Wat wil 50PLUS Overijssel de komende periode bereiken?

  1. Gepensioneerden mogen niet langer de melkkoe van de overheid zijn. De AOW moet worden verhoogd, de pensioenen geïndexeerd en de AOW leeftijd z.s.m. terug naar 65 jaar.
  2. Veel werkeloze 45plussers komen niet aan het werk. Daarom moet aanname van werkeloze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en benodigde omscholing worden gestimuleerd (human capital agenda). Bij Provinciale aanbestedingen krijgen bedrijven die hieraan voldoen voorrang.
  3. Leefbaarheid, zowel in de stad als op het platteland, is essentieel. Faciliteiten zoals betaalautomaten, buurtsupers, geneeskundige zorg en bereikbaar OV moeten in stand blijven. Leefbaarheid impliceert ook veiligheid. Zowel binnen- als buitenshuis.
  4. Langer thuis wonen voor ouderen is prima, maar draag dan ook zorg voor betaalbare levensloopbestendige en duurzame woningen. Stimuleer het levensloopbestendig maken van bestaande woningen. Huurprijzen van sociale woningen moeten worden bevroren. Relatief nieuwe woonvormen zoals “Knarrenhoven”, erfdelen, Tiny Houses en samenleven van “jong en oud” moeten worden omarmd en bevorderd.
  5. (Her)gebruik / herinrichting bedrijventerreinen moet plaatsvinden met zo min mogelijke aantasting van de natuur en duurzaam en energieneutraal bouwen moet een harde eis zijn. Geen nieuwe bedrijventerreinen zolang er nog ruimte is op bestaande terreinen.
  6. Herijking OV is niet te voorkomen. Maar de herijking mag niet ten koste gaan van de reiziger. OV moet voor iedereen bereik- en betaalbaar blijven. Reizen buiten de spitsuren moet voor ouderen en sociaal zwakkeren gratis of in ieder geval significant goedkoper worden.
  7. Evenredige verdeling van gelden tussen OV en weg-infrastructuur. N-wegen moeten worden aangepast zodat veiligheid, leefbaarheid en doorstroming worden verbeterd. De Provincie moet meer doen om het RIJK te houden aan de verbetering van Rijkswegen , zoals bijv. De N35 maar ook de verbreding van de A1.
  8. Geen verhoging Provinciale opcenten en nog meer inspanning om Europees geld of Rijkssubsidies te verwerven.
  9. Duurzaamheid (milieu en energie) moeten worden gestimuleerd. Echter de rekening mag niet alleen bij de inwoners worden gelegd. Dit impliceert investeringen door de Provincie en het evt. verstrekken van renteloze duurzaamheidsleningen. Dat geldt ook voor asbestsanering, zowel voor ondernemers als particulieren.
  10. De Provincie moet zich hard maken voor haar inwoners, ook bij onderwerpen die niet direct aan de Provincie zijn toebedeeld; vliegveld Lelystad pas open na herinrichting luchtruim, WMO gelden oormerken voor zorgtaken, geen afvalwaterinjecties etc. in de ondergrond en hier niet meer gas winnen omdat de gaswinning in Groningen moet worden verminderd.

Verkiezingsprogramma 50PLUS Overijssel

Klik HIER om het verkiezingsprogramma te lezen