“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

50PLUS Gooise Meren omarmt alle aanbevelingen van de seniorenraad Gooise Meren zoals:

1. De gemeente moet een concreet plan opstellen voor een dementievriendelijk Gooise Meren. Reeds vóór de fusie hadden de fusiegemeentes een dementievriendelijke leefomgeving voor ogen. Er zijn echter nog onvoldoende tastbare resultaten bereikt. Het ontbreekt aan meetbare doelstellingen voor een daadwerkelijk dementievriendelijk Gooise Meren op wijkniveau. Bijvoorbeeld het voorzien in ontmoetingsplaatsen voor het houden van bijeenkomsten en het bevorderen van onderlinge contacten in de afzonderlijke wijken en kernen. Van vitaal belang daarbij is de aandacht voor mantelzorgers.

2. De gemeente moet de realisatie van alternatieve woonvormen voor ouderen stimuleren. De meeste ouderen wensen zelfstandig te blijven wonen in de eigen omgeving, bij voorkeur in de eigen woning. Hiertoe kunnen waar nodig in en om de woning voorzieningen worden getroffen.
Andere ouderen echter, wensen een andere woonvorm, met voorzieningen en gelegenheid voor contacten. Dit strookt overigens met de wens van de gemeente om doorstroming te bevorderen. De gemeente kan hieraan een bijdrage leveren door de realisatie van alternatieve woonvormen voor ouderen te stimuleren en te faciliteren. 50Plus is initiatiefnemer geweest tot het onderzoeken en serieus gaan opzetten van een ‘Tiny Houses’ project in Gooise Meren waardoor snellere mogelijkheden komen voor zowel starters als ouderen om betaalbaar en energieneutraal te gaan wonen.

3. De communicatie met ouderen en laaggeletterden vereist voortdurende aandacht. Bij de communicatie tussen overheid en de inwoners wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen zoals DigiD, digitale berichten en diensten, brochures en informatieve websites. Deze communicatie is voor een groot aantal inwoners, laaggeletterden en sommige ouderen, niet of moeilijk toegankelijk. De gemeente en organisaties zoals Versa Welzijn en de Bibliotheek Gooi en Meer leveren hulp en ondersteuning voor mensen die niet-computervaardig zijn en bieden leerprogramma’s aan met het doel de digitale kloof te verkleinen. Dit biedt echter geen afdoende oplossing omdat niet iedereen wordt bereikt. Bovendien gaan de ontwikkelingen in het digitale domein zo snel gaan dat verworven kennis al snel weer verouderd is. Daarom zal naast de digitale communicatie ook traditionele informatie beschikbaar moeten blijven in de vorm van brieven en formulieren op papier, naast de toegankelijke telefonische en mondelinge contacten.

4. De gemeente moet een alomvattend plan voor openbaar personenvervoer in Gooise Meren opstellen. Het niveau van het openbaar vervoer in Gooise Meren is in diverse wijken onvoldoende. Denk aan de problemen in Muiden en de slechte bereikbaarheid van het ziekenhuis, maar ook in enkele andere wijken voldoet de bereikbaarheid via het openbaar vervoer niet aan redelijke daaraan te stellen eisen. Met incidentele arrangementen zoals het pendelbusje in Muiden worden de problemen niet opgelost. Het ontbreekt met name aan een alomvattend plan voor het vervoer van ouderen en mensen met een lichamelijke beperking als aanvulling op het openbaar vervoer.

5. Activiteiten voor ouderen: De vereenzaming van ouderen is een groot maatschappelijk probleem. Ouderen komen te vaak hun woning of verpleeghuis niet uit en krijgen niet of nauwelijks bezoek. De Algemene Senioren Vereniging Gooise Meren (ASGM) wil meer bijeenkomsten organiseren voor ouderen en het financieel mogelijk maken voor ouderen om naar voorstellingen te gaan. 50PLUS Gooise Meren ondersteunt subsidieverlening aan de ASGM voor het organiseren van dergelijke activiteiten voor ouderen. Ook wil 50PLUS Gooise Meren dat organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen korting geven op de toegangsprijzen voor inwoners vanaf 65 jaar.