zaalHet is donderdag 11 juli. Formeel de eerste dag van het zomerreces. Reces; raar woord eigenlijk.

In eerste instantie zou je zeggen dat is “vakantie”. Maar dat zou inhouden dat politici, dus ook onze fulltime vertegenwoordigers wel heel veel vakantie zouden hebben. Nee formeel staat reces voor vergadervrije periode. Dus als er geen rare politieke konijnen uit de hoed komen hebben wij bij de Staten dus eigenlijk gewoon vakantie. Deze laatste formele werkweek zit er echt bijna op.

Lees meer...

veteranenDe week zit er weer bijna op. Het is nog steeds zomer al zijn de temperaturen ietsje lager. Uw fractievoorzitter heeft op vrijdag 28 juni de veteranenbijeenkomst in Steenwijkerland bijgewoond. Het is goed dat diverse gemeentes zo’n bijeenkomst organiseren. Het blijkt dat dat zeker behoefte voor is. En uiteraard wordt ook Landelijk aandacht besteed aan veteranen. Op zaterdag 29 juni was Fred aanwezig bij deze zonovergoten happening. Het is altijd weer een feest om daar te zijn.

Lees meer...

Een prachtige week, zeker wat het weer betreft. Lekkere temperaturen, droog; echt zomers. Gelukkig bleef de echte hittegolf (in ieder geval in Overijssel) ons bespaard, maar warm was het wel.

processierupsEen week die werd gedomineerd door de eikenprocessierups. Een beestje waar een paar jaar geleden niemand van gehoord had, maar die fel in opmars is. Gelukkig wordt het probleem nu onderkend, maar veel mensen ondervinden nog wel overlast. Gemeentes zijn aan het bestrijden, maar dat lijkt vooralsnog niet voldoende. Ook in de Staten is de processierups onderwerp van gesprek. Vorig jaar al is er een motie aangenomen, waarin om een plan van aanpak wordt gevraagd. Helaas heeft dit nog niet geleid tot concrete acties.

Lees meer...

fred2Er zit weer een week op. Sterker nog, vorige week stond in het teken van het “pensioenakkoord” en heeft uw fractievoorzitter dus zijn aandacht hierop gericht. Maar uiteraard is de fractie deze weken wel volop bezig geweest. En uiteraard houden we u daar graag van op de hoogte.

Coalitieakkoord

Op dinsdag 11 juni werd het coalitieakkoord gepresenteerd in Almelo. Fred en Ria waren daarbij aanwezig. Het akkoord werd uitgereikt en zag er zeer verzorgd uit. Maar nog belangrijker; de eerste scan was ook voor 50PLUS Overijssel heel verrassend. Ouderen en de daarmee gepaard gaande problematiek werden veelvuldig genoemd. Ik schreef hier al eerder over. Maar ook bijna al onze speerpunten werden in dit hoofdlijnenakkoord meegenomen. Sterker nog, het leek wel of we bij deze coalitie aan tafel hadden gezeten. Kortom de fractie was in grote lijnen zeer tevreden.

Lees meer...

PijlIk schreef vorige week al dat het een rustige week zou worden. Nou dat werd/was het ook. Tenminste voor de fractie. Dus tijd genoeg om andere dingen te doen. Maar de coalitievorming is wel gewoon door gegaan. Het resultaat wordt dinsdag om 17.00 uur in Almelo bekend gesteld. Hier wordt het coalitieakkoord wereldkundig gemaakt EN de kandidaat Gedeputeerden worden voorgesteld. Over m.n. dat laatste wordt nogal gespeculeerd. Worden het 4, 5 of zelfs 6 Gedeputeerden. De media spreken over 6, maar ik wacht dinsdag wel af. Komende woensdag is dan weer het Presidium en de Statenvergadering (live te volgen vanaf 13.00 uur). 

Lees meer...

stemmenDe week is nog niet ten einde, maar alvast toch weer een terugblik.

Maandag waren we vanaf 14.00 uur weer paraat in het Provinciehuis. Deze keer om als Statenleden onze Eerste Kamerleden te kiezen. Maar ook moest er een plv. voorzitter worden gekozen EN een tweetal IPO leden. Voor beide laatste verkiezingen mocht ik eerste stemopnemer zijn. Jeanette Nijhoff (PVV) werd verkozen als plv. voorzitter en Yvonne Koolhaas (VVD) en Kees Slingerland (GL) gaan ons vertegenwoordigen bij het IPO.

Ook werd bekend dat onze Toine Manders een zetel in het EU parlement had bemachtigd (gefeliciteerd Toine).

Lees meer...

week2Het is met recht een mooie Statenweek, deze keer. Na het afgelopen Statenweekend in Dalfsen, die in het kader stond van nadere kennismaking, begint er lijn in de nieuwe samenstelling te komen.

Deze week mocht ik op maandag en dinsdag eerst weer 2 democratiespelen begeleiden. De eerste voor het Carmel college uit Oldenzaal, de tweede voor nieuwe Provincie medewerkers. Op woensdag was de eerste inwerkdag buiten. Deze stond i.h.k.v. nieuwe energie. We verzamelden om 0845 uur in Hengelo. Het mooie was da ook onze burger Statenleden Linda en Ria deel konden nemen. Met de bus gingen we eerst wijk Nijverheid in. Deze wijk van bijna 100 jaar oud moet binnenkort aardgasloos worden.

Lees meer...

50plus1

De laatste loodjes wegen het zwaarst zegt het spreekwoord. Bij de Provinciale Staten zijn we nu net begonnen. En het viel alleszins mee. Na de installatievergadering (met duidingsdebat) op donderdag 28 maart, had ik op 29 maart een gesprek met de informateur. Hier heb ik aangegeven wat 50PLUS Overijssel belangrijk vindt voor de komende 4 jaren en welke coalitie volgens ons de meeste kans van slagen heeft. 

Lees meer...

debat zwolle1 februari was de laatste terugblik. Tot voor kort kon mijn blog vullen met de werkzaamheden als fractievoorzitter / Statenlid, maar nu komen ook de werkzaamheden als lijsttrekker er bij.

Op 1 februari had ik eerst een kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur van Stimuland, samen met Ria Smit, die als ze gekozen wordt op 20 maart woordvoerder Landbouw en Natuur gaat worden.

4 februari heeft onze campagneleider, Hennie Gerritsen, de kandidaatstelling zeker gesteld in het stadskantoor in Zwolle. Alle 12 kandidaten zijn goedgekeurd en we gaan als 50PLUS Overijssel met lijst nummer 10 deelnemen aan de verkiezingen.

Lees meer...

Wat wil 50PLUS Overijssel de komende periode bereiken?

  1. Gepensioneerden mogen niet langer de melkkoe van de overheid zijn. De AOW moet worden verhoogd, de pensioenen geïndexeerd en de AOW leeftijd z.s.m. terug naar 65 jaar.
  2. Veel werkeloze 45plussers komen niet aan het werk. Daarom moet aanname van werkeloze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en benodigde omscholing worden gestimuleerd (human capital agenda). Bij Provinciale aanbestedingen krijgen bedrijven die hieraan voldoen voorrang.
  3. Leefbaarheid, zowel in de stad als op het platteland, is essentieel. Faciliteiten zoals betaalautomaten, buurtsupers, geneeskundige zorg en bereikbaar OV moeten in stand blijven. Leefbaarheid impliceert ook veiligheid. Zowel binnen- als buitenshuis.
  4. Langer thuis wonen voor ouderen is prima, maar draag dan ook zorg voor betaalbare levensloopbestendige en duurzame woningen. Stimuleer het levensloopbestendig maken van bestaande woningen. Huurprijzen van sociale woningen moeten worden bevroren. Relatief nieuwe woonvormen zoals “Knarrenhoven”, erfdelen, Tiny Houses en samenleven van “jong en oud” moeten worden omarmd en bevorderd.
  5. (Her)gebruik / herinrichting bedrijventerreinen moet plaatsvinden met zo min mogelijke aantasting van de natuur en duurzaam en energieneutraal bouwen moet een harde eis zijn. Geen nieuwe bedrijventerreinen zolang er nog ruimte is op bestaande terreinen.
  6. Herijking OV is niet te voorkomen. Maar de herijking mag niet ten koste gaan van de reiziger. OV moet voor iedereen bereik- en betaalbaar blijven. Reizen buiten de spitsuren moet voor ouderen en sociaal zwakkeren gratis of in ieder geval significant goedkoper worden.
  7. Evenredige verdeling van gelden tussen OV en weg-infrastructuur. N-wegen moeten worden aangepast zodat veiligheid, leefbaarheid en doorstroming worden verbeterd. De Provincie moet meer doen om het RIJK te houden aan de verbetering van Rijkswegen , zoals bijv. De N35 maar ook de verbreding van de A1.
  8. Geen verhoging Provinciale opcenten en nog meer inspanning om Europees geld of Rijkssubsidies te verwerven.
  9. Duurzaamheid (milieu en energie) moeten worden gestimuleerd. Echter de rekening mag niet alleen bij de inwoners worden gelegd. Dit impliceert investeringen door de Provincie en het evt. verstrekken van renteloze duurzaamheidsleningen. Dat geldt ook voor asbestsanering, zowel voor ondernemers als particulieren.
  10. De Provincie moet zich hard maken voor haar inwoners, ook bij onderwerpen die niet direct aan de Provincie zijn toebedeeld; vliegveld Lelystad pas open na herinrichting luchtruim, WMO gelden oormerken voor zorgtaken, geen afvalwaterinjecties etc. in de ondergrond en hier niet meer gas winnen omdat de gaswinning in Groningen moet worden verminderd.