kamp

In het debat over het deelakkoord werd voor 50PLUS het woord gevoerd door fractievoorzitter Henk Krol. Hier zijn hele bijdrage.

 


Mevrouw de voorzitter,

Dank aan de informateurs dat zij zo snel naar de Kamer wilden komen.

50PLUS vindt het onaanvaardbaar dat in het deelakkoord de rekening opnieuw wordt neergelegd bij ouderen. De groep die de afgelopen jaren in hun pensioenen al niet werd geïndexeerd. De groep die de komende jaren daardoor nog verder op achterstand komt en die bovendien voortdurend bang wordt gemaakt dat hun pensioenen ook nog eens extra gekort zouden moeten worden. En dat terwijl de pensioenkassen voller zijn dan ooit.

Het versneld verhogen van de AOW-leeftijd is oneerlijk omdat mensen zich er niet op hebben kunnen voorbereiden. De voorgestelde overbruggingsmaatregel is voor velen geen oplossing.

We hadden een pensioenakkoord. Daarbij was met alle partners afgesproken dat tussen 2013 en 2038 de AOW jaarlijks 0,6% extra zou worden verhoogd, bovenop de gemiddelde CAO-loonstijging. De PvdA reageerde daar destijds verheugd op.

Maar de groep ouderen krijgt nu ook nog eens te horen dat ze sneller langer moeten doorwerken dan in dat akkoord was vastgelegd, sneller zelfs dan in het Kunduz-akkoord. Niet ietsje, nee nota bene twee jaar langer dan was afgesproken. Een onzinnig plan zolang er niet eerst maatregelen komen die zorgen voor meer werkgelegenheid voor ouderen.

Slechts 2% van mensen boven de 55 die zonder werk komen, krijgt ooit nog een baan aangeboden. Te veel mensen boven de 40 zijn werkloos en te veel jongeren komen niet verder dan een tijdelijk contract.

In de plannen die nu naar buiten zijn gekomen moeten ouderen niet alleen sneller langer doorwerken, maar wordt ook nog eens de vitaliteitsregeling de nek om gedraaid. Opnieuw is er geen oog voor mensen die 40 jaar hebben gewerkt, arbeidsjaren waarin ze hun steentje aan onze welvaart hebben bijgedragen.

Voor veel ouderen die geen eigen vervoer meer hebben, niet meer mogen hebben of door stijgende kosten niet meer kunnen hebben, geldt nu bovendien dat ze door een fors hogere assurantiebelasting moeten gaan meebetalen aan het afschaffen van de forensentax. De vervuilers hoeven kennelijk toch niet altijd mee te betalen.

Is het in te schatten hoeveel mensen nu noodgedwongen hun verzekering zullen moeten opzeggen met alle nadelige gevolgen van dien?

De nu genoemde punten zijn vooral een lastenverhoging voor de burger. 50PLUS zou liever willen kiezen voor echte bezuinigingen.

Zouden de PvdA en de VVD eens willen laten uitrekenen wat dit betekent voor de teruggang van de koopkracht voor mensen met een bruto pensioen van 400 euro per maand, of voor mensen met 900 euro bruto? 50PLUS wil wel eens weten hoeveel deze gepensioneerden er netto op achteruit gaan.

Alle mensen die strategisch hebben gestemd op de PvdA of de VVD komen zo wel erg bedrogen uit.

Het is droef om te merken dat het weer de ouderen zijn die onevenredig moeten dokken voor de opbloeiende liefde tussen twee partijen die tot voor kort elkaars tegenpolen waren. En dat terwijl het volgens 50PLUS nog steeds een illusie is om te denken dat VVD en PvdA zonder een meerderheid in de Eerste Kamer effectief zou kunnen regeren. In minder dan anderhalf jaar tijd zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De verhoudingen zullen dan weer compleet anders liggen. Dat zal zich vertalen in grote spanningen. Ik voorspel u nu al dat u dan zult beseffen dat het onverstandig was dat u nu niet al meteen op zoek bent gegaan naar een derde en wellicht zelfs een vierde partner. De afgelopen periode heeft aangetoond dat het ontbreken van een meerderheid in de senaat uiteindelijk verlammend zal werken.

Mevrouw de voorzitter, volgens 50PLUS is dit voor ouderen een schandelijk deelakkoord. Onze opvatting daarover zullen we niet onder stoelen of banken steken.