50PLUS vreest dat er straks én geen verzorgingshuis én geen verpleeghuis beschikbaar is voor ouderen.  

Senioren bij de dagbesteding in een verzorgingshuis - Foto: Ann (Flickr)

Tussen nu en 2030 moet de verpleeghuiszorg 35.000 mensen extra opnemen. “Worden nu de juiste maatregelen genomen om die grote groep op lange termijn op te vangen?”, vroeg Kamerlid Simon Geleijnse aan minister De Jonge. “50PLUS vreest dat er anders straks én geen verzorgingshuis én geen verpleeghuis beschikbaar is voor ouderen.”

Te lange wachttijden

De wachttijden voor verpleeghuiszorg zijn op dit moment veel te lang. 50PLUS wil graag weten wat de verwachtingen zijn qua wachttijden voor het komende jaar. “Heeft de minister een beeld van het aantal crisisopnamen en het aantal opnamen vanaf de wachtlijst? Is er voldoende zorg en aandacht voor de groep wachtenden, hun familie en mantelzorgers?”, zo vroeg Kamerlid Geleijnse.


De volledige inbreng van Kamerlid Simon Geleijnse bij het algemeen overleg Verpleeghuiszorg met minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

“Twee weken geleden was de minister duidelijk. De 2,1 miljard die bovenop de reguliere budgetten beschikbaar is voor de verpleeghuiszorg staat niet ter discussie. Het geld moet besteed worden volgens het kwaliteitskader en van een plan B, gesuggereerd door de collega van D66, wil deze minister niets weten. Dus moet de verpleeghuiszorg alles op alles zetten om voldoende en geschikt personeel te vinden. Een grote en ingewikkelde uitdaging voor alle verpleeghuizen.

50PLUS wil de minister verzoeken nog eens kritisch te kijken naar de zogenoemde 85 – 15 verdeling waarbij 85% van de extra middelen geïnvesteerd moet worden in extra personeel.
Is de minister bereid om vanaf 2020 een andere verdeling toe te passen? Maakt de krapte op de arbeidsmarkt het niet noodzakelijk om de vaste verdeling meer los te laten en ook te investeren in huidig personeel?

De minister spreekt toch niet voor niets over een ‘richtsnoer’ - in zijn brief van 15 oktober – waarvan lokaal kan worden afgeweken. Maar er zijn signalen dat zorgkantoren bijzonder spaarzaam omgaan met het ‘gemotiveerd afwijken’. Verder ervaren zorgorganisaties ook behoorlijk veel belemmeringen bij de werkwijze van het kwaliteitsbudget.
Graag een uitgebreide reactie en een antwoord op de vraag of hij het met 50PLUS eens is dat er geen geld op de plank mag blijven liggen.

Daarnaast is de vraag of er wel voldoende verpleeghuizen zijn voor alle ouderen die op termijn deze langdurige zorg nodig hebben. In een artikel spreken twee consultants hier hun zorgen over uit.

Tussen nu en 2030 moet de verpleeghuiszorg 35.000 ouderen extra opnemen. Het aantal 80-plussers neemt de komende jaren fors toe en een deel van hen zal immers intensieve zorg nodig hebben binnen de muren van een verpleeghuis. Mogelijk moeten honderden nieuwe verpleeghuizen worden gebouwd.
Is de minister het eens met deze analyse en zijn de verwachte ontwikkelingen goed in beeld en worden daartoe de juiste besluiten en maatregelen genomen? Kunnen ouderen die dat nodig hebben ook op de langere termijn rekenen op de juiste zorg in een verpleeghuis?
Of is er straks én geen verzorgingshuis én geen verpleeghuis beschikbaar voor onze ouderen?

Goed werkgeverschap is van groot belang, waarbij de positie van verpleegkundigen en verzorgenden stevig verankerd moet zijn binnen de organisatie. Dat is lang niet overal het geval, zo bleek onlangs tijdens een indringend gesprek met een verzorgende die bij de 50PLUS-fractie op bezoek was. Welk beeld heeft de minister hierover?

En hoe kijkt de minister aan tegen de nieuwe ‘personeelsnorm voor verpleeghuizen? Is er voldoende aandacht voor de 50plus-medewerkers binnen verpleeghuizen? Worden zij echt meegenomen in alle ontwikkelingen? Of is extra actie vereist? En worden medewerkers voldoende getraind en meegenomen in alle e-health-ontwikkelingen?

Onlangs gaf staatssecretaris  Blokhuis in een interview aan dat hij  preventie een prominentere plek wil geven in het zorgstelsel. In hoeverre ziet de minister nog mogelijkheden om preventie binnen verpleeghuizen, bijvoorbeeld op het gebied van beweging, een nadere impuls te geven? Of wordt er in zijn ogen al genoeg aandacht aan besteed? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ‘bewegen voor ouderen’ in verpleeghuizen in het dagelijks leven geïntegreerd wordt? 50PLUS is benieuwd naar de visie van de minister hierop.

Ziet de minister nog mogelijkheden om eenzaamheid binnen verpleeghuizen meer aandacht te geven? Is het beter aansluiten van het programma ‘Een tegen eenzaamheid’ bij de verpleeghuiszorg een optie?

Uit de monitor 2018 blijkt dat het aantal mantelzorgers dat vindt dat de zorginstelling van hun naaste onvoldoende activiteiten organiseert is gestegen ten opzichte van 2016. Hoe rijmt de minister dit met de eerder uitgesproken ambitie?

50PLUS ontvangt signalen dat de wachttijd voor opname in een verpleeghuis soms ongelooflijk lang is. Soms te lang. Een ronde langs verschillende instellingen leert dat de wachttijden soms wel kunnen oplopen tot ruim een jaar. En ook het Zorginstituut constateert een overschrijding van de treeknormen.

Welke verwachtingen heeft deze minister qua wachttijden het komende jaar? Heeft de minister een beeld van het aantal crisis-opnamen en het aantal opnamen vanaf de wachtlijst? Is er voldoende zorg en aandacht voor de groep wachtenden, hun familie en mantelzorgers?”

© 20 februari 2019