holwerdburroharro50PLUS is voor het project Holwerd aan Zee en stemt in met het voorstel van GS om 1 miljoen beschikbaar te stellen voor de verdere planuitwerking van de variant met een ‘doorvaarbare’ verbinding met de Waddenzee.

Holwerd aan Zee is een prachtig project van onderop. Het draait om leefbaarheid en werkgelegenheid in het gebied aan de Waddenkust rondom Holwerd, door het herstellen van de oorspronkelijke relatie tussen Fryslân en de Waddenzee.

50PLUS is van meet af aan groot voorstander geweest van dit project. Daarom werd ingestemd met het voorstel van GS om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de verdere planuitwerking van de variant met een ‘doorvaarbare’ verbinding met de Waddenzee.

 

Namens de 50PLUS fractie drong Jan Waterlander nog op aan om zo snel mogelijk het totale plan voor Holwerd aan Zee te bespreken in de Staten. Dit is nodig om op korte termijn te kunnen besluiten over mogelijke en noodzakelijke grondaankopen.

In mei 2019 komt Holwerd aan Zee opnieuw aan de orde in de Staten. 

In de PS-vergadering van 27 juni 2018 is bij amendement een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor de verdere voorbereiding en uitvoering van het project. Voor de verdere voorbereiding  van het project Holwerd aan Zee is voor 2019 een budget van 1 miljoen euro noodzakelijk volgens GS. PS heeft daar nu mee ingestemd.

Het project Holwerd aan Zee, geïnitieerd van onderop door inwoners van Holwerd, kent al een langere geschiedenis.

In 2013 is het projectidee ontstaan. In eerste instantie werd gedacht aan een omvangrijk project van in totaal € 120 mln. waarbij het beleefmeer een functie zou vervullen als spoelmeer voor de geul Ameland – Holwerd. In 2016 is een MIRT-onderzoek uitgevoerd. Gebleken is dat het project Holwerd aan Zee kansen biedt voor recreatie en natuur, maar dat de effecten van een spoelmeer op de vaargeul minder groot waren dan werd gedacht. De stuurgroep heeft toen besloten de plannen wel door te ontwikkelen, maar dan zonder de spoelmeerfunctie. Het doel was een realistisch project te formuleren in geld en in tijd. Met als stip op de horizon: het behouden en versterken van de leefbaarheid en werkgelegenheid in Holwerd en de omliggende regio door een open verbinding aan te leggen met het Waddenzee Werelderfgoed. 

Hiertoe zijn verschillende scenario’s ontwikkeld. Van een zoet, brak tot een zout beleefmeer en onderzocht is op welke wijze de waterverbinding met de Waddenzee tot stand kan worden gebracht. De variant C2 met een vaarverbinding met de Waddenzee is de voorkeursvariant. Variant B2 (alleen een koker geen vaarverbinding) was als terugvaloptie lange tijd in beeld. Deze variant is als terugvaloptie meegenomen, maar voldoet in mindere mate aan de doelen die het project beoogt en kan niet rekenen op draagvlak in de streek. De regio is voor een zout/brak beleefmeer en een bevaarbare verbinding. Ook het rijk vindt de C2 variant interessanter. Dit betekent ook dat qua financiering C2 kansrijker is.