Partij Welzijn Maasgouw-50PLUS staat voor een goede balans tussen leefomgeving, faciliteiten en maatschappelijke participatie voor jong en oud. Wij streven er naar dat al onze inwoners prettig, veilig en in een gezonde, groene en waterrijke leefomgeving kunnen wonen en mogen rekenen op goede zorg in een economisch sterk Maasgouw.

Wilt u ons hele programma downloaden en bekijken? Klik dan HIER

De gemiddelde leeftijd blijft stijgen. Deze demografische ontwikkeling zorgt ervoor dat senioren een steeds groter en belangrijker deel van onze samenleving vormen.

In een pariticipatiesamenleving wordt van senioren ook verwacht dat zij langer actief deelnemen aan het maatschappelijke en economisch leven. En terecht, veel senioren beschikken over waardevolle kennis en vaardigheden die de samenleving goed kan gebruiken.

Tegelijkertijd hebben zowel jongeren als senioren ook specifieke behoeften en wensen.
Partij Welzijn Maasgouw-50PLUS wil de belangen van alle inwoners blijvend behartigen en een specifieke aandacht heeft voor actieve senioren die nog midden in de samenleving staan als ook de groep senioren die extra zorg nodig hebben. Zo wil Partij Welzijn Maasgouw- 50PLUS iedereen een goede toekomst bieden. Wij willen dan ook de belangen, behoeften en beleving van een wezenlijk deel van de samenleving, krachtig onder de aandacht te brengen.

In het verleden is er teveel voor en over senioren besloten. Partij Welzijn Maasgouw-50PLUS wil dat veranderen en zorgen dat er met onze senioren wordt gepraat. Wij willen dat alle inwoners van Maasgouw een serieuze stem in de lokale besluitvorming krijgen. 

Alle burgers tellen mee in onze prachtige gemeente. Van jong tot oud. We mogen trots zijn op een gemeente die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt, waar weer verbinding komt tussen de generaties, waar burgers zich veilig voelen moeten kunnen voelen, waar we tradities en onze cultuur koesteren, waar managers het niet alleen voor het zeggen hebben en waar de menselijke maat weer moet gaan tellen.

In Maasgouw moet het een voorrecht zijn om oud te worden.

 • Het huishoudboekje op orde houden. Gelden goed verdelen over de diverse programma’s.
 • De burgers in een vroeg stadium te betrekken bij besluitvorming via inspraak c.q. enquêtes.
 • Subsidies handhaven voor verenigingen, stichtingen enz.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers waarderen en maatschappelijk ondersteunen.
 • Gelijke kansen voor iedereen, zeker voor gehandicapten en chronisch zieken.
 • Armoede moet bestreden worden. Voorzieningen voor minima aan te bieden voor burgers met een inkomen tot 120% van het sociale minimum.
 • Optimale jeugdzorg zeker nu deze bij de gemeente ligt.
 • Goede buurtzorg en wijkverpleging in alle woonkernen.
 • Het stimuleren van activiteiten voor jong en oud in buurtcentra of gemeenschapshuis.
 • Ondersteuning voor mantelzorgers door inzet van thuishulp-vrijwilligers en respijtzorg.
 • Huiskamer PLUS projecten stimuleren ook in reeds bestaande dagbestedingen in b.v. verzorgingshuizen.
 • Bij WMO kijken naar eigen draagkracht.
 • Het stimuleren van het bouwen van (geschikte/duurzame) woningen voor starters en senioren.
 • Onderwijs stimuleren voor jong en oud. Alsmede het behouden van zoveel mogelijk scholen in de kernen.
 • Een goed veiligheidsbeleid. Het uitbreiden van de inzet van BOA’s.
 • Goed onderhoud van wegen, fiets en voetpaden.
 • Goede afweging tussen economie en natuur, met behoud van natuur en stiltegebieden.
 • Voldoende groenvoorzieningen in de woonkernen.
 • Het koesteren van de cultuur-historische bezienswaardigheden in Maasgouw.
 • Zorgen voor werkgelegenheid.
 • Het in standhouden en/of uitbreiden van winkelaanbod.
 • Verenigingen faciliteren en ondersteunen met b.v. subsidies voor het onderhouden van de accommodatie.

Marcel Richter Lijsttrekker

Onderstaande kandidaten willen graag voor u aan de slag namens 50PLUS Maasgouw

 1. Marcel Richter
 2. René Beckers
 3. Ar Dirks
 4. Anja Stadhouders
 5. Peter de Vries
 6. Theo Mestrom
 7. Emiel van der Beek
 8. Jan Oome
 9. Marco van Dijk
 10. John Boumans
 11. Bernie Heemels
 12. Jo Schmitz

Rene Beckers kandidaat nummer 2

50PLUS gaat 21 maart a.s. meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Maasgouw.
50PLUS heeft zich gevoegd bij Partij Welzijn Maasgouw. (PWM)
Omdat de doelstelling van PWM en 50PLUS dicht bij elkaar staan zijn wij een samenwerking aangegaan en vormen nu een combilijst.
PWM heeft op dit moment een zetel in de gemeenteraad.

PWM-50PLUS gaat zich inzetten voor alle burgers.
Inmiddels is de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.
De lijst is een combinatie van leden van PWM en 50PLUS.
Als lijsttrekker is fractievoorzitter Marcel Richter die nu al voor PWM in de gemeenteraad zit .
De tweede man is René Beckers. Hij heeft nu zitting in een raadscommissie en diverse werkgroepen van de gemeente Maasgouw.