Water - Foto: SXCInbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het algemeen overleg Water met minister Van Nieuwenhuizen.

“In februari diende 50PLUS al een motie in over het debietafhankelijk maken van lozingsvergunningen. Logisch, want als het water lager staat, of de stroomsnelheid minder is, heeft een lozing meer impact dan bij een ‘gemiddelde’ waterstand of stroomsnelheid. In de brief over de beleidstafel droogte lazen we dat de minister, in lijn met de adviezen van deze beleidstafel, een pilot zou opstarten op dit punt. Kan de minister ons daar al meer over vertellen? Wat behelst de pilot, waar, wanneer? Zou deze pilot het begin kunnen zijn van debietafhankelijk maken van vergunningen?

Het verheugt ons dat onze motie over het betrekken van de drinkwatersector bij crisis-overleggen bij droogte is uitgevoerd, dank daarvoor.

Kaderrichtlijn Water
Om de doelen van de KRW te halen, heeft de minister versnellingstafels ingericht. Dat is goed, want er liggen nogal wat uitdagingen voor de kwaliteit van ons drinkwater. Denk daarbij aan medicijnresten, opkomende stoffen en stoffen die vanuit de landbouw in het milieu komen. Kan de minister ons bijpraten over de versnellingstafels? Want daar lees ik niet zozeer over in de brief van 14 juni. Wordt de huidige stand van zaken geëvalueerd? Welke voortgang bestaat er en welke concrete resultaten kunnen we verwachten?

Medicijnresten
Goed dat de EU komt met een strategie tegen medicijnresten in het milieu. Daarbij dank ik ook de Nederlandse Europarlementariër mevrouw Schreijer-Pierik. Een internationale aanpak is ook nodig, want rivieren stoppen niet bij de grens. Het is belangrijk, zo stelt Vewin dat ‘milieugegevens over effecten op water en milieugedrag, zoals afbreekbaarheid, EU-breed openbaar worden gemaakt’. Wat vindt de minister daarvan?

Legionella
Dank voor het onderzoeksrapport van het RIVM inzake legionella bij afvalwaterzuiveringsinstallaties. Fijn dat de minister aan de slag gaat met de aanbevelingen. Wanneer kunnen we de aanvullende onderzoeken verwachten? Want met name voor omwonenden is het natuurlijk van belang dat alle mogelijke maatregelen genomen kunnen worden.

Daarnaast de kwestie legionellapreventie in seniorencomplexen. In haar antwoorden op mijn vragen stelde de minister dat de richtlijnen herzien gingen worden. Op de website van het RIVM is te zien dat van de drie documenten met richtlijnen alleen de risico-indeling recent is herzien. Het draaiboek en het preventiedocument (deel A en C) dateren nog uit 2016. Worden deze ook nog herzien?

Daarnaast blinkt deel B niet uit in helderheid. Maar hoe dan ook, het lijkt erop dat er geen extra maatregelen/richtlijnen bestaan voor seniorenwoningen. Dat is voorbehouden aan instellingen of complexen met zorgwoningcomplexen met bewoners die behoren tot de risicogroep. Het voelt allemaal wat vaag. Ten eerste, een zorgwoning is geen formele categorie woning. Dat maakt zaken al onduidelijk. Ten tweede, seniorencomplexen zijn vaak voormalig verzorgingshuizen, waarbij de zorg is geëxtramuraliseerd. Hierdoor hoefde er ook niet meer voldaan te worden aan allerlei eisen (bijvoorbeeld noodoproepinstallaties) die bij intramurale zorg wel gelden. Deze worden dus niet meer onderhouden, en daardoor hoeven er kennelijk ook geen extra veiligheidsmaatregelen te voorkoming van legionella te worden genomen. Een kip-ei-situatie, want het gaat hier om mensen met dezelfde zorgvraag en –zwaarte. Alleen het label is anders. Mogen we er nu vanuit gaan dat de lijst met prioritaire locaties wordt uitgebreid?

De kwestie koperzilverionisatie
Er lijkt een ontwikkeling dat koperzilverapparatuur als enige oplossing voor legionella wordt gezien. We willen toch niet dat er massaal koper en zilver aan ons water wordt toegevoegd? Dat moet toch anders, wat je er niet instopt hoeft er ook niet uit, graag de visie van de minister.

Verder hebben wij ons gestoord aan de laatste zin in de brief van de minister ‘filters op de douchekoppen plaatsen en deze regelmatig vervangen’. Dan blijft de legionella dus in het hele systeem zitten. Als iets aangepakt moet worden dan moet dat toch aan de bron, aan het begin. Waarom heeft deze minister het niet over UV-C-licht? De oplossing kan toch gezocht worden bij modernere techniek? Zonder enige vervuiling, dat zou uw organisatie toch moeten uitdragen. Is de minister dat met ons eens?

Voortgang blue deal
Afgelopen april is de Blue Deal formeel van start gegaan, na een jaar van voorbereidingen. Er staat veel in de steigers, kan de minister ons hierover bijpraten, eventueel per brief? Kunnen wij jaarlijks een voortgangsverslag krijgen?

Geborgde zetels
De Waterschapverkiezingen zijn achter de rug. 50PLUS is trots, want wij zijn – met 32 50plussers – nu vertegenwoordigd in alle waterschappen. Wij hebben het al eerder aangekaart en blijven dat doen: het systeem met geborgde zetels. De collega’s van GroenLinks en D66 hebben dit ook al geadresseerd. Een deel van de waterschapsbestuurders wordt gewoon niet democratisch verkozen. De minister houdt discussie over dit onderwerp af, wat ons betreft is daar geen enkele reden toe, gaat ze hier actie op ondernemen zodat het bij de volgende verkiezingen eerlijker is.

Vorige week lazen we dat volgens de WHO en Unicef, circa 2,2 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater en sanitair hebben. Als ambassadeur van SDG 6 wil ik gezegd hebben hoe erg ik dit vind. Er ligt nog een hele opgave voor ons allemaal!”

© 20 juni 2019