Flevoland moet voor ouderen een fijne, veilige provincie zijn om in te wonen, te werken en te recreëren.

 • De provincie zorgt voor een gezonde en schone leefomgeving waarbij duurzaamheid centraal staat.
 • Waar economische welvaart in balans is met het welzijn van ouderen.
 • Met goed bereikbare en volwaardige zorg.
 • Waar de provincie in overleg met gemeenten en corporaties zorgt voor voldoende en betaalbare levensloopbestendige woningen.
 • Met een adequaat subsidiefonds voor ouderen die hun huidige woning levensloopbestendig willen maken.
 • Met goede ouderenvoorzieningen in de directe woonomgeving.
 • Een goede balans tussen volwaardig OV en wegeninfrastructuur.
 • Geen verhoging van de provinciale opcenten en in daluren gratis busvervoer voor ouderen.
 • Oudere werklozen worden actief begeleid naar nieuw werk.
 • Energietransitie alleen wanneer deze voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.

 • De leegloop van dorpen baart zorgen. 50PLUS wil alles op alles zetten om deze dorpen vitaal te houden, ook met het oog op de leefbaarheid in de steden. Goede bereikbaarheid is daarbij voor 50PLUS essentieel. Het is te overwegen om inwoners van deze dorpen gebruik te laten maken van openbaar busvervoer, zonder dat zij dit moeten betalen.
 • Verder stimuleert de provincie het behoud van voorzieningen in dorpen, bijvoorbeeld een geldautomaat.
 • Gezondheidszorginstellingen moeten snel en goed bereikbaar zijn, ook met openbaar
  vervoer. Parkeerkosten bij deze instellingen mogen maximaal kostendekkend zijn.
 • Tevens moet de provincie toezien op een goede spreiding van gezondheidszorginstellingen.
 • 50PLUS wil dat op elke plaats in de provincie internet met hoge snelheid beschikbaar is.
 • 50PLUS wil dat de provincie bijdraagt aan het 'vergroenen' van steden. Mede door minstens 1 miljoen extra bomen te planten tussen 2019-2023, verdeeld over de provincies.
 • 50PLUS wil dat de provincie werkgelegenheid op het platteland stimuleert.
 • 50PLUS wil grensoverschrijdende (provinciaal en met buurlanden) samenwerking op het gebied van natuur, economie en toerisme.
 • Voor 50PLUS staat dierenwelzijn hoog in het vaandel. Elke keer moet er een zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen het maximaal aantal dieren ten opzichte van de beschikbare ruimte. Als uiterst middel is het bejagen van dieren toegestaan, goed beheer dient dit echter zoveel mogelijk te voorkomen.
 • 50PLUS wil dat grondeigenaren langs alle akkers zogenaamde 'akkerranden' met kruidenrijk gras aanleggen.
 • Natuur moet je beleven! 50PLUS wil alle natuurgebieden bereikbaar en toegankelijk maken voor iedereen.
 • 50PLUS wenst in 2020 een extra evaluatiemoment van de Natura2000-gebieden, ook in relatie tot de Omgevingswet.
 • 50PLUS wil de grootschalige intensieve veehouderij beperken.

 • De kosten van de energietransitie moeten eerlijk en naar draagkracht worden opgebracht, door bedrijven en inwoners.
 • De provincie moet innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energie(transitie) en duurzaamheid stimuleren. Ook waterstof, geothermie en thorium moeten daarbij aandacht krijgen.
 • 50PLUS wil dat de provincie subsidies beschikbaar stelt - aan particuliere eigenaren voor het verduurzamen van hun woning. De leeftijd van de aanvrager mag geen rol spelen bij het al of niet toekennen van de subsidie.
 • Inwoners van Flevoland moeten kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van het opwekken van duurzame energie. Een deel van de opbrengsten van windmolens en zonneparken moet terugvloeien naar de inwoners van Flevoland om verdere verduurzaming te stimuleren.
 • 50PLUS is voorstander van het toepassen van windenergie maar overlast van windmolens voor inwoners als slagschaduw, licht- en horizonvervuiling moet worden tegengegaan. Wij hebben al het grootste aantal windmolens per inwoner en per km2 in Nederland. Nieuwe hoogrendement molens op minimaal overlast gevende locaties moeten minder rendabele molens vervangen. Ons doel: minder molens maar met hogere opbrengst. Voldoende draagvlak bij de direct betrokken inwoners is altijd essentieel.
 • 50PLUS ziet in de openbare ruimte veel meer mogelijkheden voor de toepassing van zonneenergie. Daarbij denken we in de eerste plaats aan zonneceldakpannen en vangrails en platte daken met zonnepanelen. Daarnaast is 50PLUS voorstander van de aanleg van zonneparken en het optimaliseren van de bijbehorende infrastructuur, mits dit niet ten koste gaat van duurzame landbouwgrond.
 • Overheidsgebouwen, waaronder de provinciehuizen, hebben een voorbeeldfunctie wat betreft energieneutraliteit. Alle provinciehuizen hebben een 'loket voor inwoners' die advies willen voor het energieneutraal maken van hun woningen en bedrijven.
 • 50PLUS wil dat de provincie hergebruik van grondstoffen stimuleert.
 • 50PLUS is tegen het boren naar schaliegas.
 • Voor het verwijderen van asbest blijft een subsidieregeling, ook op provinciaal niveau, beschikbaar.
 • 50PLUS wil dat de provincie, samen met partners, zich inzet voor het reduceren van verpakkingen en de introductie van statiegeld op blikjes en flesjes. Ook moet de provincie zorgen voor voldoende afvalbakken buiten de kernen.
  De provincie neemt versneld maatregelen voor klimaatadaptie ter voorkoming van schade. Rekening houdend met steeds meer perioden van hitte en forse regenval.

 • 50PLUS streeft naar een intensievere samenwerking tussen waterschappen en Provinciale Staten.
 • Samen met gemeenten en woningcorporaties zorgt de provincie voor voldoende geschikte woningen voor ouderen. Levensloopbestendig, kleinschalig, duurzaam en bij voorkeur met zorgfunctie. Ook in bestaande gebouwen die hun oorspronkelijke functie verliezen. De provincie steunt ook de ontwikkeling van innovatieve woonvormen voor ouderen.
 • 50PLUS wil bij nieuwbouw- en renovatieprojecten een vast quotum levensloopbestendige woningen.
 • De provincie motiveert de gemeenten om de Blijverslening (SVn), voor het levensloopbestendig maken van de woning, aan te bieden aan de inwoners.
 • 50PLUS wil dat provincies zorgen voor voldoende bankjes, drinkwatervoorzieningen, oplaadpunten en toiletten in de openbare ruimte.
 • Bij ruimtelijke ontwikkeling mogen welzijn en leefomgeving niet ondergeschikt zijn aan het economisch belang.
 • Gezien de nog onvoorspelbare en wellicht onbeheersbare financiële risico's en de verlieslatende historie van eerdere Floriades, gaat er wat 50PLUS betreft geen cent extra vanuit de provincie naar dit project.
 • Implementatie van de nieuwe Omgevingswet wordt een ingrijpende operatie. De provincie organiseert daarom diverse voorlichtingsbijeenkomsten om inwoners tijdig te informeren over de mogelijke gevolgen van de invoering van deze wet.
 • Voordat nieuwe bedrijfsterreinen worden gerealiseerd, eerst de mogelijkheden bezien van het opknappen van bestaande terreinen.
  50PLUS wenst een ruimer beleid als het gaat om het permanent wonen in recreatiewoningen. De provincie gaat hierover in gesprek met de gemeenten.

 • 50PLUS moet voorkomen dat Lelystad Airport in de toekomst verder uitbreidt tot een volwaardig vliegveld. Noch de ligging, noch de infrastructuur, noch de effecten op de omwonenden maken een dergelijke schaalsprong mogelijk. Wel heeft Lelystad Airport de potentie om uit te groeien tot een belangrijke economische motor van Flevoland. Dit economisch belang moet bij ieder besluit zorgvuldig worden afgewogen tegenover de belangen van omwonenden. Voor 50PLUS zal de kwaliteit van leven in onze provincie echter altijd prevaleren boven het economisch belang..
 • 50PLUS wil de privatisering van het openbaar vervoer terugdraaien en het openbaar vervoer terugbrengen in publieke handen. Zolang dit niet is gerealiseerd moet 'kwaliteit' leidend zijn bij een aanbesteding. Denk daarbij aan bushaltes op loopafstand (in dorpen en wijken), toegankelijkheid en duurzaamheid.
 • 50PLUS wil openbaar vervoer in de provincie kosteloos aanbieden aan AOW-gerechtigden en aan mensen met een kleine beurs. Dit draagt ook bij aan de mogelijkheid om uit de eenzaamheid te ontsnappen.
 • 50PLUS wil dat de provincie in samenwerking met de landelijke overheid de verbindingen tussen de Randstad en de andere delen van Nederland optimaliseert.
 • 50PLUS wil — mede met het oog op toenemende fietssnelheid - dat fietspaden veiliger worden door deze paden breder te maken met zo weinig mogelijk tweerichtingsverkeer.
 • Bij het herinrichten van de openbare ruimte en kruispunten/wegen wil 50PLUS altijd extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Aanbevelingen uit het IPO-rapport 'Seniorvriendelijk wegontwerp provinciale wegen' worden betrokken bij de herinrichting.
 • De provincie moet bij het onderwerp 'werkgelegenheid in de regio' extra aandacht geven aan oudere werklozen, zeker voordat er gekeken wordt naar de inzet van buitenlandse werknemers.
 • Een deel van de opbrengst van verkeersboetes gaat niet langer naar de kas van delandelijke overheid, maar naar de provincie.
 • 50PLUS wil dat de provincie burgerinitiatieven voor seniorenprojecten op het gebied van wonen en welzijn ondersteunt.
 • 50PLUS wil dat er in recreatienota's speciaal aandacht komt voor 50-plussers.
 • De provincie steunt en stimuleert de bekendheid van regionale specialiteiten en streekproducten.
 • De opcenten (wegenbelasting) worden bevroren. Geen stijging van deze belasting in de periode 2019-2023.
 • Het verbeteren van de koopkracht is ook van belang voor de ontwikkeling van de regionale economie. Ook op provinciaal niveau vraagt 50PLUS aandacht voor loonontwikkeling en pensioenindexatie.