Vandaag ligt het Meerjarenperspectief 2021-2024 en programmabegroting 2021 voor ter goedkeuring in de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland dat dit jaar 765 jaar bestaat. Met het laatste wil ik u nogmaals uitdrukkelijk feliciteren.

Water raakt ons, de verbindende kracht om te zorgen voor een veilig en toekomstbestendig Rijnland. Dit Meerjarenperspectief draagt daar aan bij. Indachtig aan een goede traditie om in scheepvaarttermen te spreken, “heeft Rijnland de afgelopen periode de wind vol in de zeilen gehad" en ondanks de moeilijke tijd door toedoen van Covid19 een aantal achterstanden ingehaald.” Daarover kan ik alleen maar richting alle medewerkers en het college van Rijnland mijn waardering uitspreken. “Chapeau” We zijn er echter nog lang niet. We zullen moeten voorkomen dat we weer scherp aan de wind gaan varen. Ik kom daar later in mijn betoog nog op terug.

Over de verbetering van de schuldenpositie kan de wind ons uit de zeilen worden genomen; we zullen nog kritischer naar onze kostencalculatie moeten kijken en daarbij minder reserves moeten inbouwen. Ook zal in dit kader de omslag van correctief naar risico gestuurd onderhoud nauwlettend door ons worden gevolgd.

Naar onze mening worden de kosten op dit ogenblik toch te veel afgewenteld op de ingezetenen.
De minder draagkrachtige burgers, vooral de 2-persoonshuishoudenswordenhierdoorgedupeerd.
Als voornamelijk de ouderen met zijn tweeën komen te zitten moeten ze voor drie betalen. Naar de mening van50PLUS geen goede zaak. Een motie, ingediend door 50PLUS,om te streven naar een evenredige zuiveringsheffing op basis van drinkwatergebruik is recentelijk door de Tweede Kamer nog aangenomen. Wij kijken uit naar de uitwerking hiervan.

Lees de volledige bijdrage: 50PLUS en de algemene beschouwingen Rijnland 2020