Verkiezingen Stemmen Foto SXC

 

50PLUS doet op 18 maart 2015 voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Ook doet 50PLUS mee aan de Waterschapsverkiezingen op dezelfde dag.


De partij vindt de aanwezigheid van 50PLUS in de twee organen in alle provincies uitermate belangrijk.

 

 

50PLUS beseft dat in het parlement – de Tweede en de Eerste Kamer – de beslissingen worden genomen die uiteindelijk iedereen in het hele land aangaan. Veel van die beslissingen hebben direct te maken met de leefomstandigheden van ouderen en zwakkeren in de samenleving.

 

Hier ligt ook precies de noodzaak om 50PLUS in alle Provinciale Staten te

brengen. Daaruit worden immers de leden van de Eerste Kamer gekozen. Net als

in de Tweede Kamer is 50PLUS daar nodig om op te komen voor de belangen van

haar kiezers. Dat geldt ook voor Statenleden van 50PLUS in de provincies. Zij staan

in de periode 2015-2019 voor de programmaonderdelen die tot het werkterrein van de provincies behoren. 

 

Lees hieronder de speerpunten van de partij voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen.

 

Speerpunten 50PLUS in alle provincies

 

1. Behoud koopkracht van ouderen en zwakkeren die zo lang mogelijk veilig zelfstandig kunnen blijven wonen. Geen verdere afbraak van koopkracht door belastingverhogingen, premiestijging en bezuinigingen op zorg. Binnen het takenpakket van provincies zetten Statenleden van 50PLUS zich in voor toegankelijke zorg, voorzieningen dichtbij huis, faciliteiten voor mantelzorgers, voorkomen van sluiting verzorgingshuizen door ombouw tot servicegerichte huisvesting voor ouderen. Zelfstandig wonende ouderen krijgen recht op goed werkende veiligheidssystemen. Tot de taken van de provincie hoort het financieel toezicht op de gemeenten die wettelijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de zorg.

2. Versterking van de economie door het aantrekken van bedrijvigheid waarin opleiding en werk samengaan. De 50PLUS-fracties in de provincies bevorderen vooral kleinschalige bedrijvigheid in sectoren die aansluiten op de regionale arbeidsmarkt en beschikbaarheid van deskundige medewerkers. De provincies bouwen hun startersbeleid uit en werken samen met opleidings- en trainingsinstellingen. worden gebruikt voor energieopwekking. Provincies versterken het subsidiebeleid voor startende innovatieve ondernemingen.

3. Duurzaamheid is bepalend voor het provinciaal (milieu-)beleid bij energie, klimaatbeheer, natuur, water- en bodembeheer. Volgens 50PLUS ligt hier de kern van beleid dat de leefbaarheid in de toekomst moet veiligstellen. Dat betekent projectmatige aanpak van de toepassing van wind- en zonne-energie. Tot het duurzaam milieubeleid behoort het handhaven van normen voor geluidsoverlast, gezonde lucht, veilig natuur-, bodem- en waterbeheer. Toepassing van aardwarmte, mits veilig, is mogelijk. 50PLUS is zeer kritisch wat betreft het boren naar fossiele energiebronnen.

4. Veilige mobiliteit en goed openbaar vervoer maken de samenleving leefbaarder. Hoewel 50PLUS meer contact tussen mensen wil en daardoor meer ‘mobiliteit’, betekent dat voor zwakkere verkeersdeelnemers ook meer risico. Daarom wil 50PLUS op provinciale wegen scheiding van fiets- en autoverkeer. De partij wil ook uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s. Dit is niet alleen prettig voor inwoners van de provincie, maar ook voor het toerisme. Ook zetten 50PLUS-fracties zich in voor kortingen (of gratis in de daluren) op gemeentelijk en regionaal vervoer voor ouderen, mensen met een uitkering en scholieren. Voor de buitengebieden moet bereikbaarheid voor regiotaxi’s gegarandeerd zijn en aansluiting op openbaar vervoer bieden.

5. Een goede ruimtelijke inrichting van leefbaar platteland, vitale dorps- en stadskernen. De Statenfracties van 50PLUS bevorderen samen met de gemeenten bruikbare en toegankelijke ruimtelijke ordenings- en inrichtingsplannen. Waar de bevoegdheid van de provincie van toepassing is, betekent dat aanpassing van de buitengebieden op de mogelijkheden die de gebruikers zien, bevorderen van detailhandel in de kernen en het mogelijk maken van stads-, land- en tuinbouw. Jong en oud profiteren hiervan.

6. Recreatie, sport, cultuur en toerisme maken de provincie aantrekkelijk voor iedereen. 50PLUS vindt dat de bezuinigingen bij sport, recreatie en cultuur de kwaliteit van het bestaan te sterk hebben aangetast. Opnieuw werden vooral ouderen en zwakkeren daarvan de dupe. Daarom bepleiten de Statenfracties extra inspanningen om opgelopen achterstanden in te lopen. Extra bevordering van toerisme is goed voor de economische ontwikkeling en kan eenzaamheid en isolement tegengaan.

7. Betrokkenheid van burgers bij het beleid bevorderen. De overheid is er voor de burger en niet andersom, vindt 50PLUS. Dat betekent ook dat de overheid – in dit geval de provincie – het voor de burger mogelijk moet maken om mee te doen. Dat kan door in begrijpelijke taal met die burger om te gaan en met hem te communiceren. Dit betekent tevens inspraakrecht in alle openbare bijeenkomsten van de provincie. Daarnaast bepleit 50PLUS verplicht raadplegend overleg met organisaties van ouderen. Er komt een klachtrecht voor burgers via een provinciale ombudsman.

8. Belasting, pensioenen en subsidies ook een ‘zorg’ voor de provincies. 50PLUS beseft dat ook onze provincies met belastinggeld draaiend worden gehouden. Zo ontvangt de provincie een deel van de wegenbelasting door een extra toeslag (opcenten). 50PLUS vindt echter de auto geen melkkoe. Daarom mogen de opcenten niet meer stijgen dan met de hoogte van de geldontwaarding, de inflatie. Verder bedreigt belastingverhoging voor ouderen de waarde van de pensioenen nog meer dan door al jaren niet aanpassen aan de geldontwaarding. Dat is officieel geen zaak van de provincies, maar 50PLUS vindt dat de samenwerkende provincies daar tegen moeten blijven protesteren. Gewoon omdat dat een verdere aantasting van de koopkracht van ouderen is. Op subsidies is de laatste jaren sterk bezuinigd. Daarmee is ook veel onnodige luxe teruggebracht en een einde gemaakt aan financiële wantoestanden. Toch is 50PLUS geen tegenstander van subsidies als zij bewijsbaar bijdragen aan het beter functioneren van de instellingen waaraan zij worden toegekend.

9. Financieel gezonde provincies. De fracties van 50PLUS steunen de provincies in het streven naar sluitende begrotingen. Zij beseffen dat daarvoor ook in de komende jaren bezuinigingen en aanpassingen in de dienstverlening nodig zijn. 50PLUS wil daaraan bijdragen, maar alleen onder de voorwaarde dat ouderen en uitkeringsgerechtigden niet onevenredig getroffen worden.

10. Provincies voorlopig nog nodig. In de afgelopen Statenperiode heeft het kabinet tevergeefs geprobeerd een vermindering van het aantal provincies op gang te brengen. Op zich jammer, vindt 50PLUS. Daarom vindt de partij zichzelf ook in de komende vier jaar noodzakelijk in alle Staten. Vooral omdat de Provinciale Staten in mei 2015 de nieuwe Eerste Kamer kiezen. Door aanwezigheid daarin en in de Tweede Kamer blijft 50PLUS een volwaardige democratische behartiger van de kiezer van 50PLUS.

 

Speerpunten Waterschapsverkiezingen

 

Op woensdag 18 maart 2015 worden ook de waterschapsverkiezingen gehouden. Het is dan voor het eerst dat de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen op dezelfde dag en in dezelfde stemlokalen worden gehouden.

Politieke partijen mogen ook deelnemen aan de waterschapsverkiezingen. Er zijn in Nederland 23 waterschappen. De grenzen van waterschappen vallen niet samen met de provinciegrenzen.

Er zijn zelfs gemeenten die onder verschillende waterschappen vallen. Het gebied wordt niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar door stroomgebieden of afwateringsgebieden. De waterschappen aan zee worden ook wel Hoogheemraadschap genoemd.

De waterschappen hebben een rol bij het houden van droge voeten, maar ook bij rioolwaterzuivering. Tevens bepalen ze het grondwaterpeil, wat weer van belang is voor de gebruiksmogelijkheden van het land.

Iedereen in Nederland betaalt elk jaar belasting voor de waterschappen. De rekening voor de waterschappen komt steeds meer op het bordje van de burger te liggen. Er is een verschuiving van de kosten voor de ingelanden (boeren) naar ingezetenen (burgers). 50PLUS verzet zich tegen deze verschuiving. 50PLUS wil dat de waterschappen samenwerken met gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties teneinde samen zo goed mogelijk en daarmee ook goedkoper te werken aan:

- veilig drinkwater, vrij van bestrijdings- en bemestingsresten en resten van geneesmiddelen

- schoon zwemwater, vrij van blauwalg - een goede wateropvang als reserve bij lange droge periodes

- een goede en vooral natuurlijke wateropvang en -afvoer bij een omvangrijk aanbod van smelt- en regenwater

- veilige dijken langs de kust en rivieren, waarbij eb-, vloed- en waterstromen worden gebruikt voor energieopwekking.

- betere riolering in dorpen en steden zodat de kelders niet meer vollopen en het rioolwater niet in het oppervlaktewater komt

- vergroening van de verstening in de steden

- meer toegang tot dijken, uiterwaarden en onderhoudspaden voor wandelaars, fietsers en paardrijders.