Windenergie - Foto Logga Wiggler (Pixabay)Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor het klimaatbeleid en voor de kosten hiervan voor de burger? Deze vragen stelde 50PLUS aan de orde in het schriftelijk overleg Klimaat en energie.

50PLUS vraagt zich af wat de huidige situatie van ‘intelligente lockdown’ voor consequenties heeft voor het klimaatbeleid. Er stond en staat immers nogal wat op stapel. Welke concrete gevolgen zijn er? Wat wordt er uitgesteld, afgeblazen, gaat door of verandert er in het beleid?

Haalbaar en betaalbaar
In het schriftelijk overleg – vanwege de coronadreiging ter vervanging van commissievergaderingen in de Tweede Kamer – informeert 50PLUS ook naar de voortgang van het project dat de netcapaciteit voor de transport van elektriciteit moet versterken. Volgens planning had dat al in de steigers moeten staan. 50PLUS wil ook weten wat de stand van zaken is van verlaging van de ODE. Voor 50PLUS blijft steeds het uitgangspunt: het moet haalbaar en betaalbaar zijn!


De inbreng van 50PLUS bij het schriftelijk overleg Klimaat en energie:


De leden van de fractie van 50PLUS stellen graag enkele onderwerpen inzake klimaat en energie aan de orde.

Als eerste een vraag die onvermijdelijk is in de situatie waar wij ons bevinden. Op welke wijze beïnvloedt de huidige situatie van ‘intelligente lockdown’ de voortgang van de klimaatmaatregelen? Inmiddels is via de media duidelijk geworden dat de regering om deze reden extra plannen die vanwege Urgenda genomen moesten worden heeft uitgesteld. Maar klopt de berichtgeving dat de ministerraad het Urgendapakket inmiddels al wel heeft goedgekeurd?

Dat de volksgezondheid op dit moment de acute aandacht vraagt, lijkt 50PLUS duidelijk en terecht. Maar deze crisis is relatief kort geleden begonnen, slechts enkele weken geleden. Je mag dus verwachten dat er op zijn minst gebrainstormd was, maar eigenlijk dat er plannen bedacht en ontwikkeld waren. Kan de minister daar iets over zeggen? Zijn er nog meer klimaatmaatregelen die worden uitgesteld of aangepast, vanwege de huidige situatie? Worden er bijvoorbeeld investeringen opgeschort, of misschien wel afgeblazen? Wat zijn de gevolgen voor de Europese Green Deal?

We zitten immers in een unieke situatie. Welke informatie geven de noodzakelijke maatregelen en gebeurtenissen in het kader van de coronacrisis ons over de effectiviteit en uitvoering van klimaatmaatregelen? En welke invloed hebben deze op het klimaat? Wat leren wij hiervan? Zijn er ook blijvende gevolgen van de huidige beperkingen?

Dan de netcapaciteit. Al eerder is toegezegd dat de minister met een plan van aanpak zou komen voor wat betreft dit onderwerp. Dat zou al eind 2019 zijn, maar uiteindelijk in het eerste kwartaal van 2020. We hebben echter nog niets gezien. Dat er in de huidige situatie vertraging zou optreden zouden wij ons kunnen voorstellen. Maar het plan had er al lang moeten zijn. Graag een toelichting: Wanneer komt dit plan, waarom heeft het zo lang geduurd en welke invloed heeft de huidige situatie op de voortgang? En een andere vraag: welke effecten heeft thuiswerken op de (spreiding van) de belasting van het energienetwerk; en op het verbruik an sich?

We hebben vernomen dat het kabinet momenteel de vormgeving van het uitstel van de heffing van energiebelasting en/of Opslag Duurzame Energie samen met de energieleveranciers onderzoekt. Uitstel van betaling van ODE en energiebelasting zou tot minder schade aan de liquiditeitspositie van bedrijven kunnen leiden. Kan de minister hier al meer over vertellen? Zou dit ook invloed kunnen hebben op de verlaging van de ODE voor particulieren? Kan de minister garanderen dat dit in elk geval in stand blijft?

De verwachting was voor de crisis al dat door leveringstarieven, nettarieven én door toenemende elektrificatie de energierekening zal stijgen. Ondanks de procentuele daling van het gehalte aan energiebelastingen. Voor velen zal dit, zeker na dit gebeuren, zwaar zijn. Ons mantra is altijd geweest: haalbaar en betaalbaar. Hoe houden we dat zo?

Wat betreft de afbouw van de salderingsregeling: kan de regering nader specificeren op welke cijfers de berekeningen van Milieu Centraal inzake de terugverdientijd van zonnepanelen is gebaseerd? Wij horen namelijk ook andere geluiden. Graag een reactie van de minister.

© 2 april 2020