PijlIk schreef vorige week al dat het een rustige week zou worden. Nou dat werd/was het ook. Tenminste voor de fractie. Dus tijd genoeg om andere dingen te doen. Maar de coalitievorming is wel gewoon door gegaan. Het resultaat wordt dinsdag om 17.00 uur in Almelo bekend gesteld. Hier wordt het coalitieakkoord wereldkundig gemaakt EN de kandidaat Gedeputeerden worden voorgesteld. Over m.n. dat laatste wordt nogal gespeculeerd. Worden het 4, 5 of zelfs 6 Gedeputeerden. De media spreken over 6, maar ik wacht dinsdag wel af. Komende woensdag is dan weer het Presidium en de Statenvergadering (live te volgen vanaf 13.00 uur). 

Lees meer...

stemmenDe week is nog niet ten einde, maar alvast toch weer een terugblik.

Maandag waren we vanaf 14.00 uur weer paraat in het Provinciehuis. Deze keer om als Statenleden onze Eerste Kamerleden te kiezen. Maar ook moest er een plv. voorzitter worden gekozen EN een tweetal IPO leden. Voor beide laatste verkiezingen mocht ik eerste stemopnemer zijn. Jeanette Nijhoff (PVV) werd verkozen als plv. voorzitter en Yvonne Koolhaas (VVD) en Kees Slingerland (GL) gaan ons vertegenwoordigen bij het IPO.

Ook werd bekend dat onze Toine Manders een zetel in het EU parlement had bemachtigd (gefeliciteerd Toine).

Lees meer...

week2Het is met recht een mooie Statenweek, deze keer. Na het afgelopen Statenweekend in Dalfsen, die in het kader stond van nadere kennismaking, begint er lijn in de nieuwe samenstelling te komen.

Deze week mocht ik op maandag en dinsdag eerst weer 2 democratiespelen begeleiden. De eerste voor het Carmel college uit Oldenzaal, de tweede voor nieuwe Provincie medewerkers. Op woensdag was de eerste inwerkdag buiten. Deze stond i.h.k.v. nieuwe energie. We verzamelden om 0845 uur in Hengelo. Het mooie was da ook onze burger Statenleden Linda en Ria deel konden nemen. Met de bus gingen we eerst wijk Nijverheid in. Deze wijk van bijna 100 jaar oud moet binnenkort aardgasloos worden.

Lees meer...

50plus1

De laatste loodjes wegen het zwaarst zegt het spreekwoord. Bij de Provinciale Staten zijn we nu net begonnen. En het viel alleszins mee. Na de installatievergadering (met duidingsdebat) op donderdag 28 maart, had ik op 29 maart een gesprek met de informateur. Hier heb ik aangegeven wat 50PLUS Overijssel belangrijk vindt voor de komende 4 jaren en welke coalitie volgens ons de meeste kans van slagen heeft. 

Lees meer...

debat zwolle1 februari was de laatste terugblik. Tot voor kort kon mijn blog vullen met de werkzaamheden als fractievoorzitter / Statenlid, maar nu komen ook de werkzaamheden als lijsttrekker er bij.

Op 1 februari had ik eerst een kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur van Stimuland, samen met Ria Smit, die als ze gekozen wordt op 20 maart woordvoerder Landbouw en Natuur gaat worden.

4 februari heeft onze campagneleider, Hennie Gerritsen, de kandidaatstelling zeker gesteld in het stadskantoor in Zwolle. Alle 12 kandidaten zijn goedgekeurd en we gaan als 50PLUS Overijssel met lijst nummer 10 deelnemen aan de verkiezingen.

Lees meer...

Wat wil 50PLUS Overijssel de komende periode bereiken?

  1. Gepensioneerden mogen niet langer de melkkoe van de overheid zijn. De AOW moet worden verhoogd, de pensioenen geïndexeerd en de AOW leeftijd z.s.m. terug naar 65 jaar.
  2. Veel werkeloze 45plussers komen niet aan het werk. Daarom moet aanname van werkeloze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en benodigde omscholing worden gestimuleerd (human capital agenda). Bij Provinciale aanbestedingen krijgen bedrijven die hieraan voldoen voorrang.
  3. Leefbaarheid, zowel in de stad als op het platteland, is essentieel. Faciliteiten zoals betaalautomaten, buurtsupers, geneeskundige zorg en bereikbaar OV moeten in stand blijven. Leefbaarheid impliceert ook veiligheid. Zowel binnen- als buitenshuis.
  4. Langer thuis wonen voor ouderen is prima, maar draag dan ook zorg voor betaalbare levensloopbestendige en duurzame woningen. Stimuleer het levensloopbestendig maken van bestaande woningen. Huurprijzen van sociale woningen moeten worden bevroren. Relatief nieuwe woonvormen zoals “Knarrenhoven”, erfdelen, Tiny Houses en samenleven van “jong en oud” moeten worden omarmd en bevorderd.
  5. (Her)gebruik / herinrichting bedrijventerreinen moet plaatsvinden met zo min mogelijke aantasting van de natuur en duurzaam en energieneutraal bouwen moet een harde eis zijn. Geen nieuwe bedrijventerreinen zolang er nog ruimte is op bestaande terreinen.
  6. Herijking OV is niet te voorkomen. Maar de herijking mag niet ten koste gaan van de reiziger. OV moet voor iedereen bereik- en betaalbaar blijven. Reizen buiten de spitsuren moet voor ouderen en sociaal zwakkeren gratis of in ieder geval significant goedkoper worden.
  7. Evenredige verdeling van gelden tussen OV en weg-infrastructuur. N-wegen moeten worden aangepast zodat veiligheid, leefbaarheid en doorstroming worden verbeterd. De Provincie moet meer doen om het RIJK te houden aan de verbetering van Rijkswegen , zoals bijv. De N35 maar ook de verbreding van de A1.
  8. Geen verhoging Provinciale opcenten en nog meer inspanning om Europees geld of Rijkssubsidies te verwerven.
  9. Duurzaamheid (milieu en energie) moeten worden gestimuleerd. Echter de rekening mag niet alleen bij de inwoners worden gelegd. Dit impliceert investeringen door de Provincie en het evt. verstrekken van renteloze duurzaamheidsleningen. Dat geldt ook voor asbestsanering, zowel voor ondernemers als particulieren.
  10. De Provincie moet zich hard maken voor haar inwoners, ook bij onderwerpen die niet direct aan de Provincie zijn toebedeeld; vliegveld Lelystad pas open na herinrichting luchtruim, WMO gelden oormerken voor zorgtaken, geen afvalwaterinjecties etc. in de ondergrond en hier niet meer gas winnen omdat de gaswinning in Groningen moet worden verminderd.

waterstof1Feiten en fabels. Er wordt ontzettend veel gesproken over de energietransitie en de klimaatverandering. Veel gesproken, maar weinig gedaan. Laten we eens wat zaken bekijken.

Klimaatverandering: die is een feit. Echter hoe ontstaat deze? Het klimaat op aarde verandert al miljoenen jaren. Zo heeft het water op aarde vele malen hoger gestaan. De aarde is grotendeels bedekt geweest met ijs en er zijn woestijnen geweest op plekken waar nu bossen en rivieren zijn. Heeft de mens er dan geen invloed op? Dat denk ik wel. Door onze manier van leven, de uitstoot van industrie, verkeer etc. hebben we wel degelijk invloed op bijv. de opwarming van de aarde. De vraag is alleen in welke mate.

Lees meer...