• 50PLUS streeft naar een intensievere samenwerking tussen waterschappen en Provinciale Staten.
  • Samen met gemeenten en woningcorporaties zorgt de provincie voor voldoende geschikte woningen voor ouderen. Levensloopbestendig, kleinschalig, duurzaam en bij voorkeur met zorgfunctie. Ook in bestaande gebouwen die hun oorspronkelijke functie verliezen. De provincie steunt ook de ontwikkeling van innovatieve woonvormen voor ouderen.
  • 50PLUS wil bij nieuwbouw- en renovatieprojecten een vast quotum levensloopbestendige woningen.
  • De provincie motiveert de gemeenten om de Blijverslening (SVn), voor het levensloopbestendig maken van de woning, aan te bieden aan de inwoners.
  • 50PLUS wil dat provincies zorgen voor voldoende bankjes, drinkwatervoorzieningen, oplaadpunten en toiletten in de openbare ruimte.
  • Bij ruimtelijke ontwikkeling mogen welzijn en leefomgeving niet ondergeschikt zijn aan het economisch belang.
  • Gezien de nog onvoorspelbare en wellicht onbeheersbare financiële risico's en de verlieslatende historie van eerdere Floriades, gaat er wat 50PLUS betreft geen cent extra vanuit de provincie naar dit project.
  • Implementatie van de nieuwe Omgevingswet wordt een ingrijpende operatie. De provincie organiseert daarom diverse voorlichtingsbijeenkomsten om inwoners tijdig te informeren over de mogelijke gevolgen van de invoering van deze wet.
  • Voordat nieuwe bedrijfsterreinen worden gerealiseerd, eerst de mogelijkheden bezien van het opknappen van bestaande terreinen.
    50PLUS wenst een ruimer beleid als het gaat om het permanent wonen in recreatiewoningen. De provincie gaat hierover in gesprek met de gemeenten.