50PLUS neemt signalen over risico’s in de vliegveiligheid zeer serieus. We moeten stoppen met ‘eerst doen, daarna pas maatregelen nemen’.

Foto: Aureliy Movila FreeImages

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft een kritisch rapport uitgebracht en daar heeft minister Van Nieuwenhuizen twee organisaties op laten reageren. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en luchtadviesbureau To70 zeggen dat uitbreiding kan, met 10 procent onder voorwaarden

► Inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het algemeen overleg Vliegveiligheid met minister Van Nieuwenhuizen:

“De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateert dat op Schiphol een patroon zichtbaar is dat de betrokken partijen eerst nieuwe veiligheidsrisico’s accepteren en vervolgens maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor de veiligheid te beperken. Die aanpak moet doorbroken worden. Veiligheid speelt naar het oordeel van de Onderzoeksraad in het huidige debat over de groei van Schiphol een ondergeschikte rol, waardoor het belang van veiligheid onvoldoende wordt afgewogen tegen de andere belangen die met de luchthaven zijn gemoeid.

Kan de minister puntsgewijs aangeven hoe het staat met de opvolging van de aanbevelingen van het OVV-rapport? Op welke wijze worden deze meegenomen in de veiligheidsplannen en de luchtvaartnota?

Veiligheid krijgt een centrale plaats in de nieuwe luchtvaartnota. En bij de actualisatie van het State Safety Programme en het opstellen van de Strategische Veiligheidsvisie wordt mijn motie over integrale veiligheid in het vliegverkeer betrokken. Dat is mooi! In het vorige debat vroeg 50PLUS ook al of het uitgangspunt is dat risico’s worden voorkomen in plaats van gemitigeerd.
 
De Roadmap Safety Improvement zou voor de zomer komen, maar wordt nu in oktober verwacht. Vanwaar dit uitstel?

Binnen de luchtvaartsector is gestart met de ontwikkeling van een Integraal Safety Management System (ISMS), waarbij op strategisch en operationeel niveau met elkaar wordt samengewerkt en gezamenlijke veiligheidsdoelen worden gesteld. Ligt de ontwikkeling van ISMS goed op schema? Zorgelijk vindt 50PLUS de reactie van VNV, de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers die aangeeft dat de veiligheid hierdoor niet vergroot wordt maar als doel heeft de vliegveiligheid te verbeteren zonder de kosten te laten toenemen, een keuze voor voldoende veilig in plaats van zo veilig mogelijk. Groei en kosten lijken leidend te worden binnen ISMS in plaats van de veiligheid op de luchthaven. Kan de minister hierop reflecteren?

VNV heeft in reactie op het OVV rapport een aantal verbeteringen gedaan, ik zou graag van de minister op de punten een reactie krijgen:
. Bepaal een aanvaardbare en integrale veiligheidsnorm
. ontwikkel een integraal veiligheidsmanagement op Schiphol
. verlaag het aantal baanwisselingen per dag
. investeer in capaciteit en expertise van de inspectie
. verminder het oversteken van actieve banen door taxibanen om de kop van de baan
. gebruik technische hulpmiddelen als vangnet
. reduceer hot spots (plekken met hogere risico’s)
. hanteer one runway, one frequency, one language
. werk volgens standaardprocedures
 
Wat gaat de minister doen met de vier aanbevelingen van To70 naar aanleiding van het OVV rapport?

De NLR beschrijft negen categorieën waarvoor geldt dat de groei van Schiphol van invloed is op de ongevalskans per vliegbeweging, en waarvoor dus beheersmaatregelen nodig zijn die de effecten van de groei wegnemen. Wil de minister ingaan op deze punten

Zijn er, om de veiligheidssituatie te verbeteren, ook kortetermijnmaatregelen te nemen? Hoe staat het met het aantal incidenten in de eerste helft van 2018? En is de veiligheid absoluut geborgd tijdens de verbouwing van de verkeerstoren op Schiphol?

De FNV vraagt aandacht voor met name grond afhandeling, risico’s bij vliegtuigopstelplaatsen is gecompliceerd. Veel verschillende afhandelaren zorgen voor veel drukte en door grote hoeveelheid materieel en gebrek aan ruimte kunnen richtlijnen niet altijd gerespecteerd worden. Men gaat shortcuts bedenken. Kijk daar gaat het natuurlijk mis. Zorgvuldigheid, veiligheid is nodig. Kwaliteit moet hier voorop staan in plaats van aanbestedingen die geld centraal stellen. Veiligheid is prioriteit nummer 1, goedkoop kan anders duurkoop zijn. Hoe ziet de minister dit?

50PLUS vraagt of we nu geleerd en geluisterd hebben naar de OVV, houden we nu op met eerst nieuwe veiligheidsrisico’s accepteren en vervolgens maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor de veiligheid te beperken? Ik wil een glashelder antwoord van de minister hierover.”

© 3 juli 2018