Water - Beeld: PixabayHet is belangrijk dat de digitale veiligheid van Waternet, zowel wat betreft waterveiligheid als de bescherming van cliëntgegevens, op orde komt, stelt Kamerlid Corrie van Brenk. Ook moeten er eindelijk stappen gemaakt worden in het terugdringen van de hoeveelheid medicijnresten in het afvalwater. 

Vanwege haar beperkte spreektijd en de vele belangrijke onderwerpen stelde fractievoorzitter Corrie van Brenk zoveel mogelijk vragen tijdens haar spreektijd bij het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer. De kwestie van de beveiliging van Waternet, of beter gezegd de vele gebreken daarin, was een belangrijk onderdeel. “Wat gaat de minister doen om de situatie te verbeteren?”, vroeg Corrie. Ze stelde ook vragen over de grote hoeveelheid medicijnresten in het afvalwater en hoe nu eindelijk verbetering te boeken daarmee. Ook waren er vragen over legionella, Sluiskil, de Kaderrichtlijn Water en over de geborgde zetels in Waterschappen.

De volledige inbreng van fractievoorzitter Corrie van Brenk bij het wetgevingsoverleg Water met minister Van Nieuwenhuizen Infrastructuur & Waterstaat:

“In verband met tijdgebrek volsta ik met uitsluitend vragen te stellen aan de minister:

De kwestie Waternet
- Nogmaals: vindt de minister op basis van de huidige gegevens het management van Waternet capabel voor zijn taak?
- Waarom stelt de ILT geen aanwijzingen te hebben dat drinkwaterlevering in gevaar zou kunnen komen?
- Zijn er gevaren voor de overige waterinfrastructuur?
- Welke acties worden er genomen op het gebied van bescherming van klantgegevens bij Waternet?
- Graag een beschouwing van de voortgang van de acties op het gebied van cyber security; bij vitale waterwerken en bij andere waterbedrijven!
- Wanneer is het ILT-onderzoek afgerond?
- Wat is de reden dat het ILT bij voorbaat al geen risico’s ziet voor de drinkwaterlevering?
- Is de minister het eens met 50PLUS dat een ernstig veiligheidsincident in een vitale sector, en zo kun je dit toch wel zien, altijd gemeld moet worden bij de NCSC?
- Heeft het ministerie dit incident inmiddels gemeld bij de NCSC, naar aanleiding van de Waternet-artikelen? Is de NCSC alsnog op de hoogte gesteld?
- Het ILT-onderzoek richt zich op de vitale processen. Welke aandacht is er voor de veiligheid van de gegevens van de 1,3 miljoen klanten?
- Wij herhalen: ruim 13.000 openstaande poorten, 11 kwetsbaarheden, waarvan 5 kritiek. Vindt de minister dat ook onacceptabel?
- De huidige zuiveringsheffing is niet fair vormgegeven, zowel voor huishoudens als voor bedrijven. Bij huishouden word je voor 1 of 3 eenheden aangeslagen, iets wat in werkelijkheid vaak scheef uitpakt. Onze motie hierover kon rekenen op een Kamermeerderheid. Wettelijk is het mogelijk om gericht te heffen, dat kan per verordening geregeld worden, maar het gebeurt niet! Kan de minister daar een reactie op geven?
- Ook voor bedrijven gaan de verhoudingen scheef. Er wordt vaak aangeslagen op verbruik, en niet op vervuiling. Wie water bespaart maar veel vervuilt, betaalt minder dan een bedrijf dat relatief veel water gebruikt maar weinig vervuilt. De vervuiler betaalt, vindt de minister dat ook in dit verband? Wat gaat zij doen om dit te verbeteren?

Medicijnresten
- Is de minister het met ons eens dat het nieuwe cijfer van 190 ton medicijnresten in het afvalwater, i.p.v. 140 ton, schrikbarend hoog is? Graag met toelichting.
- Kan de minister een voortgang geven van het programma Medicijnresten uit water en de Green Deal inzake medicijnafval en de effecten hiervan, ook in het licht van de grotere hoeveelheid medicijnresten?
- Bent u bereid om eens in overleg te gaan met de minister van VWS en alle andere betrokken partijen om te bezien of en hoe het mogelijk is onnodig medicijngebruik verder terug te dringen?
- Wat vindt u van het pleidooi van 50PLUS voor meer preventie in de zorg (en het kritisch bezien van medicijngebruik), in relatie tot de waterkwaliteit? Kunt u een update geven?

Sluiskil
- 50PLUS heeft al eerder schriftelijk vragen gesteld over de gang van zaken in Sluiskil. Mensen daar ondervinden schade en wateroverlast door het kanaal Gent-Terneuzen. Bij de gemeente krijgt men geen poot aan de grond en ook Rijkswaterstaat geeft niet thuis. Men heeft zelfs een stichting opgericht en contact proberen te maken met het ministerie. Maar ook daar lukt het niet. Wat gaat deze minister doen?

Indicatieve Niveaus van Ernstige verontreiniging (INEV)
- Is de minister bereid de indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging (INEV) niet vast te stellen voordat de drinkwatersector haar onderzoek naar het grondwater heeft afgerond?

Kaderrichtlijn Water (KRW)
- Bekend is dat het behalen van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water onder druk staan. De Kamer heeft de minister vorig jaar gevraagd regie te nemen. Kan de minister aangeven wat zij heeft gedaan, wat zij doet en welke resultaten nu nog te verwachten zijn?

Voortgang Geborgd Gewogen
- Het orgaan fysieke leefomgeving is namens de minister bezig met een rondgang langs de diverse betrokken partijen inzake het Rapport Geborgd Gewogen, over de geborgde zetels. Graag een update. Wat gaat de minister doen zodra in december het rapport is opgeleverd?”

© 1 december 2020