50PLUS-Pratij van de Ouderen willen dat de Provincie de coördinatie van de zorg naar zich toetrekt. Ouderdom en ziekte stoppen niet bij de gemeentegrens. Een goede coördinatie en evenwichtige verdeling van het zorgaanbod is nodig en bij de Provincie in goede handen. Als democratisch gekozen bestuurslaag kan de Provincie op een transparante manier processen bewaken en controleren en erop toezien dat de zorgketen niet hapert. Burgers kunnen bestuurders op de resultaten afrekenen.

50PLUS-Partij van de Ouderen willen

 • Behoud van zorgvoorzieningen dichtbij
 • Toezicht van Provincie op een goede spreiding van zorginstellingen
 • Parkeerkosten bij zorginstellingen niet hoger dan kostendekkend
 • Waar mogelijk terugkeer van verzorgingshuizen stimuleren
 • Een Gedeputeerde Ouderenzaken in iedere Provincie
 • Provinciaal meldpunt Misstanden Ouderenzorg waar bij vermoeden van verwaarlozing, ondervoeding en mishandeling direct actie kan worden ondernomen.
 • Provinciale ouderenadviseurs die proces van toewijzing zorg controleren en betrokkenen complexe hulpvragen coördineren.
 • Vanuit provincie optuigen van regionaal gestuurde, gekwalificeerde wijkzorg.
 • Faciliteren initiatieven voor geriatrische dagbesteding
 • Ondersteunen innovatieve projecten voor kleinschalige ouderenzorg
 • Mantelzorgers tegemoet komen met o.m. ontheffingen
 • Eind aan wildgroei van dure, vaak incompetente en niet transparante particuliere zorgonderneminkjes door strikter vergunningenbeleid
 • Geld reserveren voor innovatieve proefprojecten, bijvoorbeeld slimme voorzieningen voor thuiswonende hulpbehoevenden