50PLUS in het Waterschap Vechtstromen

Dankzij onze trouwe kiezers maak ik, Erik Jan Meijboom, sinds 21 maart voor 50PLUS deel uit van het algemeen bestuur(AB) van het Waterschap Vechtstromen. Een nieuwe ervaring voor Vechtstromen, voor 50PLUS en ook voor mij.

Het eerste feit waar 50PLUS mee geconfronteerd werd was de aanwezigheid van de Ouderenpartij, ook vertegenwoordigd met 1 zetel. Die wordt bezet wordt door Ton Schoo, die zelf ook lid is van 50PLUS. Na een aantal uitgebreide gesprekken, hebben we besloten dat onze doelstellingen in hoge mate overeen komen en dat wij daarom een hechte samenwerking nastreven. We mikken erop dat bij de volgende verkiezingen 50PLUS en Ouderenpartij voor Vechtstromen een gemeenschappelijke lijst zullen vormen.

Omdat Water Natuurlijk de grote winnaar was bij de verkiezingen en ook de grootste fractie vormt konden zij het voortouw nemen bij de onderhandelingen om tot een Dagelijks Bestuur(DB) te komen. Er werd een informateur/formateur benoemd die op zoek ging naar een breed gedragen bestuursprogramma. In gesprekken met alle fracties afzonderlijk, maar met 50PLUS en de Ouderenpartij in gezamenlijkheid, werden  de contouren van dit programma vastgesteld. Op zich kwam hier een mooi bestuursprogramma uit voort, maar met voor ons een aantal onacceptabele onderdelen. Wij konden ons niet verenigen met bijvoorbeeld het gebrek aan intentie om een lastenverlichting voor de burgers vast te leggen, mocht er een belangrijke financiële meevaller optreden (een te verwachten dividend uitkering van de Waterschapsbank). Daarnaast waren wij voorstander van de mogelijkheid voor de kleine fracties, om 2 fractie-assistenten/medewerkers te benoemen, de andere groeperingen wilden zich hier in het geheel niet op vastleggen, al werd dit punt wel vooruitschoven om op een later tijdstip nog eens op terug te komen. Wij hebben daarom tegen dit breedgedragen bestuursplan gestemd en hebben ook het ( coalitie ) dagelijks bestuur geen vertrouwensstem gegeven. Daarentegen hebben wij in de beschouwingen hierover wel aangegeven ons constructief op te stellen op die punten van het bestuursplan waar wij ons wel in kunnen vinden.

Daarna hebben we deelgenomen aan het uitgebreide en leerzame introductie programma dat Vechtstromen voor ons had opgesteld, waarbij zowel veldbezoeken als lezingen waren georganiseerd. In deze periode heeft Hanneke Schuurman als fractiemedewerkster gefungeerd en mij bij het formuleren en opstellen van stukken erg goed geholpen, helaas is zij om persoonlijke redenen afgehaakt, maar ik ben heel blij dat zij wel heeft toegezegd op de achtergrond mee te blijven helpen.

Aansluitend is er een 24uurs programma georganiseerd door Vechtstromen en het DB waarin in wisselende werkgroepjes de verschillende onderdelen (wijze van besturen, financiën, leefomgeving, techniek) van het bestuursprogramma werden besproken. Het resultaat van deze bijeenkomst was de samenstelling van een commissie (waar ik namens 50PLUS en de Ouderenpartij) aan deelneem, die over de zomer een programma van werkwijze voor het AB zal gaan opstellen. Hierbij gaat bijvoorbeeld worden afgesproken het vergadermoment van het AB (onze voorkeur woensdagochtend), het aantal fractieondersteuners (onze voorkeur is 2 voor de kleine fracties), het instellen van commissies (dezelfde 3 als in de vorige periode of 4 commissies inclusief een commissie financiën). Deze besprekingen zullen in augustus plaatsvinden en een definitief voorstel zal op 12 september aan het AB ter besluitvorming worden gepresenteerd.

Tot zover dit verslag van 50PLUS in het AB van het waterschap Vechtstromen, op dit moment is het verder rust wat betreft het AB, wel worden we geregeld op de hoogte gehouden over de droogte en de maatregelen die het waterschap neemt om hier zoveel mogelijk aan tegemoet te komen.

Het is om deze reden dat 50PLUS dit coalitieakkoord niet steunt.

Erik Jan Meijboom namens 50PLUS bestuurslid van Waterschap Vechtstromen

erik jan site

Erik Jan wordt ondersteund door:

 

marinus site Gijs site hanneke site
Marinus Kasteleijn - fractie medewerker Gijs Schuurman - fractie ondersteuner Hanneke Schuurman - fractie ondersteuner

 

Waterschap Vechtstromen is een waterschap in de Nederlandse provincies Drenthe en Overijssel. Een klein deel ligt in Gelderland. Het waterschap bestaat sinds 1 januari 2014 en ontstond uit een fusie tussen de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel. Het werkgebied omvat ongeveer 225.000 ha en heeft ongeveer 800.000 inwoners. Het waterschap is vernoemd naar de grootse rivier in het beheergebied, Overijsselse Vecht. De Regge en Dinkel monden beide uit in de Vecht. De drie rivieren vormen één samenhangend systeem 

Speerpunten uit het verkiezingspromma voor Waterschap Vechtstromen van 50PLUS zijn:

  1. Focus op kerntaken (prioriteiten)
  2. Droge voeten (waterveiligheid)
  3. Schoon water, waterkwaliteit omhoog
  4. Toekomstgericht duurzaam waterbeheer
  5. Evenredige lasten-/kostenverdeling en geen winstoogmerk
  6. Schulden voorkomen/verlagen en een rekenkamer(commissie)
  7. Minder bureaucratie
  8. Geen belangenverstrengeling
  9. Pragmatische keuzes (Recreatie)
  10. Regeren is vooruitzien

<<lees hier>> voor het uitgebreide verkiezingsprogramma