Militairen gezondheid - Foto: Tomasz Mikolajczyk (Pixabay)50PLUS wil meer duidelijkheid over gezondheidsklachten van militairen die zijn blootgesteld aan stoffen die vrijkwamen bij verbranden van afval in de open lucht, in zogenoemde ‘burnpits’.

In een debat met de bewindslieden van Defensie over defensiepersoneel wees Henk Krol op verschillen in de informatie die minister Bijleveld hierover naar de Kamer heeft gestuurd en de informatie uit een brief van een advocaat die veel mensen met klachten vertegenwoordigt.

Waardering

Henk sprak zijn waardering uit voor de aanvullende maatregelen die Defensie neemt voor (ex)militairen die ziek zijn geworden door het werken met Chroom 6. Maar 50PLUS wil ook dat de minister kijkt naar mogelijkheden om iets te doen voor nabestaanden van slachtoffers die niet meer bij leven zelf een claim hebben kunnen indienen omdat de regeling toen nog niet bestond. “Hoe kun je nu iemand van wie de overleden partner nooit een aanvraag heeft kunnen ondertekenen omdat die mogelijk domweg niet bestond, een uitkering weigeren?”, zo vroeg Henk Krol de bewindspersonen.


Lees hier de volledige inbreng van Henk Krol in het overleg met minister Bijleveld en staatssecretaris Visser van Defensie:

“Ik richt mijn bijdrage allereerst op de problemen rond de slachtoffers van het werken met Chroom 6, een onderwerp dat 50PLUS – net als andere partijen in deze Kamer – al lang bezig houdt. Na het algemeen overleg op 7 november vorig jaar hebben we van de staatssecretaris twee brieven gekregen waarin zij ingaat op de punten die toen aan de orde zijn geweest. 

Ook ligt er een Plan van Aanpak voor de beheersing van Chroom 6 bij Defensie. Dit Plan geeft een overzicht van bestaande en nieuwe maatregelen en de ambities als het gaat om de  risicobeheersing van chroom 6 en alle andere gevaarlijke stoffen. Wat mijn fractie zorgen baart, is dat ongeveer de helft van de  maatregelen achter loopt op de planning, zo gaf het rapport van de Auditdienst Rijk aan. Graag hoor ik wat de actuele stand van zaken is en wat de bewindslieden doen om die achterstand in te lopen..

Het Plan van Aanpak geeft de indruk dat de Defensiemedewerkers die nu en in de toekomst te maken krijgen met Chroom 6, voldoende beschermd zijn. Dat gold niet voor de mensen die in het verleden zijn blootgesteld aan de gevaren van het werken met Chroom 6. In haar brief van 5 maart geeft de staatssecretaris aan welke aanvullende maatregelen zij op dit punt heeft genomen op basis van de wensen die in het AO van 7 november op tafel zijn gelegd.

De fractie van 50PLUS is in grote lijnen positief over die maatregelen. Er is aanvullend onderzoek naar mogelijke uitbreiding van ziekten en aandoeningen die door Chroom 6 kunnen zijn veroorzaakt. Maar mijn fractie blijft het wel een erg armetierige benadering vinden. Wij vrezen dat op die manier veel ziektebeelden buiten de regeling blijven vallen. Is de staatssecretaris bereid te overwegen ook ziektebeelden uit de categorieën 2 en 3 in de regeling op te nemen?

Verder is de vergoeding van kosten uitgebreid en de positie van nabestaanden is beter geregeld. Maar is er nu echt niets te doen voor nabestaanden van slachtoffers die niet meer bij leven zelf een claim hebben kunnen indienen omdat de regeling toen nog niet bestond? Hoe kun je nu iemand van wie de overleden partner nooit een aanvraag heeft kunnen ondertekenen omdat die mogelijk domweg niet bestond, een uitkering weigeren?

Dan nog een vraag over de uitvoering van de regeling. Artikel 11 daarvan gaat over de uitbetaling en daar staat in punt 5 dat belasting en premie op de uitkering voor rekening van het Rijk komen. Maar in punt 6 staat dat als de uitkering voor de werknemer leidt tot aantoonbaar onevenredig nadelige financiële neveneffecten, de Minister van Defensie in redelijkheid een maatwerkvoorziening KAN treffen. Ik vraag de bewindslieden of zij met mij van mening zijn deze KAN-bepaling slecht kan uitpakken voor mensen die als gevolg van het ontvangen van de uitkering allerlei toeslagen kwijtraken. En zo ja, kan deze bepaling dan zo ruimhartig mogelijk worden toegepast. 

Dan is er nu weer een nieuw gezondheidsdossier: de zogenoemde burnpits. In haar brief van 19 februari schrijft de minister dat er nog geen inzicht is in het aantal mensen met klachten en dat ze daarom pas in april besluit over het instellen van een onafhankelijk onderzoek. Wat 50PLUS betreft kan ze dat vandaag besluiten, gezien het bericht dat zich inmiddels 220 militairen en veteranen zich bij het meldpunt van het ministerie hebben gemeld. Ik hoor graag haar reactie.

De minister heeft de Kamer gemeld dat in de Verenigde Staten uitgevoerde onderzoeken geen verhoogd gezondheidsrisico hebben opgeleverd. In een brief die de Kamer ontving  van de heer Van de Nadort, die de belangen van de betrokkenen behartigt, staat het tegenovergestelde en lezen we in de VS al in 2.318 gevallen is vastgesteld dat er een verband is tussen gezondheidsklachten en een dienstverband in Afghanistan of Irak. Graag ook hierop een reactie van de minister. Diezelfde vraag heb ik als het gaat om de kritiek van de heer Van de Nadort en de mensen die hij vertegenwoordigt, op eerder uitgevoerde onderzoeken. 50PLUS begrijpt dat het wellicht nog te vroeg is om al vast te stellen dat hier sprake is van een verzaken van de zorgplicht, zoals bij Chroom 6 wel het geval was. Maar wij gaan er wel vanuit dat de minister en de staatssecretaris in dit dossier wel uiterst zorgvuldig rekening zullen houden met de fouten die bij Chroom 6 zijn gemaakt. Graag een toezegging op dit punt.

En tenslotte: hoe staat het met de CAO? Waarom duren de onderhandelingen zo lang. Laat de Kamer, desnoods vertrouwelijk, weten wat de eventuele problemen zijn.”

© 12 maart 2019