Grote twijfels over komst mega datacentrum naar Zeewolde

“Flevoland moet voor alle ouderen een fijne en veilige plek zijn om te wonen, te werken en te recreëren. Waarbij de provincie zorgt voor een gezonde, schone leegomgeving en duurzaamheid centraal staat.”

Dit waren de eerste speerpunten uit ons verkiezingsprogramma van 2019 dat 50PLUS uiteindelijk 2 zetels in Provinciale Staten opleverde. Helaas zien wij de fijne leefomgeving steeds meer worden aangetast door grootschalige windmolenparken, zonnevelden en meest recent door de mogelijke komst van een groot datacenter in Zeewolde.

Dit nieuwe mega datacentrum van een Amerikaans hightechbedrijf zal een oppervlakte beslaan van in totaal 166 hectare. Dit staat gelijk aan zo’n 240 (!) voetbalvelden. Naast enorme hoeveelheden energie (een datacentrum gebruikt dezelfde hoeveelheid energie als een middelgrote stad) leven er bij ons ook zorgen over enorme hoeveelheden koelwater die datacentra verbruiken en de thermische vervuiling wanneer dit gebruikte koelwater weer terugvloeit in het Flevolandse oppervlaktewater. De gedachte dat een deel van deze warmte terug geleverd zou worden voor het verwarmen van woningen blijkt bovendien steeds meer een utopie te zijn.

Gedeputeerde Appelman omschrijft de plannen voor dit datacenter als :”Essentiële infrastructuur, net als de riolering en het stroomnetwerk. Waarbij het goed is dat je dat in de nabijheid hebt." Voor ons is die ‘noodzaak tot nabijheid’ een onbegrijpelijke uitspraak.

De komst van het datacenter betekent dat er flink geïnvesteerd moet worden in de capaciteit van het Flevolandse stroomnetwerk. Een grotere energiebehoefte betekent namelijk ook meer noodzaak tot het opwekken van duurzame energie door middel van windmolens of zonnepanelen. Zoals het zich nu laat aanzien maakt vruchtbare landbouwgrond plaats voor vijf grote grijze dozen die een volgende aanslag zijn op ons oorspronkelijk mooie en open polderlandschap.

Wij maken ons grote zorgen over deze ontwikkeling en hebben hierover onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedupeerde Staten (bijlage). Wij willen vooral duidelijkheid over wie er nu eigenlijk beslist over de komst van dit datacentrum: de gemeente of de provincie. Of er een aparte milieu effect rapportage (MER) voor dit datacentrum wordt gemaakt en wat nu eigenlijk de rol van PS in dit proces is? Daarnaast zijn al die windmolens in onze provincie geplaatst vanuit de gedachte dat hier duurzaam opgewekte energie ten goede aan de inwoners van Flevoland zou komen. Echter, naar nu blijkt zal al die opgewekte groene energie volledig worden opgeslurpt door dit datacentrum. Kortom, wij hebben grote twijfels of de (beperkte) economische voordelen wel opwegen tegen de aanslag die wordt gepleegd op onze eigen groene stroomvoorziening, de ecologische en landschappelijke schade.

Wij zullen de actuele ontwikkelingen zeer kritisch blijven volgen en blijven hameren op een actieve en beleidsbepalende rol van Provinciale Staten bij de besluitvorming omtrent de eventuele komst van dit datacentrum. Met als doel, om in het geval wij de realisatie hiervan niet kunnen tegenhouden, een zo goed mogelijke inpassing van dit datacentrum in het landschap te realiseren om zo de negatieve gevolgen voor al onze inwoners, jong en oud, zoveel mogelijk te beperken. Flevoland moet vooral onze mooie provincie blijven waarin het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren. Daar maken wij ons hard voor.

Paul van der Starre
Fractievoorzitter 50PLUS Flevoland

====================================================================================

Provincie Flevoland
t.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek

Onderwerp: Bevoegd gezag rondom de vergunningverlening aan grote datacenters
Datum : 16 februari 2021

Geachte voorzitter van Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van 50PLUS de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het bevoegd gezag rondom de vergunningverlening aan grote datacenters

                       1. Is het college op de hoogte van het artikel in de Telegraaf van 15 februari j.l. met als titel: ”Rode
                           loper voor techreuzen”?
                       2. In dit artikel wordt door hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries gesteld dat niet de gemeente
                           maar de provincie het bevoegd gezag is bij de vergunningverlening voor de vestiging van grote
                           datacentra. Hoe staat het college hier tegenover en kunt u uw antwoord motiveren?
                       3. Welke invloed heeft deze uitspraak op de mogelijke vestiging van een nieuw groot datacentrum in                             Zeewolde?
                       4. De gemeente Hollands Kroon stelt dat een volledige MER procedure bij de vestiging van
                           datacenters niet noodzakelijk is. Is het college het eens met deze stellingname en kunt u uw
                           antwoord nader toelichten?
                       5. Op welke manier worden Provinciale Staten in positie gebracht rond de vergunningverlening
                           wanneer mocht blijken dat de provincie het enige bevoegd gezag is?

Namens de fractie van 50PLUS,
Paul van der Starre