50PLUS wil dat het kabinet vasthoudt aan zijn kritiek op het voorstel voor een nieuw Meerjarig Financieel Kader, de begroting van de Europese Unie.

50PLUS wil dat het kabinet geen duimbreed wijkt in het eerder ingenomen standpunt over het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe begroting voor de Europese Unie; het Meerjarig Financieel Kader. Dat zei Kamerlid Martin van Rooijen in een debat met minister Blok van Buitenlandse Zaken. Het kabinet heeft grote bezwaren tegen dat voorstel, zowel wat het totaalbedrag van de begroting betreft als de besteding van de middelen. 50PLUS steunt het kabinetsstandpunt, maar verwacht wel dat de premier hieraan vasthoudt als er eind juni tijdens een Europese Top over wordt gesproken. 

► De volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen:

“Over het Meerjarig Financieel Kader: het valt 50PLUS op dat in de geannoteerde agenda wat slagen om de arm worden gehouden als het gaat om wat daarover eind juni zal worden beslist. Ik citeer: ‘naar verwachting zal de nadruk daarbij liggen op het proces’. Waarom die vaagheid, zo vraag ik de minister? Kunnen we er op rekenen dat Nederland in dit stadium nog geen duimbreed wijkt van de in de brief van 1 juni opgenomen zeer duidelijke standpunten? Gaat de minister-president naar de Raad met hetzelfde standpunt als hij op 13 juni in het Europees Parlement aangaf? En hoe zit het met het proces van besluitvorming over het MFK? Ligt er in de raad van 28 en 29 juni een concrete planning voor, en zo ja, hoe ziet die er uit? Blijft het kabinet van mening dat de inhoud leidend blijft en we ons niet door de commissie onder druk laten zetten om het hele proces van besluitvorming nog voor de verkiezingen van het Europees Parlement in mei volgend jaar erdoor te jassen? 

Voorzitter, dan het onderwerp uitbreiding van de Europese Unie. Het standpunt van 50PLUS daarin is duidelijk, zoals blijkt uit de twee moties die we op 16 mei samen met de SP hebben ingediend. Opschorten van de onderhandelingen met Servië en Montenegro en op dit moment niet beginnen met de onderhandelingen met Albanië en Macedonië. Dat laatste ligt nu voor bij de Europese Raad eind juni, Ik hoor graag van de minister klip en klaar of het kabinet van plan is om daar JA te zeggen tegen het starten van de toetredingsgesprekken met die twee landen.  

Als dat het geval is, wil ik van de minister een stevige onderbouwing horen die verder gaat dat dat er in Albanië op belangrijke terreinen ‘enige vooruitgang’ is geboekt en dat het na het aantreden van een hervormingsgezinde regering in Macedonië daar een stuk beter gaat. Voorzitter; die regering zit er nog geen jaar. Zullen we eerst eens even afwachten hoe bestendig die hervormingsgezindheid wel is?  En of we straks echt met Noord-Macedonië te maken hebben, als alle laatste obstakels voor het gebruik van die naam zijn verdwenen. Bovendien rijst de vraag waarom de Europese Commissie er steeds voor kiest om landen in groepjes binnen te laten. Heet de minister ene idee over wat daarvoor de reden kan zijn?

Een steeds terugkerend argument om de landen van de westelijke Balkan de Europese Unie binnen te halen, is dat ze anders onder de invloedssfeer van Rusland of China dreigen te komen. Ik vraag de minister: wat hebben zij de  landen in de westelijke Balkan te bieden? Wat zij zouden kunnen, kunnen wij ook. Samenwerking, ondersteuning, advisering, investeringen. Daar hebben we helemaal geen formeel lidmaatschap van de Europese Unie voor nodig. We steunen Alle landen in de westelijke Balkan krijgen nu al jarenlang pre-accessiegelden. De fractie van 50PLUS blijft op het standpunt staan dat de Europese Unie eerst intern orde op zaken moet stellen, alvorens onomkeerbare stappen te zetten naar verdere uitbreiding.

In dat verband komt bij mijn fractie ook de vraag op waarom we met elkaar wel akkoord kunnen gaan om de onderhandelingen met Turkije stop te zetten. Daar is toch ook sprake van toenemende Russische invloed? Ik wil absoluut niet pleiten voor een welwillender houding tegenover Turkije, maar ik hoor graag van de minister hoe hij met een geopolitieke blik naar die verhouding kijkt. 

Voorzitter, citeren uit toespraken van de minister-president is niet mijn gewoonte. Maar wat hij op 13 juni in Straatsburg zei, kan de fractie van 50PLUS wel delen.  Hij zei daar dat de Europese Unie moet luisteren naar wat de inwoners van de lidstaten van de Unie verwachten. En vooral; wat ze niet van de Unie verwachten. En daar moet de Unie naar handelen, aldus de premier. Prima standpunt! Ik heb nog geen informatie gezien, waaruit duidelijk blijkt dat de inwoners van de lidstaten in meerderheid achter verdere uitbreiding staan. Dus laten we daar dan naar handelen.”  

© 21 juni 2018