuliet is een grondstof waarbij wetenschappers het niet met elkaar eens zijn over de gezondheidsrisico’s en waar grote vraagtekens bij worden gesteld.

Samenvattend gesteld geldt voor de vertegenwoordigers van 50PLUS bij Waterschap Zuiderzeeland het adagium: ‘Laten we ons richten op de kerntaken en ervoor zorgen dat onze ingezetenen zich betrokken voelen bij ons en hun waterschap!’

Gedepubliceerd

Waterschapsnieuws

Het waterschap is het oudste functionele bestuursorgaan van Nederland, het eerste waterschap is reeds in 1255 ingesteld. Waterschap Zuiderzeeland is ons waterschap. In 2000 ging Waterschap Zuiderzeeland officieel van start; ontstaan uit een fusie tussen Waterschap Noordoostpolder, Heemraadschap Fleverwaard en een deel van Waterschap Groot Salland.

In het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft 50PLUS, al sinds 2015, twee zetels. Caroline Schipper heeft sinds maart 2019 zitting in het algemeen bestuur en Freek Appel is inmiddels bezig aan zijn tweede periode, nadat hij 2015 voor het eerst is gekozen als vertegenwoordiger voor 50PLUS.

Het algemeen bestuur ofwel de Algemene Vergadering (AV) is te vergelijken met de gemeenteraad binnen een gemeente. Het College van Dijkgraaf en Heemraden (College van D&H) bestaat uit de dijkgraaf, 4 heemraden en de secretaris-generaal. Het College van D&H is het dagelijks bestuur van een waterschap.

Door in de eerdere periode constructief op te treden en te zorgen voor verbinding met andere fracties, hebben we in deze periode samen met de VVD en de Algemene Waterschapspartij (AWP) de samenwerkingsfractie AV50 kunnen vormen. Heemraad Tom Vereijken is onderdeel van deze fractie en dat maakt dat 50PLUS uit eerste hand informatie vanuit het College van D&H ontvangt.

Wat zijn de kerntaken van Waterschap Zuiderzeeland?

Droge voeten, stevige dijken… We wonen in Flevoland met elkaar ‘op de zeebodem’. Goed dijkbeheer is dan ook van groot belang, zodat wij en de volgende generaties veilig in ons gebied kunnen wonen. Daarnaast zijn er nog een aantal kerntaken vastgesteld voor Waterschap Zuiderzeeland.

 1. Zorgen voor schoon water.
  Om te zorgen voor schoon water heeft ons waterschap 5 afvalzuiveringsinstallaties. Per jaar wordt er 28 miljoen m3 afvalwater verwerkt.
 2. Zorgdragen voor waterveiligheid.
  Een specifiek deel hiervan is het onderhouden en beheren van de dijken rondom de polders, die ons beschermen tegen het water. Waterschap Zuiderzeeland beheert 255 km dijken en 1200 km watergangen. Daarnaast zijn er in ons gebied 7 gemalen, 365 stuwen en 12 officiële zwemlocaties in beheer van het waterschap.
 3. Zorgen voor voldoende water.
  Er moet niet te weinig water zijn, maar ook niet te veel. Het waterschap houdt het water in sloten, vaarten en tochten op peil. Als er een overschot aan water is, wordt dit met gemalen de polder uitgepompt.

Doormiddel van watertoezicht ziet het waterschap erop toe dat werkzaamheden bij oppervlaktewater (sloten e.d.) en dijken volgens de regels worden uitgevoerd. Hiermee levert watertoezicht naast het eigen beheer en onderhoud door het waterschap een bijdrage aan de doelen veilige dijken, het voorkomen van wateroverlast/-tekort en een goede kwaliteit van het oppervlaktewater.

De fractie van 50PLUS staat sterk voor de kerntaken van het waterschap en we vragen hier dan ook regelmatig aandacht voor. Tijdens de laatst gehouden algemene beschouwingen hebben we wederom een aantal vragen gesteld rondom deze taken.

Samenvatting laatst gehouden algemene beschouwingen

We staan op dit moment op een cruciaal denkbeeldig kruispunt. De 50PLUS fractie in Waterschap Zuiderzeeland wil daar denkbeeldig eens bij stilstaan.

Volgens 50PLUS moet er gekeken worden naar de langere termijn. Daarbij is het waterbeheer het leidende kompas! We hebben in 2019 en 2020 zowel te maken gehad met veel water, alsook met droogte en dat vraagt volgens ons een proactieve aanpak, waarbij we echt ons alleen maar moeten richten op de kerntaken van het waterschap.

Met het oog op waterbeheer is het van belang samen te werken met gemeenten t.a.v. het verplicht klimaatbestendig inrichten van nieuw te ontwikkelen woonwijken en deze zoveel mogelijk te ‘vergroenen’. Ook het stimuleren dat de gemeenten in hun APV's regelgeving opnemen die het verboden maakt om de tuinen bij de woningen te laten versteningen draagt bij aan de klimaatbestendigheid. De, vroeger veel gebruikte, regenton zou waar mogelijk weer in ere hersteld kunnen worden, om tuinen van regenwater te voorzien als er tijdelijk geen regen valt.

Kortom 50PLUS vraagt in het waterschap voortdurend vooral vanuit de kerntaak waterbeheer de leidende rol in de bestuurlijke hand te nemen, maar wel vanuit het perspectief samen eendrachtig bestuurlijk op te trekken.

Daarnaast is 50PLUS van mening dat er een groot belang is, om in het kader van het probleem van de toenemende periodes van droogte te kijken naar innovatieve mogelijkheden van waterberging. Dat kan wellicht in samenwerking met andere regionale waterschappen, die meer als waterschap Zuiderzeeland problemen hebben met droogte en daarmee gelijktijdig toenemende lage grondwaterstanden, zoals onder meer op de Veluwe het geval is.

50PLUS stelt tot slot daarbij dat verder investeren in windmolenparken zo spoedig mogelijk dient te worden beëindigd, omdat dit niet behoort tot de kerntaken van een waterschap. Een waterschap behoort volgens 50PLUS geen Investeringsmaatschappij te worden. 50PLUS is daar in de afgelopen bestuursperiode en nu in de lopende bestuursperiode altijd heel duidelijk in geweest en zal dat ook de komende jaren zeker helder en duidelijk blijven uitdragen.

Kanttekeningen

Als afronding van dit Waterschapsnieuws nog een aantal belangrijke onderwerpen waar wij als 50PLUS fractie ‘kanttekeningen’ bij hebben geplaatst.

 • Het is goed om op te merken dat wij vanaf 2015 het initiatief hebben genomen om de Floriade (die in 2022 in Almere wordt gehouden) financieel niet te ondersteunen als sponsor, omdat wij als 50PLUS vinden dat dit niet tot de kerntaken van het waterschap behoort. Dit initiatief is destijds overgenomen door het gehele algemeen bestuur.
 • Door financieel vinger aan de pols te houden, hebben we in samenwerking met andere leden van het algemeen bestuur voor elkaar gekregen dat de aanslag waterschapsbelasting dit jaar slechts beperkt hoger is dan in 2020.
 • Belangenverstrengeling of wel ‘ondermijning’ is een punt waar wij in de algemene beschouwingen van 2019 aandacht voor hebben gevraagd. We moeten hier blijvend alert op zijn.
 • Door fraude heeft de Nederlandse Waterschapsbank recent een betaling van 12 miljoen euro gedaan, voor een zogenaamde lening van de gemeente Steenbergen. We hebben als 50PLUS fractie vragen gesteld over deze kwestie tijdens de besluitvormende vergadering, daar Waterschap Zuiderzeeland ook aandeelhouder is van de Waterschapsbank.
 • Binnen het waterschap hebben we als 50PLUS fractie aandacht gevraagd voor mogelijke datalekken, cybersecurity en digitale veiligheid in het algemeen bij ons waterschap. Er zijn regelmatig incidenten in de media, waarbij de digitale veiligheid in het geding is en criminelen ervoor zorgen dat toegang tot bepaalde communicatiesystemen (tijdelijk) onbruikbaar zijn. Ook hier is alertheid gewenst en hoognodig. Voor een waterschap, als functioneel orgaan, is het van levensbelang dat de digitale veiligheid gewaarborgd is.
 • Ten slotte hebben we als 50PLUS, in samenwerking met onze samenwerkingsfractie AV50, vragen gesteld over het mogelijke gevaar van aantasting van de kwaliteit van onze gronden én ons oppervlaktewater door het gebruik van granuliet bij onder meer het windpark Westermeerwind, voor de waterbodem bij de Rotterdamse Hoek. De fractie AV50 maakt zich grote zorgen, nu gebleken is dat ook in onze provincie Granuliet is gebruikt. Granuliet is een grondstof waarbij wetenschappers het niet met elkaar eens zijn over de gezondheidsrisico’s en waar grote vraagtekens bij worden gesteld.

Samenvattend gesteld geldt voor de vertegenwoordigers van 50PLUS bij Waterschap Zuiderzeeland het adagium: ‘Laten we ons richten op de kerntaken en ervoor zorgen dat onze ingezetenen zich betrokken voelen bij ons en hun waterschap!’

Gedepubliceerd

Lijst 10 50PLUS

17 maart 2021 is een belangrijke dag voor ons allemaal. Dan kiezen we in Nederland een nieuwe Tweede Kamer. U kiest zelf welke politieke partij het beste bij u past. Hieronder vindt u wat 50PLUS wil, kort en in duidelijke taal!

Mag ik mij voorstellen? Ik ben Liane den Haan. Ik ben lijsttrekker van de politieke partij 50PLUS. Ik wil graag in de Tweede Kamer. Dan kan ik helpen nieuwe wetten te maken en de regering te controleren. Dat doen we namens u. Hoe meer mensen op onze partij stemmen, hoe meer zetels 50PLUS in de Tweede Kamer krijgt. En hoe meer we kunnen betekenen voor u!

Op deze pagina leg ik kort uit wat mijn partij 50PLUS belangrijk vindt. En wat wij in Den Haag willen veranderen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Bent u het met veel plannen en ideeën van 50PLUS eens? Stem dan 17 maart op 50PLUS!

Ik leg u hieronder een aantal ideeën en plannen van 50PLUS uit (of KLIK HIERvoor ons volledige verkiezingsprogramma):

AOW Wat wil 50PLUS met uw AOW?
• Dat de AOW-uitkering omhoog gaat.
• Dat AOW’ers meer vakantiegeld krijgen en een extra maand AOW aan het eind van het jaar.
• Dat u na uw pensioen geen AOW-premie moet gaan te betalen.

GeldWat wil 50PLUS met uw pensioen?
• U heeft zelf voor uw pensioen gespaard en dat mag niemand van u afpakken.
• Uw pensioen mag niet omlaag gaan, maar moet juist omhoog.
• Het pensioen moet meestijgen met alle duurdere prijzen.
• Dat u extra pensioenuitkering krijgt voor de jaren dat de pensioenen niet zijn meegestegen met de prijzen.

Gedepubliceerd

Staan de pensioenen nog wel hoog in het vaandel van 50PLUS vragen velen zich af. Apple2

Natuurlijk wel en daarom organiseert 50PLUS afd. Zeeland een webinar over de

persioenen. Het webinar is op dinsdag 9 februari 2021, aanvang 20.00 uur.

Ook niet leden of leden uit een andere afdeling kunnen het webinar volgen, het

enige wat u hoeft te doen is u opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U ontvangt

dan tijdig de link en eventueel benodigde gegevens.

Gedepubliceerd

Staan de pensioenen nog steeds hoog in het vaandel van 50PLUSApple2

vragen velen zich af. Natuurlijk wel en daarom organiseert de afde-

ling Zeeland van 50PLUS een webinar over de pensioenen.

Ook niet leden of leden uit andere regio's zijn welkom en kunnen

zich opgeven bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het webinar wordt gehouden op dinsdag 9 februari 2021, aanvang

20.00 uur.

 

 

Gedepubliceerd

Verslag PLV 50PLUS Zuid-Holland d.d. 4  november 2020

Inleiding door de (wnd.) voorzitter Jelle Smits

Hoewel het bestuur er sterk de voorkeur aan zou geven een fysieke vergadering te organiseren, noopt COVID-19 ons ook op provinciaal niveau een digitale ledenvergadering te beleggen, o.a. om de opengevallen bestuur posities ordelijk te kunnen opvullen.  Ook is het belangrijk te leden te kunnen meenemen in een aantal andere actuele zaken, zoals de komende verkiezingen TK201 en GR 2022.  Wij zijn verheugd dat ruim 40 leden zich voor deze digitale meeting hebben aangemeld en dat wij erin geslaagd zijn op deze nieuwe manier een digitale vergadering te beleggen.  

Lees meer...

Gedepubliceerd

Verslag PLV 50PLUS Zuid-Holland d.d. 4  november 2020

Inleiding door de (wnd.) voorzitter Jelle Smits

Hoewel het bestuur er sterk de voorkeur aan zou geven een fysieke vergadering te organiseren, noopt COVID-19 ons ook op provinciaal niveau een digitale ledenvergadering te beleggen, o.a. om de opengevallen bestuur posities ordelijk te kunnen opvullen.  Ook is het belangrijk te leden te kunnen meenemen in een aantal andere actuele zaken, zoals de komende verkiezingen TK201 en GR 2022.  Wij zijn verheugd dat ruim 40 leden zich voor deze digitale meeting hebben aangemeld en dat wij erin geslaagd zijn op deze nieuwe manier een digitale vergadering te beleggen.  

Lees meer...

Gedepubliceerd

Verslag PLV 50PLUS Zuid-Holland d.d. 4  november 2020

 

Inleiding door de (wnd.) voorzitter Jelle Smits

Hoewel het bestuur er sterk de voorkeur aan zou geven een fysieke vergadering te organiseren, noopt COVID-19 ons ook op provinciaal niveau een digitale ledenvergadering te beleggen, o.a. om de opengevallen bestuur posities ordelijk te kunnen opvullen.  Ook is het belangrijk te leden te kunnen meenemen in een aantal andere actuele zaken, zoals de komende verkiezingen TK201 en GR 2022.  Wij zijn verheugd dat ruim 40 leden zich voor deze digitale meeting hebben aangemeld en dat wij erin geslaagd zijn op deze nieuwe manier een digitale vergadering te beleggen.  

Lees meer...