“Laten we de asielindustrie niet verder uitbouwen, maar gefaseerd verminderen”, zei Henk Krol bij het debat over migratie. Het Kamerlid van 50PLUS zei ‘te dromen van een Sahel die een Sahemel wordt’. Een groene Sahel die Afrika van voedsel en water kan voorzien.

► Inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het algemeen overleg over de integrale migratieagenda met staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers:

“Tachtig procent van de Nederlandse bevolkingsgroei wordt veroorzaakt door migratie. Worden we een melting-pot naar Amerikaans model, of krijgen we nog meer migranten die juichen als een goedgekeurde demonstratie niet doorgaat? De politie kon de veiligheid niet garanderen. Zijn we een land waar bevolkingsgroepen elkaar bedreigen of elkaar de ruimte geven? Wat is de ambitie van de integrale migratieagenda?
 
Voorzitter, we hebben een cultuur en verworvenheden om trots op te zijn. Daarom is 50PLUS voorstander van een streng maar rechtvaardig vreemdelingenbeleid. Economische vluchtelingen en afgewezen asielzoekers worden teruggestuurd. Er is plaats voor een beperkt aantal vluchtelingen, verdeeld over Europa op basis van de bevolkingsdichtheid. 50PLUS wil een betere bewaking van de EU grenzen, maar ook van de Nederlandse grenzen. 50PLUS wil zoveel mogelijk menswaardige opvang in de regio.

Dan nu de integrale migratieagenda van het kabinet.

50PLUS mist de kwantitatieve kant van het verhaal. Hoe omvangrijk is de oneigenlijke migratie? Hoeveel minder oneigenlijke migranten komen straks ons land binnen als gevolg van de maatregelen van het kabinet?
   
Gaat er met de voorgestelde maatregelen straks meer of minder geld naar de Nederlandse asielindustrie?
 
50PLUS is voorstander van betere grensbewaking. Het kabinet gelukkig ook. Zolang de EU-grensbewaking faalt, is een vangnet nodig. Is het kabinet bereid om de Nederlandse binnengrenzen zo nodig beter te bewaken?
  
50PLUS mist maatregelen waardoor Nederland minder aantrekkelijk wordt voor oneigenlijke migranten. Hoe kijkt het kabinet aan tegen de huidige gezinshereniging? Die regeling is in het leven geroepen voor gastarbeiders die een bestaan hadden opgebouwd. Dat kan niet één op één gelden voor oneigenlijke migranten. En, is het een goed idee dat asielzoekers hun eigen onderkomen schoonhouden? Nederlanders doen dat toch ook.
  
Wij zijn sceptisch over de voorgenomen maatregelen om de integratie te bevorderen. Inburgering via betaald werk lukt vaak niet. De verwachting dat Syriërs direct aan de slag konden klopte niet. Tachtig procent zit in de bijstand. Een reflectie op die hoge verwachtingen is zeker op zijn plaats.

Het kabinet wil investeren in campagnes om het draagvlak onder Nederlanders te vergroten. Voor veel Nederlanders is dat volstrekt niet nodig. Het CBS constateerde in maart namelijk nog dat er draagvlak ís voor vluchtelingen. Het lijkt nu net of de Rijksoverheid meer wil dan de Nederlander wil. Dat is merkwaardig. Het geld kan beter besteed worden aan campagnes om oneigenlijke migranten tegen te houden, in combinatie met maatregelen om Nederland onaantrekkelijk te maken.

Tenslotte, de aanpak in de landen van herkomst.

Collega Diks diende een motie in over het terugwinnen van landbouwgrond in de SaHEL. Die werd overgenomen, maar voor zover wij kunnen nagaan nog niet opgepakt. 50PLUS wil er nu weer aandacht voor vragen. Ik weet dat het hoog gegrepen is, maar ik droom dat de SaHEL de SaHEMEL wordt. Een regio met duurzame landbouw, duurzame steden en duurzaam transport met auto’s op zonne-energie. Nieuwe landbouwtechnieken en duurzaam watermanagement om Afrika van voedsel voorzien.

Het geld dat in de EU besteed wordt aan ontwikkelingssamenwerking bedraagt grofweg 75 miljard per jaar. De kosten van de EU-asielketen gaan richting 30 miljard per jaar. Dat laatste is voldoende om tien miljoen gezinnen van een Afrikaans middenklasse-inkomen te voorzien. Het geld kan dus daar effectiever besteed worden. Zou het niet mooi zijn als we gefaseerd ombuigen? Dat vraagt wel om heldere keuzes. Niet de asielindustrie verder uitbouwen, maar gefaseerd verminderen. We willen graag voor het reces een rondje maken langs de fracties om daar dieper op in te gaan. We spreken de hoop uit dat iedereen daaraan wil meewerken.”

© 13 juni 2018