Maandag 11 februari waren we in Nijverdal waar we met senioren van het KBO en PCOB gesproken hebben over (on)mogelijkheden om Overijssel seniorenvriendelijk te maken. We waren er met zijn drieën Linda, Ria en ik. Een buitengewoon zinvolle middag mag ik wel zeggen.

Lees meer...

debat zwolle1 februari was de laatste terugblik. Tot voor kort kon mijn blog vullen met de werkzaamheden als fractievoorzitter / Statenlid, maar nu komen ook de werkzaamheden als lijsttrekker er bij.

Op 1 februari had ik eerst een kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur van Stimuland, samen met Ria Smit, die als ze gekozen wordt op 20 maart woordvoerder Landbouw en Natuur gaat worden.

4 februari heeft onze campagneleider, Hennie Gerritsen, de kandidaatstelling zeker gesteld in het stadskantoor in Zwolle. Alle 12 kandidaten zijn goedgekeurd en we gaan als 50PLUS Overijssel met lijst nummer 10 deelnemen aan de verkiezingen.

Lees meer...

debat LosserMaandagavond 29 januari waren we te gast in het Lossers Hoes in Losser. Een avond georganiseerd door seniorenbelang. Het was de bedoeling dat het een lijsttrekkersdebat zou worden, maar het werd gelukkig meer een interactieve vragenavond. De CDA, PvdA, VVD, D'66 en 50PLUS waren aanwezig om vragen uit het publiek te beantwoorden. Goede vragen, zeker ook voor onze doelgroep. 

Echt ieder verkiezingsonderwerp kwam aan de orde. Ik heb aan deze avond dan ook een goed gevoel over gehouden. We hebben constructief gekeken naar oplossingen voor bestaande problematiek. Van onze partij waren ook andere kandidaten     (Ria en Ernst) en ons lid Rob Keultjes aanwezig. De avond begon om 19.00 uur en was om 21.00 uur ten einde. Na afloop zijn er door uw lijsttrekker ook nog een paar goede gesprekken met aanwezigen geweest. 

Op naar het volgende debat. Het officiële startdebat op 6 februari in de oude Statenzaal in Zwolle.

Wat wil 50PLUS Overijssel de komende periode bereiken?

  1. Gepensioneerden mogen niet langer de melkkoe van de overheid zijn. De AOW moet worden verhoogd, de pensioenen geïndexeerd en de AOW leeftijd z.s.m. terug naar 65 jaar.
  2. Veel werkeloze 45plussers komen niet aan het werk. Daarom moet aanname van werkeloze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en benodigde omscholing worden gestimuleerd (human capital agenda). Bij Provinciale aanbestedingen krijgen bedrijven die hieraan voldoen voorrang.
  3. Leefbaarheid, zowel in de stad als op het platteland, is essentieel. Faciliteiten zoals betaalautomaten, buurtsupers, geneeskundige zorg en bereikbaar OV moeten in stand blijven. Leefbaarheid impliceert ook veiligheid. Zowel binnen- als buitenshuis.
  4. Langer thuis wonen voor ouderen is prima, maar draag dan ook zorg voor betaalbare levensloopbestendige en duurzame woningen. Stimuleer het levensloopbestendig maken van bestaande woningen. Huurprijzen van sociale woningen moeten worden bevroren. Relatief nieuwe woonvormen zoals “Knarrenhoven”, erfdelen, Tiny Houses en samenleven van “jong en oud” moeten worden omarmd en bevorderd.
  5. (Her)gebruik / herinrichting bedrijventerreinen moet plaatsvinden met zo min mogelijke aantasting van de natuur en duurzaam en energieneutraal bouwen moet een harde eis zijn. Geen nieuwe bedrijventerreinen zolang er nog ruimte is op bestaande terreinen.
  6. Herijking OV is niet te voorkomen. Maar de herijking mag niet ten koste gaan van de reiziger. OV moet voor iedereen bereik- en betaalbaar blijven. Reizen buiten de spitsuren moet voor ouderen en sociaal zwakkeren gratis of in ieder geval significant goedkoper worden.
  7. Evenredige verdeling van gelden tussen OV en weg-infrastructuur. N-wegen moeten worden aangepast zodat veiligheid, leefbaarheid en doorstroming worden verbeterd. De Provincie moet meer doen om het RIJK te houden aan de verbetering van Rijkswegen , zoals bijv. De N35 maar ook de verbreding van de A1.
  8. Geen verhoging Provinciale opcenten en nog meer inspanning om Europees geld of Rijkssubsidies te verwerven.
  9. Duurzaamheid (milieu en energie) moeten worden gestimuleerd. Echter de rekening mag niet alleen bij de inwoners worden gelegd. Dit impliceert investeringen door de Provincie en het evt. verstrekken van renteloze duurzaamheidsleningen. Dat geldt ook voor asbestsanering, zowel voor ondernemers als particulieren.
  10. De Provincie moet zich hard maken voor haar inwoners, ook bij onderwerpen die niet direct aan de Provincie zijn toebedeeld; vliegveld Lelystad pas open na herinrichting luchtruim, WMO gelden oormerken voor zorgtaken, geen afvalwaterinjecties etc. in de ondergrond en hier niet meer gas winnen omdat de gaswinning in Groningen moet worden verminderd.

50plus hbf DSC 9425 Fred KerkhofIk wil beginnen met u allen een goede gezondheid en veel geluk voor dit jaar te wensen. En dat niet alleen voor u, maar ook voor uw dierbaren. Voor 50PLUS wens ik allereerst een goede verkiezingsuitslag op 20 maart van dit nieuwe jaar. En dat is niet alleen voor 50PLUS, maar zeker ook voor onze achterban. De Statenverkiezingen zijn dit jaar belangrijker dan ooit. Gaat het normaal veel meer om de Provinciale onderwerpen, dit jaar gaat het nog meer dan anders om de vertegenwoordiging in de Eerste Kamer. Waarom? Dat lijkt mij heel duidelijk. Het gros van de Nederlanders is een beetje klaar met het huidige kabinet en de door hun genomen vreemde beslissingen.

Lees meer...

waterstof1Feiten en fabels. Er wordt ontzettend veel gesproken over de energietransitie en de klimaatverandering. Veel gesproken, maar weinig gedaan. Laten we eens wat zaken bekijken.

Klimaatverandering: die is een feit. Echter hoe ontstaat deze? Het klimaat op aarde verandert al miljoenen jaren. Zo heeft het water op aarde vele malen hoger gestaan. De aarde is grotendeels bedekt geweest met ijs en er zijn woestijnen geweest op plekken waar nu bossen en rivieren zijn. Heeft de mens er dan geen invloed op? Dat denk ik wel. Door onze manier van leven, de uitstoot van industrie, verkeer etc. hebben we wel degelijk invloed op bijv. de opwarming van de aarde. De vraag is alleen in welke mate.

Lees meer...