• Het huishoudboekje op orde houden. Gelden goed verdelen over de diverse programma’s.
 • De burgers in een vroeg stadium te betrekken bij besluitvorming via inspraak c.q. enquêtes.
 • Subsidies handhaven voor verenigingen, stichtingen enz.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers waarderen en maatschappelijk ondersteunen.
 • Gelijke kansen voor iedereen, zeker voor gehandicapten en chronisch zieken.
 • Armoede moet bestreden worden. Voorzieningen voor minima aan te bieden voor burgers met een inkomen tot 120% van het sociale minimum.
 • Optimale jeugdzorg zeker nu deze bij de gemeente ligt.
 • Goede buurtzorg en wijkverpleging in alle woonkernen.
 • Het stimuleren van activiteiten voor jong en oud in buurtcentra of gemeenschapshuis.
 • Ondersteuning voor mantelzorgers door inzet van thuishulp-vrijwilligers en respijtzorg.
 • Huiskamer PLUS projecten stimuleren ook in reeds bestaande dagbestedingen in b.v. verzorgingshuizen.
 • Bij WMO kijken naar eigen draagkracht.
 • Het stimuleren van het bouwen van (geschikte/duurzame) woningen voor starters en senioren.
 • Onderwijs stimuleren voor jong en oud. Alsmede het behouden van zoveel mogelijk scholen in de kernen.
 • Een goed veiligheidsbeleid. Het uitbreiden van de inzet van BOA’s.
 • Goed onderhoud van wegen, fiets en voetpaden.
 • Goede afweging tussen economie en natuur, met behoud van natuur en stiltegebieden.
 • Voldoende groenvoorzieningen in de woonkernen.
 • Het koesteren van de cultuur-historische bezienswaardigheden in Maasgouw.
 • Zorgen voor werkgelegenheid.
 • Het in standhouden en/of uitbreiden van winkelaanbod.
 • Verenigingen faciliteren en ondersteunen met b.v. subsidies voor het onderhouden van de accommodatie.