Op 20 september werden de nieuwe kamerleden beëdigd. Voor 50PLUS-fractievoorzitter Henk Krol was die dag heel bijzonder. Hij moest die dag meteen aan de bak. Hieronder het letterverslag uit de Handelingen:
 
De tijdelijke voorzitter:

Soms spreken Kamerleden pas een halfjaar of een jaar na hun beëdiging voor het eerst in de plenaire zaal. De heer Krol beleeft zijn maidenspeech slechts een ruime twee uur na zijn beëdiging. U moet wel deze kant opkomen, mijnheer Krol, want ik kom echt niet naar u toe. Zo te zien hebt u weinig tekst bij u; des te beter. Tijdens een maidenspeech mag de spreker niet geïnterrumpeerd worden. We zullen de heer Krol feliciteren na de tweede termijn. De komende tien minuten zijn voor hem.

De heer Krol (50PLUS):
 
Voorzitter. Allereerst dank ik verkenner Kamp. Ik dank ook de heer Buma en de heer Slob die eraan refereerde, want het is leuk dat een trend die door 50PLUS werd ingezet met Sweet Sixteen door het CDA wordt voortgezet met Dennie Christian. Maar goed, alle gekheid op een stokje.

Iedereen vindt dat er in deze moeilijke economische omstandigheden snel een kabinet moet komen. Als iemand die nog niet beïnvloed wordt door het Haagse denken, geef ik namens 50PLUS de informateurs de volgende adviezen. Besteed niet te veel tijd aan het noemen van mogelijke coalitiepartners als u weet dat dit toch geen serieuze taak wordt. De Partij van de Arbeid bepleitte op één dag vijf keer de regeringsdeelname van de SP om die inmiddels volledig af te danken. Het is een illusie om te denken dat u zonder een meerderheid in de Eerste Kamer effectief kunt regeren. In minder dan anderhalf jaar tijd zullen er gemeenteraadsverkiezingen zijn. De peilingen zullen ons opnieuw om de oren vliegen en grote invloed hebben. U hebt daarom een derde en wellicht zelfs een vierde partner nodig. De afgelopen periode hebt u kunnen zien wat het betekent als er geen meerderheid in de senaat is.

Het fraaist is een variant met drie partijen. U weet immers: hoe minder partijen er voor een meerderheid zorgen, hoe kleiner het risico op voortijdige brokken. D66 is bijvoorbeeld getalsmatig overbodig voor een stabiele regering. Bovendien is deze partij met haar ongebreidelde verlangen om de AOW- en pensioenleeftijd nog eerder en nog sneller te verhogen niet de vriend van minstens de helft van de bevolking. De conclusie is dat het CDA, ook al zal het een tijd zeggen zich na de verkiezingsnederlaag niet geroepen te voelen regeringsverantwoordelijkheid te dragen, de meest logische derde partner is met een uitstekende kandidaat voor het ministerie van Financiën. Het CDA zal spoedig beseffen dat het als een van de vele oppositiepartijen weinig kans maakt op electoraal herstel.

Moeilijke programmapunten als de aftrek van hypotheekrente kunt u oplossen door het een vrije kwestie te maken. Dan kan de VVD haar rug recht houden en weet de Partij van de Arbeid dat zij resultaat zal boeken. Dat is eerlijk, want een parlementaire meerderheid wil verandering. De VVD kan een ander belangrijk punt binnenhalen als vrije kwestie. Op die manier verliest niemand zijn gezicht. Het door de ChristenUnie bepleite moratorium op het uitzetten van buitenlandse kinderen heeft onze volledige steun, zoals ook in ons verkiezingsprogramma staat.

Ik vraag de informateurs om in verband met het programma van het nieuwe kabinet op zeer korte termijn te gaan praten met onder meer het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP. Is het waar dat diens heel voorzichtige prognose luidt dat het huidige kapitaal van 260 mld. zal stijgen tot 400 mld. in 2020? Is het waar dat het ABP vindt dat het helemaal niet nodig is dat de pensioenen worden gekort en dat er voldoende middelen in kas blijven voor toekomstige generaties? 50PLUS vindt het diefstal als pensioenen onnodig gekort worden, terwijl gepensioneerden al jaren geen prijscompensatie hebben gehad en dat ook de komende jaren niet zullen krijgen. Daarmee leveren zij de grootste bijdrage aan de economische crisis. Herstel de goede relatie met de sociale partners en ga na wat er uit het afgesproken pensioenakkoord nagekomen kan worden, bijvoorbeeld de belofte om de AOW jaarlijks met 0,6% extra te laten stijgen.

Kom die belofte na en voeg die 0,6% toe aan de vakantietoeslag van AOW'ers, waardoor ook die naar de voor werkenden wettelijk verplichte 8% gaat. Op die manier zou ook 50PLUS open naar de rest van een toekomstig regeerakkoord kijken.

Mijnheer de voorzitter. Korter en kernachtiger kan ik de mening van 50PLUS niet verwoorden.

De tijdelijke voorzitter:

Dank u wel. Het is de gewoonte dat de spreker na iemand die zijn maidenspeech heeft gehouden, wat aardige woorden wijdt aan de eerste speech van de debutant. Er is alleen geen volgende spreker, dus laat ik het doen. Ik doe dat met veel plezier en overtuiging, want ik stel vast dat u als geen ander bij het onderwerp bent gebleven. Er is van alles langsgekomen, maar u hebt zich beperkt tot wat vandaag op de agenda staat. Complimenten daarvoor. Het smaakt naar meer. We gaan u straks feliciteren. Alvast van harte gelukgewenst met dit eerste succes.

(applaus)