De mondiale dreigingen van klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor burgers en hun leefomgeving kunnen niet door de Provincie Noord-Holland alleen worden weggenomen. Daarvan is iedere burger zich bewust. Wel willen 50PLUS-Partij van de Ouderen vanuit Provinciale Staten en Waterschappen, die hier een belangrijke taak hebben, bijdragen aan beperking van de schade.

50PLUS-Partij van de Ouderen willen volgende generaties, kinderen en kleinkinderen, een leefbare wereld nalaten door regelgeving en actieve ondersteuning van innovatieve duurzame projecten.

50PLUS-Partij van de Ouderen maken zich sterk voor

  • Duurzame energietransitie, maar wel met een eerlijke verdeling van de kosten tussen burgers en bedrijfsleven.
  • Faciliteren ‘energieloket’ waar burgers advies en subsidies kunnen aanvragen voor het verduurzamen en energieneutraal maken van hun woningen en bedrijven
  • Behoud van gasinfrastructuur. Het is onverantwoord het goede gasnet af te breken en de burgers op hoge kosten te jagen zonder uitputtend onafhankelijk onderzoek naar resultaten en risico’s van de alternatieven. 50PLUS-Partij van de Ouderen ondersteunen de optie voorlopig geïmporteerd buitenlands gas te bewerken voor gebruik in Nederland, wat op verschillende plaatsen in ons land voor werkgelegenheid zorgt.
  • Sluiten van vervuilende kolencentrales in plaats van daar, zoals nu, ca 33% van de ‘schone’ elektriciteit te betrekken.
  • Regulier onafhankelijk onderzoek naar de luchtkwaliteit, vooral in omgeving Schiphol en Velzen/Wijk aan Zee in verband met mogelijk ernstige gevolgen (COPD, tumoren) van nanodeeltjes in fijnstof en ziekmakende milieuoverlast door intensief vliegverkeer en industriële uitstoot. Zero tolerance beleid bij overtreding van gemaakte afspraken en wet- en regelgeving.
  • Samen met waterschappen dreigende klimaatschade beperken door innovatief waterbeheer, verbetering van afwateringscapaciteit en terugdringen van ‘verstening’ van tuinen en buitenruimten. Er moet rekening worden gehouden met toenemende perioden van hitte en forse regenval.
  • Aanleg van windmolen- en zonneparken alleen als bewoners, trekvogels en duurzame landbouw daardoor niet gehinderd worden. Omwonenden krijgen het laatste woord