Helmond 23 december 2022

Het kerstgeschenk van het college aan de medewerkers, raads- en burgercommissieleden is voor onze fractie samen met de collega's van de PvdA aanleiding om vragen te stellen over het voor een deel buitensluiten van de lokale ondernemers. Deze kwestie staat niet op zich, al enkele jaren op een rij wordt hiervoor aandacht gevraagd door de politiek. Beide fracties zullen in de eerstvolgende raadsvergadering een motie indienen met de oproep om de lokale ondernemers te betrekken bij het leveren van attenties .

De brief aan het college van vandaag kunt u hieronder lezen:

                                                                                                           

Onderwerp: Kerstgeschenk 2020

Geachte leden van het college,

De fracties van 50PLUS en PvdA vragen aandacht van uw college voor het volgende.

Een gegeven paard kijk je niet in de bek. En toch is er voldoende aanleiding voor deze fracties om het college om opheldering te vragen.

Allereerst zeggen we dank voor het gegeven dat het college de medewerkers, raadsleden en burgercommissieleden heeft verrast met een brief en een geschenk. Dit ter gelegenheid van een terugblik op 2020, de kerstviering en oud en nieuw.

Zeker in dit ongewisse tijdsbestek mag dergelijk gebaar op veel sympathie rekenen.

Maar wij willen wel blijk geven van onze ontstemming als het gaat om dat voor een belangrijk deel van dit geschenk onze lokale ondernemers zijn gepasseerd. We moeten concluderen dat een extern ( niet Helmondse) commercieel bedrijf een code systeem voor cadeaus heeft verzorgd. Terwijl in Helmond enkele jaren geleden door een collectief van ondernemers een vergelijkbaar bedrijf is opgezet.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in het kerstgeschenk ook een Helmond Gift card is opgenomen, waarvan de inbreng wel ten goede komt aan de lokale ondernemers. Overigens is het de ervaring dat een x percentage van een dergelijke kaart niet wordt ingeleverd.

Onze ontstemming is tweeërlei.

Al enkele jaren op een rij wordt er op aangedrongen dat voor veel (kleine) ondernemers in onze stad het aanleveren van producten voor een kerstgeschenk een welkome aanvulling op hun bedrijfsvoering is. U herinnert zich toch de kwestie van een Bol.com voucher enkele jaren geleden!!

Daarnaast is er de impact van de coronacrisis, zeker nu in de situatie van een bijna totale lockdown. In het afgelopen jaar hebben we als bestuur en politiek pal gestaan voor de belangen van onze ondernemers. De wethouders van de Brug en de Vries hebben in de afgelopen periode op verschillende manieren het nut en de noodzaak van het ondersteunen van de lokale economie onderstreept en ook voorzien van maatregelen. En daarom vonden we het ook zo prettig dat de kleine attenties in de loop van dit jaar om de medewerkers van de gemeente een hart onder de riem te steken wel verstrekt waren door Helmondse ondernemers. Des te groter ons onbegrip voor het feit dat u nu andere keuzes maakt. Zeker nu ook bijna alle Helmondse ondernemers deels noodgedwongen zijn gaan werken met een webwinkel-functie, al dan niet ondersteund door de faciliteiten van Centrummanagement of Wijkmanagement Helmond.

Het voelt voor ons dan ook absoluut niet goed dat we het jaar 2020 met deze kwestie afronden.

De fracties stellen prijs op een reactie van het college op hetgeen hierboven is beschreven. Vervolgens leggen wij het college nog een aantal vragen voor:

  • om welke redenen is besloten om de Helmondse ondernemers dit geschenk niet in zijn totaliteit te laten verzorgen?
  • welk bedrag is totaal gemoeid met dit kerstgeschenk?
  • zijn er afspraken gemaakt met de organisatie van de Helmond Gift Card over verrekening van niet ingeleverde cards?
  • bent u bereid om samen met deze organisatie in de komende tijd gericht campagne te voeren om de ontvangers aan te sporen de card te gebruiken?

Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering zullen wij een motie indienen met de oproep om kerst- en andere personeelsgeschenken voortaan te laten verzorgen door Helmondse ondernemers.

Helmond, 23 december 2020

Fractie 50 PLUS                                  Fractie PvdA                          

Frans Mol                                           Nathalie Peijs                        

                                              

i.a.a.

- fractievoorzitters raad Helmond

- Media

-Centrummanagement

Opwaardering nieuw zwembad gelopen koers?

In de raadscommissie van 19 november 2020 kwam het weer even aan de orde.Enkele partijen trokken tijdens de discussie over de miljoenendeal voor de Multi Functionele Sport Accommodatie (MFSA) om Helmond Sport binnen boord te krijgen een parallel met de bouw van het nieuwe zwembad in de 2e fase van de bouw van Sport- en Beleefcampus de Braak.

Het schrille contrast betrof juist het grote verschil in de hoeveelheid euro’s voor het nieuwe stadion en de minieme vraag vanuit de politiek ( maar ook uit de samenleving !) om ongeveer €60.000,- uit te trekken voor de opwaardering van de plannen van een nieuw zwembad op de Braak met een sauna en bubbelbad.

Het antwoord van wethouder Harrie van Dijk was: “over het zwembad ligt er al een raadsbesluit”.

En dat is correct!

Op 30 juni 2020 lag het raadsvoorstel op tafel om de locatie van nieuw te bouwen zwembad te bepalen. In dat voorstel was ook een financiële passage opgenomen waaruit bleek dat het college geen voorstel deed om enkele faciliteiten zoals een bubbelbad toe te voegen. Als argument werd gegeven dat de exploitatie daar mee met ongeveer € 6000,- per jaar toenam. Toegevoegd werd nog dat het altijd de bedoeling is geweest van het college om van het nieuwe zwembad geen recreatie bad te maken.

Door de blokvorming in de coalitie werd het dossier op dat punt gesloten. Het alternatief is nog dat vanuit de oppositie een aparte motie wordt ingediend om het college “te dwingen” om de gevraagde voorzieningen wel te realiseren. Maar met diezelfde blokvorming in de coalitie heeft een dergelijke motie geen schijn van kans.

En daarmee is de uitvoering van het besluit over het zwembad een politiek gegeven.

50PLUS vond het toch de moeite waard om tijdens de besprekingen over de deal rond Helmond Sport de invulling van het zwembad aan de orde te stellen.

Dat hebben we twee redenen gedaan.

Op de eerste plaats omdat we redelijk veel bevraagd worden door inwoners van de stad ( en zeker niet alleen uit de doelgroep ouderen) waarom het nieuwe zwembad alleen maar geschikt wordt gemaakt voor sportief zwemmen en de faciliteiten van de huidige Wissen zal missen.

Daarnaast zien we dat het binnenboord houden van Helmond Sport in de constructie van de nieuwe stadion gepaard gaat met veel geld, heel veel geld!!.

50PLUS zal instemmen met dat voorstel over Helmond Sport want alternatieven zijn niet voorhanden.

De handen van de politiek zijn redelijk gebonden en dat geldt ook voor ons. Maar we zullen niet nalaten om het schrille contrast van bedragen te laten zien. En blijven wijzen op het vergelijk in bezoekersaantallen.

.Nu op het politieke vlak geen “winst” meer is halen, kunnen nog altijd 92.000 Helmonders zich roeren.

Helmond 24 november 2020

Fractie 50PLUS Helmond

Frans Mol                          Jan van Aert

Jan Karel van de Zanden   Rene van Lierop