50PLUS vindt dat er voldoende aanleiding is om de normen voor luchtkwaliteit verder aan te scherpen.

► De volledige inbreng van Corrie van Brenk bij het dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad inzake de luchtkwaliteit met staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) 

“Het is een verdachte stof, maar er is geen aanleiding om te denken dat het nu consequenties heeft op de gezondheid van mensen. Dan lopen we vooruit op de feiten. Er is geen acuut gevaar.’
Dat zei een Schiphol-topman recentelijk desgevraagd over ultrafijnstof. Hij wil onderzoek van het RIVM naar (ultra-)fijnstof afwachten en tot die tijd gewoon doorgaan met groeien.

Voor het gemak wordt vergeten dat de Gezondheidsraad in haar rapport over luchtkwaliteit erop wijst dat alle signalen de andere kant op wijzen, en spreekt van bewezen en waarschijnlijk oorzakelijke verbanden. Ook het RIVM stelt iets soortgelijks in het rapport dat gisteren verscheen. Opnieuw, voorzitter, lijken economische belangen zonder zorgvuldige afweging voor de gezondheidsvraag te gaan. Dat is zorgwekkend.

De GR constateert dat de luchtkwaliteit in NL de afgelopen decennia wel is verbeterd en hier en daar zelfs aan Europese normen voldoet. Daartegenover stelt zij dat luchtkwaliteit na roken één van de grootste veroorzakers is van ziektelast en tot vroegtijdige sterfte kan leiden. Jaarlijks sterven er 12.000 mensen aan de gevolgen van luchtverontreiniging.

De gezondheidskundige normen liggen echter hoger dan de Europese normen. Sterker nog, zelfs bij concentraties onder deze waarden van de WHO kan fijnstof, en luchtkwaliteit in het algemeen, een slechte invloed hebben op de gezondheid. En daar mogen we ons met elkaar best wat meer van aantrekken. De regering voorop.
Bij de Europese normen worden immers ook politieke en economische argumenten betrokken. Dat betekent dus niet per definitie dat met Europese normen de gezondheid voldoende wordt beschermd. Is de staatssecretaris bereid in Europees verband te pleiten voor verdere aanscherping van de normen tot gelijk aan de normen die de WHO voorstelt?

De GR meldt ook dat circa de helft van de luchtverontreiniging vanuit het buitenland komt. Nu weten we dat de staatssecretaris druk doende is met het Schone Lucht Akkoord. Mooi! De staatssecretaris is op Europees vlak in overleg, en geeft zelf aan dat daar gezondheid niet altijd centraal staat. 50PLUS hoort graag van de staatssecretaris of dat wel haar uitgangspunt is. En gaat zij meer aandacht besteden aan effectiviteit en coördinatie van de verschillende maatregelen?

Maar 50PLUS denkt ook aan de luchtvaart. De minister van I&W heeft recent nota bene hier in de TK gezegd dat uitstoot de komende jaren “natuurlijk” zal toenemen rondom Lelystad Airport. Er moet immers gegroeid worden naar 45.000 vluchten. Het is eigenlijk verbijsterend dat de overheid deze toename van de uitstoot kennelijk als vaststaand feit accepteert en bijbehorende risico’s maar op de koop toeneemt. Het is maar welke keuze je maakt.

Waarom houdt de overheid vast aan haar ‘eigen’ onderzoek naar fijnstof (dat pas in 2021 gereed is!) terwijl er al zoveel meer bekend is? Brengt zij hiermee niet de Nederlandse luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van haar burgers in gevaar? Graag reactie.

Hoe dan ook moedigen wij de staatssecretaris aan ambitieuze doelen te stellen. Laten we zorgen dat we koploper zijn en blijven met onze luchtkwaliteit!”

© 14 juni 2018