Huisarts - Beeld: TukTukDesign (Pixabay)50PLUS wil dat huisartsen de mogelijkheid krijgen om consulten van 15 minuten in te zetten in plaats van consulten van 10 minuten.

50PLUS wil dat huisartsen de mogelijkheid krijgen om 15-minutenconsulten in te zetten in plaats van consulten van 10 minuten. Dat levert grote winst op voor zowel de patiënt als voor de huisarts en het bespaart zorgkosten. “Consulten van 15 minuten zijn een groot succes”, zei Kamerlid Léonie Sazias in een debat met minister Bruins van Medische Zorg. “Er wordt beduidend minder doorverwezen naar de tweede lijn en er worden veel minder medicijnen voorgeschreven. En de huisarts heeft meer werkplezier en ervaart een lagere werkdruk. Dat is grote winst!”

Preventie

Er is nog te weinig aandacht voor preventie in de eerstelijnszorg, stelde Léonie vast. Eerstelijnszorg is alle zorg die direct toegankelijk is voor de patiënt, zoals huisartsen, maatschappelijk werk en spoedeisende hulp in ziekenhuizen. “Hoe betrekt de minister dat in zijn beleid? Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat er per regio een duidelijk overzicht is van het lokale beweegaanbod en de mogelijkheden van gecombineerde leefstijlinterventie, en dat huisartsen hiervan op de hoogte zijn?”, vroeg Kamerlid Léonie Sazias aan minister Bruno Bruins.

Gebrek aan huisartsen

Léonie Sazias sprak in het debat ook haar grote zorg uit over het steeds groter wordend tekort aan huisartsen en de toegankelijkheid van de huisartsenzorg door het gebrek aan artsen. •


De volledige inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het algemeen overleg Eerstelijnszorg met minister Bruins van Medische Zorg:  

“50PLUS maakt zich grote zorgen over de toegankelijkheid van de huisartsenzorg door het steeds groter wordende tekort daaraan. In het onderzoek ‘Balans in vraag en aanbod in de huisartsenzorg’ wordt geconcludeerd dat er voor veel arbeidsmarktregio’s in de komende vijf en zeker in de komende tien jaar in toenemende mate knelpunten te verwachten zijn. Door een groeiende zorgvraag èn een achterblijvend aanbod in de huisartsenzorg. Maar ook dat de knelpunten in elke regio een eigen probeemconstellatie hebben.

Bij de oplossingsrichtingen die de minister biedt in zijn plan van aanpak dat samen met de Landelijke Huisartsenvereniging is gemaakt staat onder andere te lezen dat u huisartsen wil dwingen om zich ergens te vestigen. Mijn vraag is hoe de minister dat wil gaan doen? Welke dwangmaatregelen stelt hij zich voor?

Het valt op dat er weinig aandacht voor preventie is. De staatssecretaris van VWS doet daar juist heel erg zijn best voor. In hoeverre betrekt de minister preventie in z’n eigen beleid?

Voorbeelden van preventieve maatregelen die een huisarts kan nemen is het doorverwijzen naar gecombineerde leefstijlinterventie, maar ook diverse programma’s die gericht zijn op bewegen. 50PLUS wil graag van de minister weten of hij er zicht op heeft hoe dit in de praktijk door o.a. huisartsen wordt opgepakt. Wordt van deze mogelijkheden al voldoende gebruik gemaakt?

Uit het RIVM-rapport ‘Meer bewegen: doorverwijzing naar activiteiten door eerstelijnszorgverleners’ blijkt dat huisartsen nog onvoldoende zicht hebben op alle mogelijkheden die er zijn om hun patiënten door te verwijzen.

Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat er per regio een duidelijk overzicht is van het lokale beweegaanbod en de mogelijkheden van gecombineerde leefstijlinterventie, en dat huisartsen hiervan op de hoogte zijn?

Een andere belangrijke manier van preventief werken is de tijd die een huisarts aan een patiënt kan geven. De experimenten met consulten van 15 minuten i.p.v. 10 minuten zijn een groot succes. Er wordt beduidend minder doorverwezen naar de tweede lijn en veel minder medicijnen voorgeschreven. Én de huisarts heeft meer werkplezier en ervaart een lagere werkdruk. Dat is grote winst. Maar nu blijkt uit de 'Monitor contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg' van de Nederlandse Zorgautoriteit dat de huisartsen de contracten die zij aangeboden krijgen van zorgverzekeraars als knellend ervaren. In plaats van over de zorg, gaan discussies over tarieven en indexering. Zo worden huisartsen onvoldoende in staat gesteld om meer tijd voor de patiënt uit te trekken, terwijl dit als doelstelling in het bestuurlijk akkoord voor de huisartsenzorg is vastgelegd. Hoe wil de minister deze averechtse uitwerking gaan oplossen?

Een langer consult, meer aandacht, is een voordeel dat de patiënt ook direct zal merken. Is de minister bereid om dit experiment regulier te maken zodat elke huisarts in Nederland die 15 minuten kan benutten voor een consult ?

Daarnaast constateert de Zorgautoriteit dat de ruimte die de contracten wel bieden om bijvoorbeeld aanvullend personeel aan te bieden nog niet maximaal wordt benut. Hoe wil de minister dit gaan stimuleren?

De organisatie van het eerstelijnsverblijf gaat gelukkig steeds beter. 50PLUS krijgt helaas nog wel signalen uit de praktijk dat er nog te weinig eerstelijnsbedden beschikbaar zijn. Heeft de minister hier zicht op?

Tot slot graag aandacht voor de veel te lage tarieven in de eerste lijn zoals de kraamzorg, fysiotherapie en anderen. Deze mensen zijn zo belangrijk voor ons, zij moeten beter en eerlijker gewaardeerd worden.  Wil de minister dit als urgent beschouwen en dit zo snel mogelijk oppakken?”

© 3 juli 2019