KOMENDE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN IS HET VOOR 50PLUS ER OP OF ERONDER. DAAROM IS JUIST NU EENHEID EEN NOODZAAK!

Beste leden van 50PLUS,

Komende 1 augustus is de Algemene Ledenvergadering en wordt er een nieuw tijdelijk Hoofdbestuur gekozen. Het kan één van de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van 50PLUS zijn. Onze partij heeft een bewogen periode achter de rug. Alleen door een enorme inzet van ons allen kunnen en zullen wij het tij keren. 

50PLUS is en blijft een partij die hard nodig is om voor de ouderen op te komen (pensioenen, koopkracht, eenzaamheid, zorg, wonen, werkgelegenheid enz.). 50PLUS is een uiterst sterk merk en we hebben gelukkig vele mensen die hun schouder er onder willen zetten om te groeien. Laten wij eensgezind voor de belangen van onze achterban opkomen, zij rekenen op ons. 

Lees meer...

Geachte partijgenoten,

Het bestuur van 50PLUS Friesland bestaat wederom uit vijf personen. Tijdens de laatste Provinciale  Leden Vergadering zijn de volgende leden toegetreden tot het bestuur in de volgende functies:

Secretaris de heer H.D. Nota woonachtig in Parraga gemeente Súdwest-Fryslân.

Penningmeester de heer D. Schievink woonachtig in Gytsjerk gemeente Tietjerksteradeel.

Lid mevrouw E Sienema woonachtig in Leeuwarden.

Lid de heer H. Albersen woonachtig in Pingjum gemeente Súdwest Fryslân.

 

We komen tegen vele vragen, met antwoorden; hieronder enkele voorbeelden

1: Vijftig plus, dat is toch een partij van ouderen, en ik ben nog niet zou oud.
Waar en niet waar: Natuurlijk zijn er vele ouderen, of beter gezegd senioren die actief betrokken zijn bij 50 plus als politieke partij, maar….in toenemende mate zien we dat jongere mensen ook geïnteresseerd raken. Ook zij zien dat datgene waar wij vijftig plus voor staat belangrijker wordt.

2: Vijftig plus doet alleen pensioenen?
Wederom waar maar ook niet geheel waar: De pensioen belangen van ouderen/senioren worden het beste gediend door 50 plus, dat is zonder meer waar,…maar: ook jongere mensen hebben dat andere belang, dat van hun pensioen op termijn, over enkele jaren, ook die belangen worden heel duidelijk behartigd door 50 plus. Een brede visie over de situatie nu, maar ook over de te verwachten situatie in de jaren die nog komen. Morgen is vandaag, als vandaag morgen heeft verlaten.

3: Zeg ik heb nu nog een baan, maar morgen kan alles anders zijn: hoe staat een partij als die van jullie in dit verhaal?
Werk en behoudt van werk: We kennen allemaal het bekende verhaal, de senioren raken door welke omstandigheid dan ook hun werk kwijt. Dan komt het leeftijdsbeest om de hoek kijken. Dat begint niet alleen bij mensen van 60 jaar of ouder, welnee ..dat is al vanaf ruim veertig jaar aan de orde. Ook hierin is vijftig plus actief, leeftijd discriminatie tegengaan dat doen we in de breedste zin van het woord.

4: Ik woon in een klein dorp op het platteland, ik zie meer en meer dat winkels en andere voorzieningen uit ons dorp verdwijnen
Een bekend fenomeen is het leeglopen van de dorpen op het platteland. Wij als vijftig plus proberen aan te geven hoe men de leegloop van dorpen, het wegtrekken van de jeugd, kan verminderen, door zich in te zetten voor nieuwe woningbouw, het behoudt van de scholen in een dorp. Onze moderne tijd vraagt ook een veranderde vorm van denken. Behoudt wat goed is, probeer de zekerheid te behouden.

5: Ik ben Fries, geboren en getogen, opgegroeid met de taal, de cultuur, het eigene van onze provincie.
Wij van 50PLUS beschermen het eigene van de cultuur in onze provincie. De Friese taal heeft prioriteit. De zo eigen gebruiken, denk aan de watersport, o.a. zeilen, het kaatsen, het Friese paard, laat ik het zo stellen; het eigene van de Fries cultuur heeft een bijzonder plaats binnen vijftig plus. Bescherm wat je hebt, als je het morgen kwijt bent, dan is terug halen moeilijk.

6: Tot nu toe kan ik me melden als het nodig is bij een ziekenhuis hier vlakbij, blijft dat ook zo in de naaste toekomst?
Als 50PLUS streven wij naar het behoudt van medische hulp dichtbij in de eigen regio. Het lager thuis wonen kent prioriteit, de zorg aan huis die het lager thuis wonen mogelijk kan maken. Een nobel streven in ons politiek zo verdeeld land.

Dit zijn enkele voorbeelden uit de praktijk. Hierbij nu nog enkele stand/streef punten van vijftig plus in Friesland. Kort maar duidelijk.
Veiligheid een onderwerp wat veel aandacht vraagt. Ruim aandacht voor minder validen. Het vervoer van senioren, het tegengaan van het weghalen van het busvervoer uit de dorpen. De discriminatie op de arbeidsmarkt verminderen. De zorg voor de Monumenten, het eigene van de provincie. De zorg over ons milieu, ons landschap. De komende energie regelingen, in het licht van het milieu en het klimaat. De windmolens en het Friese landschap. Belangrijk ook: het toerisme in onze provincie. En niet te vergeten: de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Voor nadere uitgebreide informatie zijn uw opmerkingen en of vragen welkom bij onze fractie op het provinciehuis. Al met al, 50PLUS Friesland staat en strijdt voor vele zaken.

Secretaris van der Wal van 50PLUS-Friesland heeft geprotesteerd bij de redactie van de Leeuwarder Courant. Die publiceerde een stemuitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement zonder daarbij de uitslag van 50PLUS te vermelden. 

En omdat we u toch op de hoogte willen houden onderstaand de opkomst- en kies percentages per gemeente.

Lees meer...

holwerdburroharro50PLUS is voor het project Holwerd aan Zee en stemt in met het voorstel van GS om 1 miljoen beschikbaar te stellen voor de verdere planuitwerking van de variant met een ‘doorvaarbare’ verbinding met de Waddenzee.

Holwerd aan Zee is een prachtig project van onderop. Het draait om leefbaarheid en werkgelegenheid in het gebied aan de Waddenkust rondom Holwerd, door het herstellen van de oorspronkelijke relatie tussen Fryslân en de Waddenzee.

50PLUS is van meet af aan groot voorstander geweest van dit project. Daarom werd ingestemd met het voorstel van GS om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de verdere planuitwerking van de variant met een ‘doorvaarbare’ verbinding met de Waddenzee.

Lees meer...

Theun WiersmaZaterdag 3 november is Theun Wiersma uit Drachten door de ledenvergadering van de afdeling Friesland van 50PLUS gekozen als lijsttrekker voor de verkiezingen van provinciale staten in maart 2019. Als lijsttrekker voor de deelname aan de verkiezingen voor Wetterskip Fryslân is Jan Dogterom uit Westhoek gekozen.

Voorzitter Willem Terpstra is zeer tevreden met het resultaat. “Er is een sterke kandidatenlijst tot stand gekomen. De meeste ouderen willen zekerheid, voor hun zelf en voor de toekomst van hun kinderen. Betaalbaar wonen, goede zorg, voldoende werk en inkomen, veiligheid en onderwijs zijn daarbij belangrijke zaken. Daarvoor heeft de oudere een stem nodig. Daarom moeten we samen bouwen aan een groeiende en sterke partij die opkomt voor het belang van ouderen in Friesland. Met deze kandidaten kunnen we dat.”

De kandidatenlijst voor provinciale staten bestaat naast Wiersma uit Gerard Timmerman (2) uit Ter Idzard, Rob Goedhart (3) uit Koudum, Cor Wijnstra (4) uit Leeuwarden en Albert Huizeling (5) van Ameland. Voor het waterschap is na Dogterom op de tweede plaats Piet de Vries uit Leeuwarden als kandidaat gekozen.