MichieldeSterke 900Beste leden en belangstellenden van 50Plus in de provincie Groningen en noord -west Drenthe.

Sinds de verkiezingen van maart 2019 ben ik verkozen tot Algemeen Bestuurslid van het Waterschap Noorderzijlvest voor 50Plus partij. 28 maart j.l. was de beëdiging in het Waterschapshuis.

Ik vind het een grote eer om 50Plus te mogen vertegenwoordigen en zal uiteraard mijn best doen om de ideeën van onze partij naar voren te brengen en hopelijk te realiseren. 

Op de kieslijst kon u zien dat naast de bekende politieke partijen er ook enkele namen zijn die u vermoedelijk niet veel zeggen. Zoals Water Natuurlijk een typische waterschapspartij die is voortgekomen uit D66 en GroenLinks. Betaalbaar Water is een andere partij die weer een andere groep belanghebbenden vertegenwoordigt. 

Na de verkiezingen werd dezelfde avond door verschillende fracties, VVD, CDA, CU en de zgn. geborgde zetels, gebouwd , de KvK en ongebouwd ,LTO, aangekondigd dat zij samen zouden optrekken als fractie Werk aan Water. Samen goed voor 11 van de 23 zetels. Bij de verkiezingen heeft u kunnen stemmen op 16 van deze zetels. De rest is vastgelegd als zogenaamde geborgde zetels. Namens de Industrie 2 (gebouwd) en landbouw 4(ongebouwd) .Daarnaast is er nog 1 geborgde zetel voor de Natuurbelangen.

Niet echt een democratisch gebeuren. Wij zijn het hier niet mee eens, maar het is verankerd in wetten. Hier kunnen wij dus niets aan veranderen, dat is een zaak van de nationale politiek.
In de op de verkiezingen volgende onderhandelingen om tot een bestuursakkoord te komen namen de grootste fracties hierbij het voortouw. De partij Water Natuurlijk 5 zetels en de nieuwe fractie Werk aan Water bestaande uit VVD, CDA, CU en 6 geborgde zetels.

Gelukkig betrok de informateur, Ard van der Tuuk al heel snel alle partijen bij het overleg, ook 50Plus. Dit heeft geresulteerd in een voor alle partijen acceptabel bestuursakkoord. Alleen de partij Betaalbaar Water onthield zijn instemming. Zelfs de uiterst kritische en milieubewuste vertegenwoordiger voor de Natuur kon zich vinden in dit akkoord op hoofdlijnen en de richting die hierin werd aangegeven.

Wij, als fractie van 50Plus, naast mijzelf bestaand uit de heren Chris Bakker uit Uithuizen en Chris Veeze uit Leek zijn reeds met ons fractiewerk begonnen. Er zijn al fractievergaderingen gepland tot eind van het jaar. Deze vergaderingen zullen plaatsvinden een week na de informatieve AB vergadering en ongeveer een week vóór de besluitvormende AB vergadering. Niet alleen in eigen kring , maar daarnaast ook vooroverleg met de fracties van Water Natuurlijk, PvdA, Betaalbaar Water en de vertegenwoordiger van de Natuur. Dit overleg wordt als zeer nuttig ervaren door al deze partijen. Wij vertegenwoordigen toch meer dan de fractie Werk aan Water de progressievere krachten in de samenleving.

Het is fijn om te merken dat er een zeer collegiale samenwerking bestaat tussen alle partijen.

Voor de meeste kiezers is het Waterschaps- gebeuren een redelijk ver van mijn bed show.
Dat is jammer, want de waterschappen zijn het oudste bestuurlijke lichaam van Nederland. Juist door de waterschappen hebben wij leren “polderen”. Landwinning door dijken er omheen te bouwen en nieuwe stukken land te ontginnen. Samen beheren van de veiligheid die de dijken gaven en geven.
Waterbeheer. Nederland is letterlijk uit het water omhoog getrokken en is een deltagebied van de Rijn, de Maas en de Ijssel. Dit heeft nogal wat consequenties. Aanleg van dijken, verschillende hoogtes van waterstanden voor de natuur en voor de landbouw. Ook in de dorpen en steden hangt de hoogte van het grondwater onder onze huizen daar mee samen.
Een zeer belangrijk onderdeel van de verantwoordelijkheid van waterschappen is de kwaliteit van het oppervlakte water. Waterzuivering is cruciaal voor het leefbaar houden van ons gebied.
Afvalstoffen lozingen van de industrie, landbouwgifstoffen , medicijnresten in het afvalwater zo maar enkele problemen waar wij mee geconfronteerd worden. Bevorderen van biodiversiteit, vismigratie. Onderhoud bruggen en sluizen. Zaken die héél belangrijk zijn om het gebied leefbaar te houden. Inklinking van de grond, die leidt tot bodemdaling. Het verdrogen van veengebieden waardoor methaan vrijkomt. De aardbevingsproblematiek en de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen die genomen moeten worden. Niet alleen de bekende zeedijken vallen daaronder ook alle regionale keringen. Dijken om de stad Groningen heen en anderen gemeentes om onze veiligheid te garanderen. Ook de dijken dienen aardbevingsbestendig te zijn. Dit alles vereist grote investeringen om dit gebied op de toekomst voor te bereiden.
Het Waterschap ziet zich voor grote en complexe opgaven gesteld. Het veranderende klimaat, aan de ene kant steeds meer echte stortbuien, die problemen geven voor o.a. de rioleringen met overstromingen als gevolg, anderzijds door de stijgende temperatuur steeds toenemende droogte en inklinking.
Er zijn projecten gestart om gebieden aan te wijzen als waterberging denk aan het gebied de Onlanden. Ook de beken moeten weer meer meanderen om het water beter vast te houden Veel hogere temperaturen in de steden met alle ongemak betekent hittestress Hiertoe moeten er maatregelen komen om meer te vergroenen. Eenvoudig gezegd, tegels en beton er uit bomen en gras er in.

Dijken worden aangepast, verhoogd om het stijgende zeewater te kunnen keren. Denk aan het dijktraject bij Delfzijl. Vervolgens een dijkverbouwing bij het Lauwersmeer.

Sinds de verkiezing is er een wereld voor mij opengegaan. Zeer boeiende en complexe materie die letterlijk voor ons voortbestaan van enorm belang is.

Onze fractie is er klaar voor om namens u deze uitdagingen aan te gaan. Leden die zich actief willen inzetten voor het Waterschap en de belangen van de bevolking in dit mooie gebied nodigen wij uit om mee te denken. Laat het ons weten.

Michiel de Sterke, MA
AB Waterschap Noorderzijlvest