50PLUS bepleit een voortrekkersrol van Nederland bij de reductie van het gebruik van single-use plastics. Daarnaast pleit 50PLUS voor een Europees toetsingskader voor materialen en chemicaliën in contact met drinkwater. Bovendien willen we graag dat drinkwater een eigen status krijgt binnen de REACH-verordening.

► De inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat ter voorbereiding van de Europese Milieuraad die op 25 juni 2018 in Luxemburg wordt gehouden. Debat in aanwezigheid van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat.

Circulaire economie: EU-richtlijn ter vermindering van plastics in het milieu

Tot onze vreugde lanceerde de Europese Commissie een voorstel tot een richtlijn ter vermindering van niet-recyclebaar plastic in het milieu. Hard nodig! Goed ook om te horen dat Nederland zich achter de Raadsconclusies over het pakket schaart. Veel lidstaten hebben in lijn hiermee al initiatieven genomen om gebruik van single-use plastics aan banden te leggen. Geen wattenstaafjes meer of geen plastic borden. 50PLUS vraagt de staatssecretaris wat zij, vooruitlopend op de richtlijn, gaat ondernemen in Nederland. Ook in het kader van de transitieagenda’s circulaire economie. Zijn dergelijke maatregelen ook hier voorzien? Is zij met 50PLUS van mening dat Nederland een voortrekkersrol zou moeten vervullen?

Herziening van de Drinkwaterrichtlijn

De Europese Commissie heeft een herziening van de Drinkwaterrichtlijn gepubliceerd. 50PLUS kan zich grotendeels vinden in de inzet van de regering. Toch willen wij nogmaals aandacht vragen voor het schrappen van artikel 10, betreffende voorschriften voor materialen en chemicaliën in contact met drinkwater. De EC wil dat er geharmoniseerde voorschriften in de Bouwproductenverordening moeten worden opgenomen, maar naar de mening van 50PLUS hoort dit hier niet thuis. Drinkwaterveiligheid en –kwaliteit is dermate belangrijk dat geharmoniseerde voorschriften in de Drinkwaterrichtlijn thuishoren. Op dit moment bestaat er nog niet eens een Europees toetsingskader, maar dat is wel wenselijk. Wij sporen de staatssecretaris extra aan zich hard te maken voor behoud van artikel 10 en de uitbouw naar een Europees toetsingskader. Graag reactie.

REACH

Ook inzake REACH steunt 50PLUS grotendeels de inzet van de staatssecretaris. Al eerder heeft 50PLUS het er met haar over gehad: in de Europese chemische-stoffenverordening REACH is drinkwater niet expliciet opgenomen. En dat terwijl de volksgezondheid in het geding kan zijn bij verontreiniging van het drinkwater met dergelijke stoffen. En dat stopt immers niet bij de grens. Hoe staat de staatssecretaris tegenover deze kwestie? Is zij bereid in Europees verband te pleiten voor het toevoegen van een artikel over drinkwater aan REACH? (NB: hierover kunnen we een motie overwegen. In dat geval moeten we al bij de RvW van dinsdag een vooraankondiging doen voor een eventueel VAO)

Niet expliciet op de agenda, maar wel relevant voor REACH is het volgende. In Duitsland heeft de UBA (Umwelt BundesAmt) een voorstel gedaan om stoffen eerder aan te kunnen merken als zeer zorgwekkende stof. De staatssecretaris heeft in een eerder AO (waar 50PLUS niet bij was) gezegd dit te ondersteunen en het RIVM denkt actief mee. Deze zomer zou er een proefdossier volgen. Kan de staatssecretaris ons bijpraten? En is zij bereid een poging te doen steun te vergaren voor dit initiatief?

Schone lucht

Wij ondersteunen staatssecretaris Van Veldhoven om de eisen ten aanzien van de CO2-normen aan te scherpen. Wij vertrouwen erop dat de staatssecretaris zich in zal zetten om gezondheidsrisico’s en het belang van schone lucht echt op de voorgrond te stellen. U kent het rapport van de Gezondheidsraad dat aangeeft dat we jaarlijks 14.000 doden hebben in Nederland door luchtverontreiniging. Hoe beoordeelt de staatssecretaris in dit licht het derde mobiliteitspakket en met name het voorstel over CO2-emissies voor vrachtwagens?

© 19 juni 2018