Bezoek aan Dokters van de WereldInbreng van Kamerlid Simon Geleijnse bij het debat Pakketbeheer met minister Bruins van Medische Zorg:

“Vorige week heeft de commissie VWS op initiatief van 50PLUS een rondetafelgesprek gehad over afbouwmedicatie. Het zorgvuldig afbouwen van het gebruik van verslavende geneesmiddelen is van groot belang voor vele duizenden patiënten. Patiënten, jong en oud, worstelen hier vaak mee. Ik wil duidelijkheid over de vergoeding van afbouwmedicatie door de zorgverzekeraars. Stap uit de vicieuze cirkel en stop met het van het kastje naar de muur sturen.”

Minister Bruins van Medische Zorg liet weten niet bereid te zijn de lijn van zorgverzekeraar DSW – het zo veel mogelijk financieel ondersteunen van patiënten die met hun antidepressiva gaan stoppen – te volgen. Wel gaat het ministerie in gesprek met alle partijen die het multidisciplinair document hebben opgesteld. De bewindsman zei zelf een rondetafelgesprek te gaan organiseren. Ook hij wil toe naar afronding van dit dossier. “Het is een kleine stap in – hopelijk – de goede richting”, oordeelde Kamerlid Simon Geleijnse.

► Meer over het rondetafelgesprek Afbouwmedicatie en het standpunt van 50PLUS: klik hier

“Twee weken geleden heb ik een bezoek gebracht aan de tandartskaravaan van Dokters van de Wereld (foto). Hiermee wordt aandacht gevraagd voor mensen die de tandarts niet kunnen betalen. Met alle gevolgen van dien, zowel sociaal als voor de algehele gezondheid. Ik hoorde daar het schrijnende verhaal van een vrouw van 30 jaar die al haar tanden heeft laten trekken en heeft gekozen voor een prothese, omdat die wel vanuit de basisverzekering wordt vergoed. We zijn benieuwd naar de onderzoeken over de vervolgschade die de minister voor de zomer aan de Kamer zou sturen. 50PLUS blijft zich inzetten om basismondzorg op te nemen in het basispakket.

Hetzelfde geldt voor fysiotherapie en dan in het bijzonder voor mensen met chronische aandoeningen. In 2012 heeft het kabinet bijvoorbeeld fysiotherapie voor zes vormen van reuma uit het basispakket gehaald. Dit heeft voor veel mensen ongewenste gevolgen gehad. Voor fysio- en oefentherapie moest een aanvullende verzekering worden afgesloten. Aanvullende verzekeringen met een steeds lager aantal behandelingen. 50PLUS is overtuigd dat het opnemen van fysiotherapie in het basispakket - voor patiënten met een chronische aandoening - vanuit preventief oogpunt belangrijk is. Overweegt de minister om per 2020 de eerste 20 behandelingen fysiotherapie in het basispakket op te nemen voor aandoeningen die nu al op de zogenoemde chronische lijst staan?

50PLUS heeft, net als andere fracties, veel berichten gekregen over de gewenste vergoeding van de glucosesensor. En we hebben onlangs een petitie hierover in ontvangst genomen. Deze petitie was duidelijk en we staan er zeer sympathiek tegenover. Kortheidshalve twee vragen: wordt de groep patiënten die vanuit het basispakket gebruik kan maken van een glucosemeter vanaf 2020 al uitgebreid? Is daar nog enige kans op? En in hoeverre worden de verschillende glucosemeters door het Zorginstituut bekeken?

Minister Bruins zal het Zorginstituut aanmanen om met een advies te komen zodat de glucosesensor voor 2020 in het basispakket kan worden opgenomen, mits het advies positief is.

Vanaf volgend jaar mogen huisartsen patiënten rechtstreeks doorverwijzen naar een specialist ouderengeneeskunde. De kosten worden vergoed vanuit het basispakket. 50PLUS is hier een voorstander van, maar betreurt het feit dat deze zorg meetelt voor het eigen risico. Dit kan een drempel opwerpen voor patiënten om gebruik te maken van deze zorg. Huisartsenzorg telt immers ook niet mee voor het eigen risico, juist om de toegang laagdrempelig te houden. 50PLUS pleit ervoor om deze zorg – het gaat immers om huisartsenzorg voor specifieke patiëntgroepen - vrij te stellen van het eigen risico. Is de minister bereid dat te overwegen? En kan de minister aangeven hoe hij ervoor gaat zorgen dat het voor patiënten en verwijzers duidelijk wordt hoe en onder welke voorwaarden zij terecht kunnen bij de specialist ouderengeneeskunde?

De minister zei huisartsenzorg speciaal voor ouderen niet te willen vrijstellen van het eigen risico. Kamerlid Simon Geleijnse is daar uiterst teleurgesteld over. 50PLUS zal hierover een motie indienen.

50PLUS is uiteraard verheugd met de gisteren aangenomen motie om de toegezegde medicatiebeoordelingen bij 65 en 75-plussers na te komen en de uitspraak dat medicatiebeoordelingen kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de werking van geneesmiddelen en het verminderen van risico’s van polyfarmacie. Is de minister bereid te stimuleren dat meer zorgverzekeraars ervoor kiezen om die medicatiebeoordeling buiten het eigen risico te houden? Er zijn immers al een aantal verzekeraars die daar voor gekozen hebben.

Minister Bruins antwoordde dat hij medicatiebeoordeling buiten het eigen risico niet gaat afdwingen, noch gaat stimuleren.

Deze week werd bekend dat vaccinaties tegen pneumokokken aangeboden gaan worden aan 60-plussers. 50PLUS strijdt hier al jaren voor. Jaarlijks komen er namelijk duizenden ouderen in het ziekenhuis terecht met een pneumokokkenlongontsteking en die kan fataal verlopen. 50PLUS is bijzonder verheugd over deze toezegging!

© 26 juni 2019