Zzp’ers lopen van alle werkenden het meeste risico op armoede. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. 50PLUS wil daarom dat er voor hen een verplichte collectieve verzekering voor arbeidsongeschiktheid komt, waarvoor niemand uitgesloten wordt.

Verzekering - Beeld: Mohamed Hassan (Pixabay)

Oudere zzp’ers worden uitgesloten van een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering. Om dat aan de kaak te stellen vroeg Kamerlid Corrie van Brenk een debat hierover in de Tweede Kamer aan. Besloten werd het debat breder te trekken en ook met elkaar van gedachten te wisselen over de gehele problematiek van kwetsbare en gedupeerde zzp’ers.

Positie zzp’er versterken

Corrie van Brenk gaf bij het debat aan dat verantwoordelijk minister Koolmees nu echt moet voortmaken met het brede pakket van maatregelen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en de positie van zzp’ers te versterken. “Er moet met name gekeken worden naar verbetering van hun onderhandelingsmacht als collectief”, zei het Kamerlid van 50PLUS.

Zestigplusser is te groot risico

Er moet een verplichte collectieve verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden komen, vindt 50PLUS. “Na je zestigste ben je niet meer te verzekeren”, constateert Corrie van Brenk bitter. “Kennelijk ben je dan een te groot risico. En dat wordt geaccepteerd door een minister die iedereen eindeloos wil laten doorwerken!” Corrie diende hierover een motie in (zie onder).

Meeste risico op armoede

50PLUS wil ook een verplichte pensioenvoorziening. “Dat is nodig om maatschappelijk draagvlak voor collectieve voorzieningen te borgen en concurrentie op arbeidsvoorwaarden terug te dringen. Ook moet dit zelfstandigen beter beschermen tegen armoede. Dat is hard nodig. Vandaag maakt het CBS bekend dat van alle werkenden de zzp’ers het meeste risico lopen op armoede. •  


De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat over zzp’ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

“Het aantal werkende armen is sinds 1990 ongeveer verdubbeld. Velen onder hen zijn noodgedwongen zzp’er, zonder collectieve onderhandelingsmacht, met een karig loon, géén arbeidsongeschiktheidsverzekering, en géén pensioenopbouw. Daardoor blijven zij nog steeds voor werkgevers het aanlokkelijke, goedkope alternatief. Vanochtend in de kranten werd duidelijk dat ondanks economische voorspoed het toename van zzp’ers in de armoede gestegen is van 8,1% naar 8,5%. Met meer dan een miljoen zzp’ers praat je over een grote groep mensen in Nederland. Volgens het FD: Een op de vier alleenstaande zzp’ers zit onder de armoedegrens. Hier moet toch wat gebeuren!

Nogmaals vraagt 50PLUS aan de minister: maak snel verder werk van het brede pakket van maatregelen voor zzp’ers. Anders wordt het niets met de Wet arbeidsmarkt in balans, en zal ook het aantal gedwongen zzp’ers alléén maar verder toenemen.

Zoek óók naar mogelijkheden voor zelfstandigen om tegenmacht te organiseren! in dat verband wijs ik op de zeer verstandige beschouwingen van hoogleraar Arbeidsrecht Klara Boonstra. Collega van Weyenberg kaartte dit vraagstuk terecht ook aan bij de behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Voor wat betreft de belangrijke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers heeft de minister tot nu toe helaas niet veel méér gedaan, dan in gesprek gaan met verzekeraars om “keuzegedrag en de verzekeringsgraad te bevorderen”, vooral dus door voorlichting over wat nu mogelijk is. Dat is nuttig, maar niet genoeg.

De minister zegt – en dat spijt ons zeer – géén uitspraak te kunnen doen over een mogelijk verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Want dát onderwerp maakt deel uit van de taakopdracht van de Commissie Regulering werk.

Deze inzet is wat ons betreft té mager! Zo heeft de minister ook oudere zelfstandigen qua uiterste acceptatieleeftijd en eindleeftijd van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, en het mogelijke extra-AOW-gat dat kan ontstaan door onverzekerbaarheid voor arbeidsongeschiktheid, bitter weinig te bieden. Na je 60ste ben je niet meer te verzekeren. Een te groot risico en dat wordt geaccepteerd door een minister die iedereen eindeloos wil laten doorwerken! Dat moet toch nu opgelost worden dat kan toch niet wachten tot den commissie eindelijk eens klaar is met zijn werk!

Volgens 50PLUS is – aanvullend op hiervoor genoemde punten – noodzakelijk dat alle werkenden verplicht collectief verzekerd worden voor arbeidsongeschiktheid én verplicht pensioen opbouwen.

Daarmee versterken wij maatschappelijke solidariteit voor het sociale stelsel, en kan ook – althans deels – de concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen zelfstandigen en werknemers een halt toegeroepen worden. Graag een reflectie hierop van de minister.”

MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in afwachting van het advies van de ‘Commissie regulering van werk’ stappen gezet moeten worden om onzekerheid op de arbeidsmarkt verder terug te dringen en balans terug te brengen;

verzoekt de regering scenario’s uit te werken voor structurele collectieve verzekering van zelfstandigen tegen arbeidsongeschiktheid;

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Brenk

© 5 maart 2019